งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

2 งบประมาณที่ได้รับ ปี 2553 RICE DEPARTMENT โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) งบปกติSP2 ก่อนปรับ (มติ ครม. 18 ส.ค. 52) 1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 หลังปรับ (มติ ครม. 5 ม.ค. 53) 1. โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต คงเหลือเงิน SP2 จำนวน ล้านบาท ที่โอนให้กรมประมง

3 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ (บาท) 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว4,380 ไร่ x 15 กก. x 21 บ.1,379,700 - สสข.65,700 กก.1,379, สนับสนุนปุ๋ยเคมี4,380 ไร่ x 20 กก. x 15 บ. 1,314,000 - ศวข.ปน.35,500 กก. 532,500 - ศวมข.ปน.32,620 กก. 489,300 - ศมข.พท.19,480 กก. 292, อบรมเกษตรกร964 คน x 400บ./วัน 385,600 - ศวข.ปน.374 คน 149,600 - ศมข.ปน.360 คน 144,000 - ศมข.พท.230 คน 92, จัดงานรณรงค์1ครั้ง x 1,200,000 บ. 1,200,000 - ศมข.ปน.1 ครั้ง 1,200, สัมมนาการฟื้นฟูนาร้าง1ครั้ง x 200,000 บ. 200,000 - สนย.1 ครั้ง 200, จ้างนักวิชาการเกษตร1คน x 100,000บ. 100,000 - สสข.1คน 100, ติดตามนิเทศงาน692,700 - สสข. 50,000 - สนย. 292,700 - ศวข.ปน. 80,000 - ศมข.ปน. 80,000 - ศมข.พท. 40,000 - กษจ.สงขลา 30,000 - กษจ.ปัตตานี 30,000 - กษจ.ยะลา 30,000 - กษจ.นราธิวาส 30,000 รวม 5,272,000

4 พื้นที่ฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว RICE DEPARTMENT จังหวัด ข้อมูลเดิมข้อมูลล่าสุด หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก พื้นที่(ไร่)เกษตรกร(ราย)พื้นที่(ไร่)เกษตรกร(ราย) 1. ปัตตานี 1, , ศวข.ปน. 2. นราธิวาส สงขลา 1, ศมข.ปน. 4. ยะลา สตูล ศมข.พท. รวม 4, ,

5 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,035,000 - สสข. 1,035, สนับสนุนกระสอบพลาสติกสาน 300,000 - สสข. 300, สนับสนุนปุ๋ยเคมี 825,000 - สนย. 825, สนับสนุนมุ้งไนล่อน 150,000 - สสข. 150, จัดเวทีชุมชน15 ศขช. x 5,000 บ. 75,000 - ศวข.ปน.9 ศขช. 45,000 - ศมข. ปน.4 ศขช. 20,000 - ศมข.พท.2 ศขช. 10, ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าว ชุมชนระดับจังหวัด 75,000 - ศมข.ปน.55 คน 75,000 กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน ต่อ -->

6 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 7. อบรมชาวนาจัดทำแปลงขยายพันธุ์300คน x 500 บ. 150,000 - ศมข.ปน.13ศขช. x 260 คน 130,000 - ศมข.พท.2ศขช. x 40 คน 20, อบรมชาวนาชั้นนำ75คน x 2,500 บ. 187,500 - ศวข.พท.75 คน 187, วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ (เก็บตัวอย่าง) 15,000 - ศมข.ปน.13 ศขช. 13,000 - ศมข.พท.2 ศขช. 2, ติดตามงาน GAP Seed 300,000 - ศวข.ปน. 180,000 - ศมข.ปน. 80,000 - ศมข.พท. 40, ติดตามงาน 750,000 - ศวข.ปน. 450,000 - ศมข.ปน. 200,000 - ศมข.พท. 100,000 รวม 3,862,500 กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน

7 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรมหลัก : ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว641ไร่ x 15 กก. x 21 บ. 201,915 - ศวข.ปน.6,420 กก. 134,820 - ศมข.พท.3,195 กก. 67, สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง641ไร่x5 กก.x33 บ. 105,765 - ศวข.ปน.2,140 กก. 70,620 - ศมข.พท.1,065 กก. 35, สนับสนุนถุงบรรจุข้าว3,000 ใบ x 10 บ. 30,000 - ศวข.ปน.1,500 ใบ 15,000 - ศมข.พท.1,500 ใบ 15, สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์641ไร่ x 50 กก. x 8 บ. 256,400 - ศวข.ปน.21,400 กก. 171,200 - ศมข.พท.10,650 กก. 85, สนับสนุนวัสดุป้องกันศัตรูพืช 15,000 - ศวข.ปน. 75,000 - ศมข.พท. 75, จัดทำป้ายแปลง 15,000 - ศมข.พท.1 ป้าย 5,000 ต่อ -->

8 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรมหลัก : ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 7. จ้างเตรียมดิน641ไร่ x 800 บ. 512,800 - ศวข.ปน.428 ไร่ 342,400 - ศมข.พท.213 ไร่ 170, จ้างปลูกปุ๋ยพืชสด641ไร่ x 700 บ. 448,700 - ศวข.ปน.428 ไร่ 299,600 - ศมข.พท.213 ไร่ 149, อบรมเกษตรกร232 คน x 400 บ. 92,800 - ศวข.ปน.158 คน 63,200 - ศมข.พท.74 คน 29, ศึกษาดูงานเกษตรกร 289,640 - ศวข.ปน.50 คน 289, ตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต 167,000 - ศวข.ปน.158 แปลง 113,733 - ศมข.พท.74 แปลง 53, ติดตามงานนิเทศงาน 120,000 - ศวข.ปน. 60,000 - ศมข.พท. 60,000 รวม 2,255,020

9 งบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆของ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ปี 2553 RICE DEPARTMENT กิจกรรมหลัก : อำนวยการ กิจกรรม/หน่วยงานดำเนินการงบประมาณ 1. จัดงานวันสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ 604,480 - ศมข.พท. 604, จัดทำเอกสารวิชาการ500 เล่มx300บ. 150,000 - สสข.500 เล่ม 150, จัดทำชุดนิทรรศการ4ชุดx60,000 บ. 240,000 - สสข.4 ชุด 240, จัดงานพบสื่อมวลชน (press tour) 500,000 - ศสท. 500, จ้างพนักงานขับรถยนต์ 153,000 - ศวข.ปน.1 คน 51,000 - ศมข.ปน.1 คน 51,000 - ศมข.พท.1 คน 51, จ้างนักวิชาการ 720,000 - ศวข.ปน.4 คน 288,000 - ศมข.ปน.4 คน 288,000 - ศมข.พท. 2 คน 144,000 รวม 2,367,480


ดาวน์โหลด ppt นายขจร เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google