งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจวัตรและกิจกรรมในหนึ่งวันของเด็กๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจวัตรและกิจกรรมในหนึ่งวันของเด็กๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจวัตรและกิจกรรมในหนึ่งวันของเด็กๆ
ห้องเรียนสาธิตปฐมวัย กิจวัตรและกิจกรรมในหนึ่งวันของเด็กๆ

2 วัตถุประสงค์ กิจกรรม กิจกรรมรับวันใหม่ 7.00 – 8.00 น.
รับทราบข้อมูลประจำวันของเด็กจากผู้ปกครอง ทั้งสภาพกายและใจ สร้างความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยจากการสัมผัสโอบกอด ทักทายด้วยการไหว้แบบไทย ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม กิจกรรม ครู / ผู้ปกครอง / เด็ก ทักทายกันด้วยการไหว้ ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ ครูสำรวจ ดูแลสภาพร่างกายและจิตใจ รับข้อมูลจากทางบ้าน เด็กเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองเข้าที่ เล่นอิสระ

3 เคารพธงชาติ สวดมนต์ กายบริหาร 8.00 – 8.20 น.
เคารพธงชาติ สวดมนต์ กายบริหาร 8.00 – 8.20 น. วัตถุประสงค์ ฝึกระเบียบวินัยและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ฝึกจิตใจให้สงบ เพิ่มพลังจิตให้มีสมาธิ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว เสริมสร้างกำลังกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ – เล็กและประสาทสัมผัส กิจกรรม เข้าแถว ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กายบริหารประกอบเพลง ร้องเพลง เต้นระบำ เข้าฐาน Sensory Motoric

4 เข้าสู่ห้องเรียน วัตถุประสงค์ กิจกรรม ดื่มนม 8.45 – 9.00 วัตถุประสงค์
8.20 – 8.45 น. วัตถุประสงค์ ฝึกนิสัยที่ดีงามในการรักษาความสะอาดร่างกาย ให้เด็กได้พัก ผ่อนคลาย กิจกรรม ล้างมือ ล้างหน้าก่อนเข้าห้องเรียน ดื่มน้ำดับกระหาย ดื่มนม – 9.00 ดื่มนม – 9.00 น. ดื่มนม – 9.00 วัตถุประสงค์ เข้าแถว ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กายบริหารประกอบเพลง ร้องเพลง เต้นระบำ เข้าฐาน Sensory Motoric เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของเด็กให้แข็งแรง ฝึกมารยาทในการดื่มนม ฝึกให้รู้จักรอคอย ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ

5 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
9.00 – 9.15 น. วัตถุประสงค์ ฝึกให้เด็กสนใจใฝ่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเฉียบคม ฝึกฝนทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ : ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ให้แนวคิด เนื้อหา ผ่านหน่วยการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ฝึกความมั่นใจในตนเอง การกล้าแสดงออกอย่างมีกาลเทศะ ฝึกทักษะชีวิต และพฤติกรรมความเคยชินที่ดีงามในการทำงาน การเล่น และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

6 กิจกรรม สนทนาเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ข่าวรอบตัว Instructional Games
ฟังนิทาน บทกลอน ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น กิจกรรมประกอบอาหาร ทัศนศึกษา ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เด็กได้สำรวจ ค้นคว้า ทดลองจดบันทึก สัมภาษณ์หาข้อมูล แสดงบทบาทสมมุติ ฯลฯ

7 วัตถุประสงค์ มุมการเรียนรู้ 9.15 – 10.30 น.
เพื่อตอบสนองความสนใจของเด็กเป็น รายบุคคล ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัว ของตัวเอง การกล้าแสดงออก เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน การเล่นกับ เพื่อน การรู้จักแบ่งปัน การรอคอย การยอมรับและเข้าใจผู้อื่น ฯลฯ เรียนรู้ผ่านการคิดค้น ค้นหาด้วยตนเองภายใต้กติกาของกลุ่ม ฝึกฝนทักษะจากการลงมือกระทำจนเกิดชำนาญ

8 รับประทานอาหารกลางวัน /
clean up – น. วัตถุประสงค์ เก็บทำความสะอาดห้อง สรุปทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในดารทำงาน กิจกรรมเคลื่อนไหว น. วัตถุประสงค์ เตรียมตัวกลับบ้าน – น. อาหารว่าง – น. ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว เสริมสร้างกำลังกาย กล้ามเนื้อ มัดใหญ่/มัดเล็ก และประสาทสัมผัส สรุปทบทวน น. รับประทานอาหารกลางวัน / เล่นกลางแจ้ง 11.00 – น. วัตถุประสงค์ สรุปทบทวนสำหรับวันนี้และวางแผนร่วมกันสำหรับวันพรุ่งนี้ กล่าวคำอำลาเพื่อน ๆ และสวัสดีคุณครู นอนกลางวัน – น.


ดาวน์โหลด ppt กิจวัตรและกิจกรรมในหนึ่งวันของเด็กๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google