งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูลแบบพื้นฐาน 1. จํ านวนเต็ม (Integer Data Type) 2. จํ านวนจริง (Real Data Type) 3. ตัวอักขระ (Character Data Type) 4. ตรรกศาสตร ? (Boolean.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูลแบบพื้นฐาน 1. จํ านวนเต็ม (Integer Data Type) 2. จํ านวนจริง (Real Data Type) 3. ตัวอักขระ (Character Data Type) 4. ตรรกศาสตร ? (Boolean."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชนิดของข้อมูลแบบพื้นฐาน 1. จํ านวนเต็ม (Integer Data Type) 2. จํ านวนจริง (Real Data Type) 3. ตัวอักขระ (Character Data Type) 4. ตรรกศาสตร ? (Boolean Data Type)

3 1. ข้อมูลชนิดจํานวนเต็ม integer A DIV BDIV หารตัดเศษ integer A MOD BMOD เศษ realintegerA / B/ หาร integer A * B* คูณ integer A - B- ลบ integer A + B+ บวก ผลลัพธ ? Operand ตัวอย ? างสัญลักษณ ? การคํ านวณ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของเลขจํานวนเต็ม

4 ตัวอย่าง โปรแกรมทดสอบผลลัพธ์การคำนวณของข้อมูล ชนิดเลขจำนวนเต็ม PROGRAM test_integer; VAR a,b,c,d : integer; e : real; BEGIN b := 4;c := 2; a := b+c; d := b*c; e := b/c; writeln(‘a=‘,a,’d =‘,d,‘e =‘,e:1:2); END. a=6d=8e=2.0000000000E+00 a และ d ควรประกาศเป็น integer หรือ real การหารของ integer จะได้ผลลัพธ์เป็น real ซึ่งจะ แสดงในรูปของ E ยกกำลัง ดังนั้น e ต้องประกาศ เป็น real

5

6

7

8

9 2. ข ? อมูลชนิดจํ านวนจริง สัญลักษณ ? ทางคณิตศาสตร ? ของเลขจํ านวนจริง real A / B/ หาร real A * B* คูณ real A - B- ลบ real A + B+ บวก ผลลัพธ ? Operand ตัวอย ? างสัญลักษณ ? การคํ านวณ ไม ? สามารถใช ? ตัวดํ าเนินการ DIV และ MOD กับตัวแปรชนิด real ได ? ในการหารข ? อมูลจํ านวนจริงใดๆ ตัวหารต ? องไม ? เป ? น 0 ในกรณีที่ operand แต ? ละตัวมีชนิดข ? อมูลต ? างกัน เช ? น integer กับ real ผลลัพธ ? จะเป็น real เสมอ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูลแบบพื้นฐาน 1. จํ านวนเต็ม (Integer Data Type) 2. จํ านวนจริง (Real Data Type) 3. ตัวอักขระ (Character Data Type) 4. ตรรกศาสตร ? (Boolean.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google