งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations) อาจารย์สราวุฒิ จบ ศรี คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations) อาจารย์สราวุฒิ จบ ศรี คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations) อาจารย์สราวุฒิ จบ ศรี คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี บทบาท และวิวัฒนาการของการ ประชาสัมพันธ์ขององค์การรัฐและ เอกชนความสำคัญของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ การเลือกสื่อและกิจกรรม ปัญหาต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์

3 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 บรรยายแนะนำขอบเขตรายวิชา วิธีเรียน อธิบาย แนวทางกระบวนการเรียน การสอน แหล่งค้นคว้า ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความรู้ในการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ประวัติและวิวัฒนาการของการ ประชาสัมพันธ์ หลักการและวัตถุประสงค์ของการ ประชาสัมพันธ์

4 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 5-6 สัปดาห์ที่ 7 องค์ประกอบของการ ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่ 8 การสร้างภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ สอบกลาง ภาค

5 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 10-11 กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ - อุตสาหกรรมการ ประชาสัมพันธ์ - การ ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆ สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 12-13 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ใน อนาคต บทบาทและ จริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์

6 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 15 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 16 ทบทวนความรู้

7 20 % 30 % สอบกลาง ภาค การประเมินผล สอบปลาย ภาค 40 %  การฝึกปฏิบัติ  รายงานกลุ่ม / เดี่ยว  อภิปรายกลุ่ม 10 %  การมีส่วน ร่วมกับกิจกรรม ในชั้นเรียน  ความตรงต่อ เวลา

8


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations) อาจารย์สราวุฒิ จบ ศรี คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google