งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจวัตรและกิจกรรมในหนึ่งวัน ของเด็กๆ ห้องเรียน สาธิตปฐมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจวัตรและกิจกรรมในหนึ่งวัน ของเด็กๆ ห้องเรียน สาธิตปฐมวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจวัตรและกิจกรรมในหนึ่งวัน ของเด็กๆ ห้องเรียน สาธิตปฐมวัย

2 กิจกรรมรับวันใหม่ 7.00 – 8.00 น. วัตถุประ สงค์ กิจก รรม 1. รับทราบข้อมูลประจำวัน ของเด็กจากผู้ปกครอง ทั้ง สภาพกายและใจ 2. สร้างความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยจากการสัมผัส โอบกอด ทักทายด้วยการ ไหว้แบบไทย 3. ฝึกให้เด็กมีความ รับผิดชอบต่อตนเองและ ส่วนรวม  ครู / ผู้ปกครอง / เด็ก ทักทายกันด้วยการไหว้ ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็ก ๆ  ครูสำรวจ ดูแลสภาพ ร่างกายและจิตใจ รับ ข้อมูลจากทางบ้าน  เด็กเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ของตนเองเข้าที่  เล่นอิสระ

3 เคารพธงชาติ สวดมนต์ กาย บริหาร 8.00 – 8.20 น. วัตถุประ สงค์ กิจก รรม 1. ฝึกระเบียบวินัยและปลูก จิตสำนึกความรักชาติ 2. ฝึกจิตใจให้สงบ เพิ่มพลัง จิตให้มีสมาธิ 3. ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว 4. เสริมสร้างกำลังกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ – เล็ก และประสาทสัมผัส  เข้าแถว ร้องเพลงชาติ สวดมนต์  กายบริหารประกอบ เพลง  ร้องเพลง เต้นระบำ  เข้าฐาน Sensory Motoric

4 เข้าสู่ห้องเรียน 8.20 – 8.45 น. วัตถุประ สงค์ กิจก รรม  เข้าแถว ร้องเพลงชาติ สวดมนต์  กายบริหารประกอบ เพลง  ร้องเพลง เต้นระบำ  เข้าฐาน Sensory Motoric 1. ฝึกนิสัยที่ดีงามในการ รักษาความสะอาดร่างกาย 2. ให้เด็กได้พัก ผ่อนคลาย ล้างมือ ล้างหน้าก่อนเข้า ห้องเรียน ดื่มน้ำดับกระหาย ดื่มนม 8.45 – 9.00 วัตถุประ สงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยของเด็กให้แข็งแรง ฝึกมารยาทในการดื่มนม ฝึกให้รู้จักรอคอย ความ รับผิดชอบ การช่วยเหลือ ดื่มนม 8.45 – 9.00 น. ดื่มนม 8.45 – 9.00

5 กิจกรรมเสริม ประสบการณ์ 9.00 – 9.15 น. วัตถุประ สงค์ ฝึกให้เด็กสนใจใฝ่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเฉียบคม ฝึกฝนทักษะพื้นฐานเพื่อการ เรียนรู้ : ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ให้แนวคิด เนื้อหา ผ่านหน่วย การเรียนการสอนในแต่ละ สัปดาห์ ฝึกความมั่นใจในตนเอง การ กล้าแสดงออกอย่างมีกาลเทศะ ฝึกทักษะชีวิต และพฤติกรรม ความเคยชินที่ดีงามในการ ทำงาน การเล่น และการอยู่ ร่วมกับผู้อื่น

6 กิจก รรม สนทนาเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ข่าวรอบตัว Instructional Games ฟังนิทาน บทกลอน ระดมสมอง เสนอความ คิดเห็น กิจกรรมประกอบอาหาร ทัศนศึกษา ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เด็กได้สำรวจ ค้นคว้า ทดลองจดบันทึก สัมภาษณ์หาข้อมูล แสดงบทบาทสมมุติ ฯลฯ

7 มุมการเรียนรู้ 9.15 – 10.30 น. วัตถุประ สงค์ เพื่อตอบสนองความสนใจของ เด็กเป็น รายบุคคล ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัว ของตัวเอง การกล้า แสดงออก เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน การเล่นกับ เพื่อน การรู้จักแบ่งปัน การรอคอย การยอมรับและเข้าใจผู้อื่น ฯลฯ เรียนรู้ผ่านการคิดค้น ค้นหา ด้วยตนเองภายใต้กติกาของ กลุ่ม ฝึกฝนทักษะจากการลงมือ กระทำจนเกิดชำนาญ

8 clean up 10.30 – 10.45 น. วัตถุประ สงค์ เก็บทำความสะอาดห้อง สรุปทบทวนกิจกรรมที่ได้ ทำร่วมกัน ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีใน ดารทำงาน กิจกรรมเคลื่อนไหว 10.45- 11.00 น. วัตถุประ สงค์ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว เสริมสร้างกำลังกาย กล้ามเนื้อ มัดใหญ่ / มัดเล็ก และ ประสาทสัมผัส รับประทานอาหาร กลางวัน / เล่นกลางแจ้ง 11.00 – 12.00 น. นอนกลางวัน 12.00 – 14.00 น. เตรียมตัวกลับบ้าน 14.00 – 14.30 น. อาหารว่าง 14.30 – 14.45 น. สรุปทบทวน 14.45- 15.00 น. วัตถุประ สงค์ สรุปทบทวนสำหรับวันนี้และ วางแผนร่วมกันสำหรับวันพรุ่งนี้ กล่าวคำอำลาเพื่อน ๆ และ สวัสดีคุณครู


ดาวน์โหลด ppt กิจวัตรและกิจกรรมในหนึ่งวัน ของเด็กๆ ห้องเรียน สาธิตปฐมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google