งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

2 แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การศึกษา “โครงการสงเสริมการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิง สรางสรรค (Creative Tourism)” ในครั้งนี้กองประสานการลงทุน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดมอบหมายใหบริษัท อินฟอรเมชั่น โพรวายเดอรแอนดคอนซัลแตนทจํากัด (IP&C) เปนผูศึกษา เพื่อจัดทําชุดขอมูล และนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการสง เสริมการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

3 แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรคโดยกรมการทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวชาวไทยมีวัตถุประสงคหลักของการเดินทางที่สําคัญที่สุด คือ มีจุดประสงคในการทองเที่ยวเพื่อพักผอน หยอนใจและผอนคลายความเครียดมากที่สุด เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันทําใหคนเราเกิดภาวะตึงเครียด และตองการหาเวลาวางเพื่อการพักผอนอยางแทจริง

4 การจำแนกประเภทนักท่องเที่ยว

5

6

7

8 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
จากคํานิยามโดยองคการและผูเชี่ยวชาญดังกลาวขางตน พบวา จุดสําคัญของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคคือ การทองเที่ยวที่เนน การเรียนรูในดานวัฒนธรรม โดยมีวิธีการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณตรงของนักทองเที่ยวเปนหัวใจสําคัญ

9 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

10 : มรดกทางวัฒนธรรม : วิถีชีวิต

11 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

12 แนวโนมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค์ในอนาคต
องคการการทองเที่ยว ไดพยากรณไววาในปพ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่ทองเที่ยวทั่วโลกจํานวน 1,561.1 ลานคน คาดวารายไดจากการทองเที่ยวระหวางประเทศจะเพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว ทั้งนี้การทองเที่ยวทางไกลจะมีบทบาทมากขึ้น จํานวนการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น แตจะใชเวลาในสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงนอยลงประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวตางประเทศมากที่สุดในโลก ไดแก ประเทศเยอรมนี ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ตามลําดับ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google