งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน พัน. นร. รร. การบิน ทบ. ( ห้วง ต. ค. ๕๖ – ม. ค. ๕๗ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน พัน. นร. รร. การบิน ทบ. ( ห้วง ต. ค. ๕๖ – ม. ค. ๕๗ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน พัน. นร. รร. การบิน ทบ. ( ห้วง ต. ค. ๕๖ – ม. ค. ๕๗ )

2 ๑. งานด้านการปกครองผู้เข้ารับ การศึกษา ต. ค. ๕๖ - การรับรายงานตัวผู้เข้ารับการศึกษา สูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ และหลักสูตรช่างอากาศยาน รุ่นที่ ๓๗ - การจัดกิจกรรม get to gether - จัดศิษย์การบิน เข้าร่วมกิจกรรม วิปัสสนากรรมฐาน ศบบ. - จัด น. ปกครอง / ส. ปกครอง กำกับดูแล การปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตร

3 พ. ย. ๕๖ - การจัด ผบ. ร้อย นทน. พัน. นร. ฯ เป็น น. ปกครอง สนับสนุน การฝึกนอกที่ตั้ง หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ - จัด น. ปกครอง / ส. ปกครอง กำกับดูแล การปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตร

4 ธ. ค. ๕๖ - การจัดกิจกรรมฉลองการฝึกบิน ปล่อยเดี่ยว ( SOLO BALL ) หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ - จัด น. ปกครอง / ส. ปกครอง กำกับ ดูแลการปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตร

5 ม. ค. ๕๗ - จัดผู้เข้ารับการศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม วันสถาปนา รร. การบิน ทบ. และ กิจกรรมทำบุญวัน ปีใหม่ ศบบ. - จัดกิจกรรมวันไหว้ครู หลักสูตรศิษย์ การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ - จัด ผบ. ร้อย นสน. พัน. นร. ฯ สนับสนุน การฝึกใช้อาวุธ หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก - จัด น. ปกครอง / ส. ปกครอง กำกับ ดูแลการปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตร

6 ๒. งานด้านการปรับปรุงพัฒนา อาคารเรือน พัก / เขตสุขาภิบาล ต. ค. ๕๖ - การจัดสร้างคลังเก็บวัสดุอุปกรณ์ พัน. นร. ฯ - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตาม วงรอบ โดยกำลังพล พัน. นร. ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มี ส่วนร่วม

7 พ. ย. ๕๖ - การปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา ชั้นล่าง ร้อย นทน. พัน. นร. ฯ - การจัดสร้าง ห้องพักผ่อน ชั้นล่าง ร้อย นทน. พัน. นร. ฯ - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตาม วงรอบ โดยกำลังพล พัน. นร. ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มี ส่วนร่วม

8 ธ. ค. ๕๖ - การจัดสร้างห้องพักผ่อน ชั้นล่าง ร้อย นทน. พัน. นร. ฯ ( ต่อ ) - การติดตั้งระบบแสงสว่าง โรงพละ พัน. นร. ฯ - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตาม วงรอบ โดยกำลังพล พัน. นร. ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มี ส่วนร่วม

9 ม. ค. ๕๗ - การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วทางเดิน ด้านหลัง ร้อย นสน. พัน. นร. ฯ - การจัดทำสวนหย่อมด้านหน้าห้องพัก ผ่อน ร้อย นทน. พัน. นร. ฯ - การปรับปรุงสวนหย่อนด้านหน้า บก. พัน. ร. ฯ - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตาม วงรอบ โดยกำลังพล พัน. นร. ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มี ส่วนร่วม

10 ๓. งานด้านการสนับสนุนกิจกรรม ศบบ. / รร. การบิน ทบ. ม. ค. ๕๗ - รับผิดชอบจัดสถานที่งานปีใหม่ ศบบ. ( ส่วนของ รร. การ บิน ทบ.) - รับผิดชอบการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ศบบ. ( ส่วนของ รร. การบิน ทบ. )

11 แผนการปฏิบัติงาน พัน. นร. รร. การบิน ทบ. ( ห้วง ก. พ. ๕๗ – มี. ค. ๕๗ )

12 ๑. งานด้านการปกครองผู้เข้ารับ การศึกษา ก. พ. ๕๗ - การรับรายงานตัว และจัดกิจกรรม ต้อนรับ ผู้เข้ารับ การศึกษา หลักสูตรพลยิงปืนกลประจำ อากาศยาน รุ่นที่ ๑ - การจัดกิจกรรมกีฬาผู้เข้ารับการศึกษา ตามแผนงานประกัน คุณภาพการศึกษา รร. การบิน ทบ. - จัด น. ปกครอง / ส. ปกครอง กำกับ ดูแลการปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๓ หลักสูตร มี. ค. ๕๗ - การประเมินผลความเหมาะสมผู้เข้า รับการศึกษา หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ และหลักสูตรช่าง อากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๗ - การจัดการซ้อมการเลือกตำแหน่งและ หน่วยบรรจุ หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๗

13 มี. ค. ๕๗ - จัด น. ปกครอง / ส. ปกครอง กำกับ ดูแลการปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๓ หลักสูตร - ดำเนินการพิธีปิดการศึกษา จำนวน ๓ หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้น ประถม รุ่นที่ ๕๘ ๒. หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๗ ๓. หลักสูตรพลยิงปืนกลประจำ อากาศยาน รุ่นที่ ๑

14 ๒. งานด้านการปรับปรุงพัฒนา อาคารเรือน พัก / เขตสุขาภิบาล ก. พ. ๕๗ - การจัดสร้างซุ้มที่นั่งพักผ่อน ประจำ อาคารเรือนพัก ร้อย นทน. และ นสน. พัน. นร. ฯ ( ตามสั่ง การ / เมื่อได้รับอนุมัติ ) - การปรับปรุงป้ายนามหน่วย ( เมื่อ ได้รับอนุมัติ ) - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตาม วงรอบ โดยกำลังพล พัน. นร. ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มี ส่วนร่วม มี. ค. ๕๗ - การวางแผนเตรียมปรับปรุงอาคาร เรือนพัก ร้อย นสน. พัน. นร. ฯ หลังจาก หลักสูตรช่างอากาศ ยานทหารบก สำเร็จ การศึกษา - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตาม วงรอบ โดยกำลังพล พัน. นร. ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มี ส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน พัน. นร. รร. การบิน ทบ. ( ห้วง ต. ค. ๕๖ – ม. ค. ๕๗ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google