งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๘ กลยุทธ์ การยกระดับและ คุณภาพ O-NET ปี ๒๕๕๕ สพป. สระบุรี เขต ๑ Saraburi Primary Educational Service Area Office ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๘ กลยุทธ์ การยกระดับและ คุณภาพ O-NET ปี ๒๕๕๕ สพป. สระบุรี เขต ๑ Saraburi Primary Educational Service Area Office ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๘ กลยุทธ์ การยกระดับและ คุณภาพ O-NET ปี ๒๕๕๕ สพป. สระบุรี เขต ๑ Saraburi Primary Educational Service Area Office ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

2 โครงการยกระดับและคุณภาพ O-NET ป. ๖ และ ม. ๓ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ป. ๖ และ ม. ๓ ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ สพฐ. และระดับประเทศ ๒. เพื่อยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ป. ๖ และ ม. ๓ ให้สูงกว่า ร้อยละ ๕๐ ทุกวิชา ๓. เพื่อเร่งรัด ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการ จัดการเรียนการสอน อย่างเข้มข้น ๔. เพื่อค้นหารูปแบบนวัตกรรมในการพัฒนา คุณภาพเชิงวิชาการ ๕. เพื่อประสิทธิภาพในการจัดสอบที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

3 ๑. Kick Off เข้าสู่ระบบ - เพื่อให้เกิดความ ตระหนัก และความสำคัญของ O-NET ( การทดสอบ ระดับประเทศ ) - ผู้บริหารโรงเรียน - ครูทุกคน - นักเรียน ป. ๖, ม. ๓ ทุกคน และ ผู้ปกครองทุกท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

4 ๒. รบอย่างมีเป้าหมาย – เพื่อให้เห็นเป้าหมาย ความสำเร็จ ใครถึง เป้าหมายคือสำเร็จ ( ชนะศึก ) ใครไม่ถึง เป้าหมายคือแพ้ศึกในครั้งนี้ - ค่าเฉลี่ยสูงกว่า สพฐ. และประเทศ - ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ทุกวิชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

5 ๓. ขยายและระดมสรรพกำลัง – เพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาจากรูปแบบปกติ - มีการเคลื่อนและแสวงหาวิทยากร มาช่วย - ใช้ ICT เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น - ผู้ปกครองทุกคน เน้นย้ำ กำกับ ติดตามนักเรียน - หาและระดมเสบียงสนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

6 ๔. วางเส้นทาง pre-test / post-test – เพื่อ เป็นการจัดระบบ สารสนเทศเป็นรายบุคคล และแก้ปัญหาได้ - pre-test / post-test ทดสอบวัน เดียวกันทั้งเขต ศึกษานิเทศก์สรุปผล วิเคราะห์ / โรงเรียนวิเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

7 ๕. นิเทศแบบถึงลูกถึงคน ลูก – ลูกศิษย์ คน – ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ใครนิเทศ - รอง ผอ. สพป. - ศน. - ผอ. รร. - ครู ใน รร.

8 ๖. ค้นหาจุดอ่อนด้วยการกำกับ ติดตาม - เพื่อตรวจสอบระบบลดความเสี่ยง และต้องเกิดความเชื่อมั่นก่อนลง สนามจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

9 ๗. สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ - เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย - โรงเรียนต้องมีแรงจูงใจให้ครู - โรงเรียนต้องมีแรงจูงใจให้นักเรียน - เขตมีแรงจูงใจให้ผู้บริหารโรงเรียน / รอง. ผอ. สพป. / ศน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

10 สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ - เพื่อให้ เกิดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย แบ่งผู้บริหารโรงเรียน เป็น ๓ กลุ่ม ๑. โรงเรียนขนาดกลาง / ใหญ่ – ป. ๖ ๒. โรงเรียนขนาดเล็ก ป. ๖ ๓. โรงเรียนขยายโอกาสฯ จำนวน ๑๔ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

11 แบ่งเป็น ๘ ด้าน ผลรวมค่าเฉลี่ยทุกโรงเรียนทั้ง ป. ๖ / ม. ๓ สูงสุด ( ถ้าจำนวน ๒ คนดูสูงของกลุ่ม ) ศน. ผลรวมค่าเฉลี่ยนักเรียนทุกคนทั้ง ป. ๖ ม. ๓ สูงสุด เกียรติบัตรให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ สร้างชื่อลือนามต้องมีแรงจูงใจ - เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย

12 ๘. ไขข้อข้องใจอย่างเป็นระบบ - สภาพ ปัญหา - ข้อเสนอ แนะ - จัดสอบ ได้ มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑


ดาวน์โหลด ppt ๘ กลยุทธ์ การยกระดับและ คุณภาพ O-NET ปี ๒๕๕๕ สพป. สระบุรี เขต ๑ Saraburi Primary Educational Service Area Office ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google