งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณคดีสำคัญสมัย อยุธยาตอนปลาย. โคลงชะลอพระ พุทธไสยาสน์วัดป่า โมกข์ พระนิพนธ์ใน พระ เจ้าอยู่หัวบรมโกศ ใช้คำประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ เพื่อบันทึกเรื่องราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณคดีสำคัญสมัย อยุธยาตอนปลาย. โคลงชะลอพระ พุทธไสยาสน์วัดป่า โมกข์ พระนิพนธ์ใน พระ เจ้าอยู่หัวบรมโกศ ใช้คำประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ เพื่อบันทึกเรื่องราว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรรณคดีสำคัญสมัย อยุธยาตอนปลาย

2 โคลงชะลอพระ พุทธไสยาสน์วัดป่า โมกข์ พระนิพนธ์ใน พระ เจ้าอยู่หัวบรมโกศ ใช้คำประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ เพื่อบันทึกเรื่องราว

3 เนื่องจากวัดป่าโมกข์ทรุด โทรมลงมาก จึงให้ย้ายพระพุทธ ไสยาสน์ เมื่อปีพ. ศ.2571 สมเด็จ พระเจ้าท้ายสระเสด็จพระราช ดำเนินมายืนบกชะลอพระพุทธ ไสยาสน์ ณ อำเภอป่าโมก ให้พ้น อันตรายจากน้ำเซาะตลิ่งพัง โดย ชะลอให้ห่างฝั่งแม่น้ำ 4 เส้น 4 วา แล้วให้สร้างพระวิหาร สำหรับองค์ พระพุทธไสยาสน์ที่วัดตลาด ประ วัติ

4 โคลงนิราศเจ้า ฟ้าอภัย ประพันธ์โดย เจ้าฟ้าอภัย ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ มีเพียง ๒๕ บท เพื่อพรรณนาความรู้สึกที่ ต้องจากนางที่รัก และบันทึกการ เดินทางจากกรุงศรีอยุธยาไป ลพบุรี

5 นันโทปนันทสูตร คำหลวง ประพันธ์โดย เจ้าฟ้าธรรมธิเบ ศร ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทร่ายยาว เรื่องมีอยู่ว่า ครั้งนั้น พระพุทธ องค์ทรงมีพุทธบัญชาให้พระมหา โมคคัลลานะเถระ ไปปราบ พญานาค อันมีนาม นันโทปนันทะ ให้คลายทิฏฐิมานะลง เมื่อพญานัน โทปนันทะคลายทิฏฐิมานะลง ได้ แปลงร่างเป็นมาณพหนุ่มฟังธรรมจาก พระพุทธเจ้า

6 และได้รับศีล ๕ จากพระพุทธองค์ แต่ด้วยความที่ตนยังอยู่ในภูมิของ กึ่งเทพกึ่งเดรัจฉาน จึงยังมิอาจ ยังให้เกิดการบรรลุธรรมได้ แต่ก็ ยอมรับนับถือพระพุทธองค์ไป ตลอดชีวิต แสดงให้เห็นสุภาษิตว่า ควรชนะคนไม่ดีด้วยความดี คือ เราควรสอนให้คนพาลกลับเนื้อ กลับตัวเป็นคนดี มีดวงตาเห็น ธรรม คือ อริยสัจ เข้าสู่ความหลุด พ้น สามารถนำมาใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

7 พระมาลัยคำ หลวง ประพันธ์โดย เจ้าฟ้า ธรรมธิเบศร ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทร่าย มีโคลงสี่สุภาพใน ตอนท้าย เรื่องย่อ กล่าวถึงพระมาลัย พระเถระอรหันต์องค์หนึ่ง ซึ่งรับ ถวายดอกบัวจากชายเข็ญใจ แล้วนำไปบูชาพระจุฬามณีณ ดาวดึงส์ พระมาลัยได้มีปุจฉา ถามข้อสงสัยแก่พระอินทร์ถึง เรื่องการบำเพ็ญกุศล

