งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations)
อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี บทบาทและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ขององค์การรัฐและเอกชนความสำคัญของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ การเลือกสื่อและกิจกรรม ปัญหาต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์

3 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4
บรรยายแนะนำขอบเขตรายวิชา วิธีเรียน อธิบายแนวทางกระบวนการเรียน การสอน แหล่งค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ให้ความรู้ในการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่ 3 ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่ 4 หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

4 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 5-6 องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่ 7
การสร้างภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค

5 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 10-11 สัปดาห์ที่ 12-13 สัปดาห์ที่ 14
กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่ 10-11 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ - อุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆ สัปดาห์ที่ 12-13 สัปดาห์ที่ 14 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต บทบาทและจริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์

6 แผนการสอน สัปดาห์ที่ 15 ทบทวนความรู้ สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค

7 การประเมินผล 20 % 40 % สอบกลางภาค สอบปลายภาค 30 % 10 % การฝึกปฏิบัติ
รายงานกลุ่ม/เดี่ยว อภิปรายกลุ่ม การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google