งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน พัน.นร.รร.การบิน ทบ. ( ห้วง ต.ค.๕๖ – ม.ค.๕๗ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน พัน.นร.รร.การบิน ทบ. ( ห้วง ต.ค.๕๖ – ม.ค.๕๗ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน พัน.นร.รร.การบิน ทบ. ( ห้วง ต.ค.๕๖ – ม.ค.๕๗ )

2 ๑. งานด้านการปกครองผู้เข้ารับการศึกษา
ต.ค.๕๖ - การรับรายงานตัวผู้เข้ารับการศึกษา สูตรศิษย์การบิน ทบ ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ และหลักสูตรช่างอากาศยาน รุ่นที่ ๓๗ - การจัดกิจกรรม get to gether - จัดศิษย์การบิน เข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน ศบบ. - จัด น.ปกครอง /ส.ปกครอง กำกับดูแลการปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตร

3 พ.ย.๕๖ - การจัด ผบ.ร้อย นทน.พัน.นร.ฯ เป็น น.ปกครอง สนับสนุน
การฝึกนอกที่ตั้ง หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ - จัด น.ปกครอง /ส.ปกครอง กำกับดูแลการปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตร

4 ธ.ค.๕๖ - การจัดกิจกรรมฉลองการฝึกบินปล่อยเดี่ยว ( SOLO BALL )
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ - จัด น.ปกครอง / ส.ปกครอง กำกับดูแลการปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตร

5 ม.ค.๕๗ - จัดผู้เข้ารับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนา
รร.การบิน ทบ. และ กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ ศบบ. - จัดกิจกรรมวันไหว้ครู หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ.ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ - จัด ผบ.ร้อย นสน.พัน.นร.ฯ สนับสนุนการฝึกใช้อาวุธ หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก - จัด น.ปกครอง / ส.ปกครอง กำกับดูแลการปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๒ หลักสูตร

6 ๒.งานด้านการปรับปรุงพัฒนา อาคารเรือนพัก/เขตสุขาภิบาล
ต.ค.๕๖ - การจัดสร้างคลังเก็บวัสดุอุปกรณ์ พัน.นร.ฯ - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตามวงรอบ โดยกำลังพล พัน.นร.ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มีส่วนร่วม

7 พ. ย. ๕๖ - การปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา ชั้นล่าง ร้อย นทน. พัน. นร. ฯ
พ.ย.๕๖ - การปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา ชั้นล่าง ร้อย นทน.พัน.นร.ฯ การจัดสร้างห้องพักผ่อน ชั้นล่าง ร้อย นทน.พัน.นร.ฯ - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตามวงรอบ โดยกำลังพล พัน.นร.ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มีส่วนร่วม

8 ธ.ค.๕๖ - การจัดสร้างห้องพักผ่อน ชั้นล่าง ร้อย นทน.พัน.นร.ฯ ( ต่อ )
- การติดตั้งระบบแสงสว่าง โรงพละ พัน.นร.ฯ - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตามวงรอบ โดยกำลังพล พัน.นร.ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มีส่วนร่วม

9 ม.ค.๕๗ - การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วทางเดินด้านหลัง ร้อย นสน.พัน.นร.ฯ
- การจัดทำสวนหย่อมด้านหน้าห้องพักผ่อน ร้อย นทน.พัน.นร.ฯ - การปรับปรุงสวนหย่อนด้านหน้า บก.พัน.ร.ฯ - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตามวงรอบ โดยกำลังพล พัน.นร.ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มีส่วนร่วม

10 ๓. งานด้านการสนับสนุนกิจกรรม ศบบ. / รร.การบิน ทบ.
ม.ค.๕๗ - รับผิดชอบจัดสถานที่งานปีใหม่ ศบบ. ( ส่วนของ รร.การ บิน ทบ.) - รับผิดชอบการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ศบบ. ( ส่วนของ รร.การบิน ทบ. )

11 แผนการปฏิบัติงาน พัน.นร.รร.การบิน ทบ. ( ห้วง ก.พ.๕๗ – มี.ค.๕๗ )

12 ๑. งานด้านการปกครองผู้เข้ารับการศึกษา
ก.พ.๕๗ - การรับรายงานตัว และจัดกิจกรรมต้อนรับ ผู้เข้ารับ การศึกษา หลักสูตรพลยิงปืนกลประจำอากาศยาน รุ่นที่ ๑ - การจัดกิจกรรมกีฬาผู้เข้ารับการศึกษา ตามแผนงานประกัน คุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. - จัด น.ปกครอง / ส.ปกครอง กำกับดูแลการปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๓ หลักสูตร มี.ค.๕๗ - การประเมินผลความเหมาะสมผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ.ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ และหลักสูตรช่าง อากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๗ - การจัดการซ้อมการเลือกตำแหน่งและหน่วยบรรจุ หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๗

13 มี.ค.๕๗ - จัด น.ปกครอง /ส.ปกครอง กำกับดูแลการปฏิบัติตาม
รปจ. ประจำวัน ของผู้เข้ารับการศึกษา ทั้ง ๓ หลักสูตร - ดำเนินการพิธีปิดการศึกษา จำนวน ๓ หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ.ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๘ ๒. หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๗ ๓. หลักสูตรพลยิงปืนกลประจำอากาศยาน รุ่นที่ ๑

14 ๒.งานด้านการปรับปรุงพัฒนา อาคารเรือนพัก/เขตสุขาภิบาล
ก.พ.๕๗ - การจัดสร้างซุ้มที่นั่งพักผ่อน ประจำอาคารเรือนพัก ร้อย นทน.และ นสน.พัน.นร.ฯ (ตามสั่งการ /เมื่อได้รับอนุมัติ ) - การปรับปรุงป้ายนามหน่วย ( เมื่อได้รับอนุมัติ ) - การพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยตามวงรอบ โดยกำลังพล พัน.นร.ฯ และผู้เข้ารับการศึกษา ได้มีส่วนร่วม มี.ค.๕๗ - การวางแผนเตรียมปรับปรุงอาคารเรือนพัก ร้อย นสน. พัน.นร.ฯ หลังจาก หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก สำเร็จ การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน พัน.นร.รร.การบิน ทบ. ( ห้วง ต.ค.๕๖ – ม.ค.๕๗ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google