งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

2 งบประมาณที่ได้รับ ปี 2553 RICE DEPARTMENT โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) งบปกติSP2 ก่อนปรับ (มติ ครม. 18 ส.ค. 52) 1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง5.2720.473 2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ017.053 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 หลังปรับ (มติ ครม. 5 ม.ค. 53) 1. โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว5.2720 2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต.08.485 คงเหลือเงิน SP2 จำนวน 9.041 ล้านบาท ที่โอนให้กรมประมง

3 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ (บาท) 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว4,380 ไร่ x 15 กก. x 21 บ.1,379,700 - สสข.65,700 กก.1,379,700 2. สนับสนุนปุ๋ยเคมี4,380 ไร่ x 20 กก. x 15 บ. 1,314,000 - ศวข.ปน.35,500 กก. 532,500 - ศวมข.ปน.32,620 กก. 489,300 - ศมข.พท.19,480 กก. 292,200 3. อบรมเกษตรกร964 คน x 400บ./วัน 385,600 - ศวข.ปน.374 คน 149,600 - ศมข.ปน.360 คน 144,000 - ศมข.พท.230 คน 92,000 4. จัดงานรณรงค์1ครั้ง x 1,200,000 บ. 1,200,000 - ศมข.ปน.1 ครั้ง 1,200,000 5. สัมมนาการฟื้นฟูนาร้าง1ครั้ง x 200,000 บ. 200,000 - สนย.1 ครั้ง 200,000 6. จ้างนักวิชาการเกษตร1คน x 100,000บ. 100,000 - สสข.1คน 100,000 7. ติดตามนิเทศงาน692,700 - สสข. 50,000 - สนย. 292,700 - ศวข.ปน. 80,000 - ศมข.ปน. 80,000 - ศมข.พท. 40,000 - กษจ.สงขลา 30,000 - กษจ.ปัตตานี 30,000 - กษจ.ยะลา 30,000 - กษจ.นราธิวาส 30,000 รวม 5,272,000

4 พื้นที่ฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว RICE DEPARTMENT จังหวัด ข้อมูลเดิมข้อมูลล่าสุด หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก พื้นที่(ไร่)เกษตรกร(ราย)พื้นที่(ไร่)เกษตรกร(ราย) 1. ปัตตานี 1,211 250 1,210.75250ศวข.ปน. 2. นราธิวาส 564 124563.75124 3. สงขลา 1,214 259922.50207ศมข.ปน. 4. ยะลา 417 101417.25101 5. สตูล 974 230 950.50 230ศมข.พท. รวม 4,380 964 4,064.75912

5 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,035,000 - สสข. 1,035,000 2. สนับสนุนกระสอบพลาสติกสาน 300,000 - สสข. 300,000 3. สนับสนุนปุ๋ยเคมี 825,000 - สนย. 825,000 4. สนับสนุนมุ้งไนล่อน 150,000 - สสข. 150,000 5. จัดเวทีชุมชน15 ศขช. x 5,000 บ. 75,000 - ศวข.ปน.9 ศขช. 45,000 - ศมข. ปน.4 ศขช. 20,000 - ศมข.พท.2 ศขช. 10,000 6. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าว ชุมชนระดับจังหวัด 75,000 - ศมข.ปน.55 คน 75,000 กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน ต่อ -->

6 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 7. อบรมชาวนาจัดทำแปลงขยายพันธุ์300คน x 500 บ. 150,000 - ศมข.ปน.13ศขช. x 260 คน 130,000 - ศมข.พท.2ศขช. x 40 คน 20,000 8. อบรมชาวนาชั้นนำ75คน x 2,500 บ. 187,500 - ศวข.พท.75 คน 187,500 9. วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ (เก็บตัวอย่าง) 15,000 - ศมข.ปน.13 ศขช. 13,000 - ศมข.พท.2 ศขช. 2,000 10. ติดตามงาน GAP Seed 300,000 - ศวข.ปน. 180,000 - ศมข.ปน. 80,000 - ศมข.พท. 40,000 11. ติดตามงาน 750,000 - ศวข.ปน. 450,000 - ศมข.ปน. 200,000 - ศมข.พท. 100,000 รวม 3,862,500 กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน

7 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรมหลัก : ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว641ไร่ x 15 กก. x 21 บ. 201,915 - ศวข.ปน.6,420 กก. 134,820 - ศมข.พท.3,195 กก. 67,095 2. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง641ไร่x5 กก.x33 บ. 105,765 - ศวข.ปน.2,140 กก. 70,620 - ศมข.พท.1,065 กก. 35,145 3. สนับสนุนถุงบรรจุข้าว3,000 ใบ x 10 บ. 30,000 - ศวข.ปน.1,500 ใบ 15,000 - ศมข.พท.1,500 ใบ 15,000 4. สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์641ไร่ x 50 กก. x 8 บ. 256,400 - ศวข.ปน.21,400 กก. 171,200 - ศมข.พท.10,650 กก. 85,200 5. สนับสนุนวัสดุป้องกันศัตรูพืช 15,000 - ศวข.ปน. 75,000 - ศมข.พท. 75,000 6. จัดทำป้ายแปลง 15,000 - ศมข.พท.1 ป้าย 5,000 ต่อ -->

8 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรมหลัก : ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 7. จ้างเตรียมดิน641ไร่ x 800 บ. 512,800 - ศวข.ปน.428 ไร่ 342,400 - ศมข.พท.213 ไร่ 170,400 8. จ้างปลูกปุ๋ยพืชสด641ไร่ x 700 บ. 448,700 - ศวข.ปน.428 ไร่ 299,600 - ศมข.พท.213 ไร่ 149,100 9. อบรมเกษตรกร232 คน x 400 บ. 92,800 - ศวข.ปน.158 คน 63,200 - ศมข.พท.74 คน 29,600 10. ศึกษาดูงานเกษตรกร 289,640 - ศวข.ปน.50 คน 289,640 11. ตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต 167,000 - ศวข.ปน.158 แปลง 113,733 - ศมข.พท.74 แปลง 53,267 12. ติดตามงานนิเทศงาน 120,000 - ศวข.ปน. 60,000 - ศมข.พท. 60,000 รวม 2,255,020

9 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรมหลัก : อำนวยการ กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 1. จัดงานวันสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ 604,480 - ศมข.พท. 604,480 2. จัดทำเอกสารวิชาการ500 เล่มx300บ. 150,000 - สสข.500 เล่ม 150,000 3. จัดทำชุดนิทรรศการ4ชุดx60,000 บ. 240,000 - สสข.4 ชุด 240,000 4. จัดงานพบสื่อมวลชน (press tour) 500,000 - ศสท. 500,000 5. จ้างพนักงานขับรถยนต์ 153,000 - ศวข.ปน.1 คน 51,000 - ศมข.ปน.1 คน 51,000 - ศมข.พท.1 คน 51,000 6. จ้างนักวิชาการ 720,000 - ศวข.ปน.4 คน 288,000 - ศมข.ปน.4 คน 288,000 - ศมข.พท. 2 คน 144,000 รวม 2,367,480


ดาวน์โหลด ppt นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google