งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการลงทุน ธุรกิจท่องเที่ยว เชิง สร้างสรรค์ (Creative Tourism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการลงทุน ธุรกิจท่องเที่ยว เชิง สร้างสรรค์ (Creative Tourism)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการลงทุน ธุรกิจท่องเที่ยว เชิง สร้างสรรค์ (Creative Tourism)

2 แนวคิดและพฤติกรรม นักท่องเที่ยว การศึกษา “ โครงการสงเสริมการ ลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิง สรางสรรค (Creative Tourism)” ในครั้งนี้กอง ประสานการลงทุน การทองเที่ยวแหงป ระเทศไทย ไดมอบหมายใหบริษัท อิน ฟอรเมชั่น โพรวายเดอรแอนด คอนซัลแตนทจํากัด (IP&C) เปนผู ศึกษา เพื่อจัดทําชุดขอมูล และนําผล การศึกษาไปใชประโยชนในการสง เสริมการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสราง สรรค

3 แนวคิดและพฤติกรรม นักท่องเที่ยว จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทอง เที่ยวชาวไทยในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกรมการทองเที่ยว พบวานักทอง เที่ยวชาวไทยมีวัตถุประสงคหลักของการ เดินทางที่สําคัญที่สุด คือ มีจุดประสงคใน การทองเที่ยวเพื่อพักผอน หยอนใจ และผอนคลายความเครียดมากที่สุด เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันทําให คนเราเกิดภาวะตึงเครียด และตองการหา เวลาวางเพื่อการพักผอนอยางแท จริง

4 การจำแนกประเภท นักท่องเที่ยว

5

6

7

8 จากคํานิยามโดยองคการและผู เชี่ยวชาญดังกลาวขางตน พบว า จุดสําคัญของการทองเที่ยวเชิง สรางสรรคคือ การทองเที่ยวที่เน น การเรียนรูในดานวัฒนธรรม โดยมีวิธีการเรียนรูที่เกิดจากประสบ การณตรงของนักทองเที่ยวเป นหัวใจสําคัญ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อ

9

10 : มรดกทาง วัฒนธรรม : วิถีชีวิต

11 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อ

12 แนวโนมการทองเที่ยวเชิง สรางสรรค์ในอนาคต องคการการทองเที่ยว ไดพยากรณไวว าในปพ. ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่ทองเที่ยวทั่ว โลกจํานวน 1,561.1 ลานคน คาดวารายไดจากการทองเที่ยวระหวาง ประเทศจะเพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว ทั้งนี้การทองเที่ยวทางไกลจะมีบทบาทมากขึ้น จํานวนการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น แตจะใชเวลาใน สถานที่ทองเที่ยวแตละแหงนอยลงประเทศ ที่มีนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวตาง ประเทศมากที่สุดในโลก ไดแก ประเทศ เยอรมนี ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ตามลําดับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการลงทุน ธุรกิจท่องเที่ยว เชิง สร้างสรรค์ (Creative Tourism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google