งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ( ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ( ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ( ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2552

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ( ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศในฉบับนี้ 2. ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นดังต่อไปนี้  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปน เงิน วันละ 206 บาท ในทองที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ  ใหกําหน ดอัตรา คาจาง ขั้นต่ำ เปน เงิน วันละ 205 บ า ท ในทองที่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรสาคร  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 204 บาท ในท องที่จังหวัดภูเก็ต  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 184 บาท ในท องที่จังหวัดชลบุรี และสระบุรี  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 181 บาท ในท องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 180 บาท ในท องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 178 บาท ในทองที่จังหวัดระยอง  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 173 บาท ในทองที่จังหวัดนครราชสีมา พังงา และ ระนอง  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 171 บาท ในทองที่จังหวัดเชียงใหม  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงิน วัน ละ 170 ในทองที่จังหวัดกระบี่ ปราจีนบุรี และลพบุรี  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 169 บาท ในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 168 บาท ในทองที่จังหวัดเพชรบุรี

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 167 บาท ในทองที่จังหวัดจันทบุรี และราชบุรี  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 165 บาท ในทองที่จังหวัดสิงหบุรี และอางทอง  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 164 บาท ในทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 163 บาท ในทองที่จังหวัดเลย สมุทรสงคราม และสระ แกว  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 162 บาท ในทองที่จังหวัดตรัง  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 161 บาท ในทองที่จังหวัดสงขลา  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 160 บาท ในทองที่ จังหวัดชุมพร ตราด นครนายก นราธิวาส ยะลา ลําพูน และอุบลราชธานี

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 159 บาท ในทองที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปตตานี พัทลุง สตูล สุราษฎรธานี หนองคาย และ อุดรธานี  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 158 บาท ในทองที่ จังหวัดกําแพงเพชร ชัยนาท นคร สวรรค สุพรรณบุรี และอุทัยธานี  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 157 บาท ในทองที่ จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน เชียงราย บุรีรัมย ยโสธร รอยเอ็ด และสกลนคร  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 156 บาท ในทองที่ จังหวัดชัยภูมิ ลําปาง และ หนองบัวลําภู  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 155 บาท ในทองที่ จังหวัดนครพนม เพชรบูรณ มุกดาหาร และอํานาจเจริญ  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 154 บาท ในทองที่ จังหวัดมหาสารคาม

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 153 บาท ในทองที่ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย สุรินทร และอุตรดิตถ  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 152 บาท ในทองที่ จังหวัดนาน และศรีสะ เกษ  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ำเปนเงินวันละ 151 บาท ในทองที่ จังหวัดพะเยา พิจิตร แพร และแมฮองสอน

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ( ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google