งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานโครงการที่ 6 1. ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษา 2. รศ. ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ที่ปรึกษา 1. ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ประธาน 2. ดร. พรจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานโครงการที่ 6 1. ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษา 2. รศ. ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ที่ปรึกษา 1. ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ประธาน 2. ดร. พรจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะทำงานโครงการที่ 6 1. ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษา 2. รศ. ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ที่ปรึกษา 1. ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ประธาน 2. ดร. พรจันทร์ พรศักดิ์กุล คณะทำงาน 3. ดร. อนันต์ พันนึก คณะทำงาน 4. นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร คณะทำงาน 5. น. ส. วรนันท์ รวมสุข คณะทำงาน 6. นางพรพิมล ชินภักดี เลขานุการ 7. ดร. วีระเดช เชื้อนาม ผู้ช่วยเลขานุการ 8. ดร. ปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 9. น. ส. ลิลิน ทรงผาสุก ผู้ช่วยเลขานุการ

3 ? การลงทุนในการจัด การศึกษาของ โรงเรียนขนาดเล็ก คุ้มค่าหรือไม่ คำถาม วิจัย

4 วัตถุประส งค์ เพื่อศึกษาความคุ้มค่าเชิง การลงทุนในการจัด การศึกษาของโรงเรียน ขนาดเล็ก

5 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 884 โรงเรียน อนุบาล - ป.6 อนุบาล - ป.3 ม 1 - ม.6 60 คนลงมา 61-120 คน ขอบเขต การวิจัย

6 เนื้อหา มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล มิติผลกระทบ ขอบเขตการ วิจัย คุณภาพงบประมาณ ที่มา : สภาพัฒน์

7 ข้อจำกัดใน การวิจัย งบประมาณ : ไม่นำงบลงทุน มาวิเคราะห์

8 กรอบการวิจัย ความคุ้มค่าเชิงการลงทุน (VFM : Value for money) ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (Efficiency) ปัจจัยการผลิต (Input) - งบบุคลากร - งบดำเนินการ ( ดำเนินงาน อุดหนุน ราย จ่าอื่น แหล่ง อื่น ) ผลผลิต (Output) - ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (O-NET) - คุณภาพผู้เรียน ( สม ศ. รอบสอง ด้านผู้เรียน )

9 วิธีดำเนินการ วิจัย ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย : การวัด ประสิทธิภาพ เชิงเปรียบเทียบ การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก

10 สร้างเครื่องมือวิจัยตาม กรอบการวิจัย

11 เก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน ระบบออนไลน์ http://ss.stabdb.com

12 วิเคราะห์ข้อมูล : Data Envelopment Analysis - Slack-based Measure (SBM) โปรแกรมภาษา R

13 ผลการ วิเคราะห์ ข้อมูล ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาด เล็ก 2552-2554 มีค่า ประสิทธิภา พ เท่ากับ 1

14 48 รร. 2552 2553 2554 51 รร. 49 รร.

15 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มี ประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2552-2554

16 ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิภาพ

17 5.43 % 5.77 % 5.54 % 2552 2553 2554


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานโครงการที่ 6 1. ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษา 2. รศ. ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ที่ปรึกษา 1. ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ประธาน 2. ดร. พรจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google