8 ต่อมาพระศรีอารยเมตไตรย ได้มาตรัสสนทนาด้วย ว่าพระองค์ จะเสด็จลงมาประกาศศาสนาเมื่อ ศาสนาของพระสมณโคดมสิ้นสุด ๕๐๐๐ ปีแล้ว เสื้อสิ้นศาสนาของ พระสมณโคดมแล้วจะเกิดกลียุค อายุคนจะสั้นแค่ ๕ - ๑๐ ปีเมื่อสิ้น ยุคเข็ญจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ ระยะนี้พระองค์จะลงมาตรัสสอน คนให้ตั้งมั่นอยู่ ในความดี

9 กาพย์เห่เรือ กาพย์ห่อโคลง นิราศธารโศก กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร ทองแดงประพันธ์โดย เจ้าฟ้า ธรรมธิเบศร ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อ โคลง ยกเว้นกาพย์เห่เรือใช้คำประพันธ์ ร้อย กรองประเภทกาพย์ กาพย์เห่เรือ เพื่อใช้เห่เรือในการเสด็จ ประพาสพระพุทธบาทพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก เพื่อ พรรณนาถึงนางในนิราศ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เพื่อ พรรณนาธรรมชาติในการเดินทางจากอยุธยา ไปยังพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี

10 เพลงยาวเจ้าฟ้า ธรรมธิเบศร ประพันธ์โดย เจ้าฟ้าธรรมธิเบ ศร ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทกลอนเพลง เพื่อแสดงความรักที่มีต่อ นาง รำพึงความต่ำต้อยของตน ที่อาจเอื้อมใฝ่ปองนางซึ่งสูง ศักดิ์กว่า เปรียบตนเป็นกระต่าย เปรียบ นางเป็นจันทร์

11 บทละครเรื่องดาหลัง และอิเหนา ( อิเหนาใหญ่และ อิเหนาเล็ก ) อิเหนาใหญ่ ( ดาหลัง ) เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล อิเหนาเล็ก เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทกลอนบทละคร เพื่อใช้เล่นละคร

12 ปุณโณวาทคำฉันท์ ประพันธ์โดย พระมหานาค วัดท่า ทราย ใช้คำประพันธ์ แต่งด้วยฉันท์ จำนวน ๓๐๖ บท ได้แก่ อินทรวิเชียรฉันท์ โตฎกฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ มาลินีฉันท์ สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ และสัทราฉันท์ กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ร่าย โคลงกระทู้และโคลงสี่สุภาพความ มุ่งหมาย

13 เพื่อพรรณนาความรู้สึก และ สิ่งที่พบเห็นในโอกาสที่ได้ไป นมัสการ พระพุทธบาทสระบุรี ระหว่างที่มีการสมโภชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อบันทึกการสมโภชพระพุทธ บาทที่จังหวัดสระบุรี

14 โคลงนิราศพระ พุทธบาท ประพันธ์โดย พระมหา นาค วัดท่าทราย ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ เพื่อบันทึกการ เดินทาง พรรณนาความรู้สึก ในโอกาสจากกรุงศรีอยุธยา ไปพระพุทธบาทสระบุรี

15 กลบทศิริบุลกิตติ ประพันธ์โดย หลวงศรีปรีชา ( เซ่ง ) ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทกลอนกลบท ( ๘๖ ชนิด ) เพื่อเล่านิทานชาดก และ เพื่อเป็นอานิสงส์ให้สำเร็จเป็น พระอรหันต์

16 http://www.bloggang.com/vi ewdiary.php อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt วรรณคดีสำคัญสมัย อยุธยาตอนปลาย. โคลงชะลอพระ พุทธไสยาสน์วัดป่า โมกข์ พระนิพนธ์ใน พระ เจ้าอยู่หัวบรมโกศ ใช้คำประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ เพื่อบันทึกเรื่องราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google