งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาชนได้ อะไร ? โดย นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 18 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาชนได้ อะไร ? โดย นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 18 มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาชนได้ อะไร ? โดย นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 18 มีนาคม 2556

2 2

3 3 C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D: พิการ O:ผู้สูงอายุ ประชากรเป้าหมาย จำนวนผู้ปฎิบัติงานระดับปฐมภูมิ=44,000 คน ดูแลประชากรถึงบ้าน 55 ล้านคน “หมอใกล้บ้าน ใกล้ใจ” W:ทำงาน C:วัยรุ่น 2 ดูแลสุขภาพประชาชน(1: 1250คน)

4 10 กรกฎาคม 2552 4 www.nesdb.go.th จากวิสัยทัศน์ 2570… สู่แผนฯ 11 แม่และเด็ก เด็กปฐมวัย วัยรุ่น สูงอายุ ผู้พิการ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ /Stemi ทันตกรรม สุขภาพจิต ที่มา : แนวทางการพัฒนางาน Service Plan ที่มา : แนวทางการพัฒนางาน Service Plan ประชาชน นสค.1:1250 รพ. สต./ ศสม. แพทย์เวช ปฎิบัติ แพทย์ เชี่ยวชาญ

5 10 กรกฎาคม 2552 5 www.nesdb.go.th จากวิสัยทัศน์ 2570… สู่แผนฯ 11 5 ลดจำนวนผู้ป่วย สร้างอำนาจการพึ่งพาตนเอง อำนวยการเข้าถึงบริการ ภาระกิจ นสค. จัดการงานต่อเนื่อง ดุจญาติ

6 ข้อตกลง เบื้องต้น 1. เจ้าหน้าที่ ออกงานเชิงรุกชุมชนดูแล 1:1250 คน 2. ทำงานเป็นทีม ในรพสต. ดูแลประชากรเครือข่ายตำบล 5,000- 10,000 คน 3 ทุกคนมีข้อมูล ปชก. 1250 คน บันทึกใน Notebook หรือ IT อื่นๆ ครบถ้วน 4. ออกปฏิบัติงานเชิงรุกมี 3 ประเภท 4.1 ออกเยี่ยมเยียนดูแลทุกปัญหาแบบบูรณาการ 4.2 ออกเยี่ยมทีมเล็ก (1-2 คน ) เพื่อให้คำแนะนำติดตาม ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ประสานงาน อปท. ประสานชุมชน ประสาน การรณรงค์ต่างๆ 4.3 ออกเยี่ยมเยียนแบบบูรณาการ มีการติดตามดูแลผู้ป่วย เรื้อรัง ติดเตียง โดยสหวิชาชีพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักสุขภาพ ครอบครัว

7 ประชากรที่ตนเองต้อง ดูแลใกล้ชิด 0-6 ปี 7-18 ปี 19-60 ปี 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3. ………. 1. ………. 2. ………. 3. ………. 1. ………. 2. ………. 3. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1. ด. ช. ………. 2. ด. ช. ………. 3. ด. ช. ………. 1. ด. ช. ………. 2. ด. ช. ………. 3. ด. ช. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. มากกว่า 60 ปี ผู้พิการ ผู้ป่วย เบาหวาน ผู้ช่วยเหลือ ตนเองไม่ได้ หญิงตั้งครรภ์ และเด็กคลอด จำนวน อสม. จำนวนศูนย์ เด็กเล็ก

8 ประชากรที่ตนเองต้อง ดูแลใกล้ชิด 1. ประชากรรวม 1250 2. เด็ก 0-6 ปี ( เด็ก ) 120 3. กลุ่มอายุ 7-18 ปี 230 4. กลุ่มอายุ 19-60 ปี 750 5. กลุ่มผู้สูงอายุ > 60 ปี 150 6. ผู้พิการ 26 7.ผู้ป่วยเบาหวาน 72 8. ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ( ติดเตียง / ติดบ้าน ) 5 9. หญิงตั้งครรภ์และเด็กคลอด 13 10. จำนวน อสม. 25 11. จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1

9 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. รพ.สต. ตำบล/ศสม เขตเครือข่ายบริการ ผู้ตรวจราชการฯ ผู้ตรวจราชการฯรพช.+สสอ. อำเภอ อำเภอ รพศ./รพ.ท /สสจ. จังหวัด จังหวัด 9

10 DHS *พลังขับเคลื่อนสุขภาพเข้มแข็ง* DHS *พลังขับเคลื่อนสุขภาพเข้มแข็ง*

11

12 - ใช้อำเภอเป็นฐาน - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตรใกล้ชิด - ทีมงาน รพช. + สสอ. เป็นผู้สนับสนุน - รพ.สต. (ศสม.) เป็นผู้ปฏิบัติเข็มแข็ง (POWER FULL)

13 ยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์กรนำขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ 2 เสริมพลังผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 3 ประสาน/ร่วมมือ อปท “ร่วมใจ ทรงพลัง” 4 บูรณาการทุกภาคส่วน “เป็นหุ้นส่วน” 5 สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน “เฝ้าระวัง” 13

14 1 จัดองค์กร “ติดตาม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ” 2 ประชาชน “ดี เสี่ยง ป่วย คือเป้าหมาย” 3 นสค เป็นญาติดูแลแบบ “หมอครอบครัว” 4 นสค มีแพทย์ที่ปรึกษา “ครู ผู้มีภารกิจ ร่วมดูแลครบวงจร” 5 จัดปรึกษา ปชช ถึง นสค ต่อหาแพทย์ 6 เติมทักษะ นสค สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

15 ระบบระบบ 1.หมอครอบครัว นสค พ.เชี่ยวชาญ เชื่อมโยง แนบแน่น พ.เวช ปชช 1:1,250 มีความสามารถ มีตัวช่วย กำลังใจ 1:1 ตำบล ที่ปรึกษา อารมณ์ปฐมภูมิ

16 2.1 C onsultation 2.2 A tele doctor @ hosp nearby 2.3 R emote monitor and FU. @ home 2.4 E xtend personel Health promotion program

17 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์ - แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน ชุมชน ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมแรงแข็งขัน - ดูแลถึงบ้าน- ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว เบิกบานถ้วนทั่ว

18 ประชาชน แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว นสค. C = Consultation 24x7 แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง C=Consultation 24x7 “ ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” 23 1:1250 1:12 Pop 15000

19 หลักการ : ระบบเฝ้า ระวัง เพื่อ ดู ความชุก ในกลุ่มอายุ 15-65 ปี ระดับความรุนแรง 0 ± +1 +2 +3 44

20 20 การดำเนินงานป้องกันและ ควบคุม DM/HT หลักก าร คัดกรอง ครบถ้วน 100% ใช้ผลคัดกรอง เป็นฐาน การวางแผน การวางแผน เกาะติด ติดตาม ต่อเนื่อง

21 นำผลการคัดกรองแบ่งระดับ ความรุนแรง 21 กลุ่มปกติ ( สีขาว ) มี ? คน กลุ่มเสี่ยง ( สีเขียว ) มี ? คน กลุ่มป่วย ( สีเหลือง ส้ม แดง ) มี ? คน เพิ่ม ? คน ลดลง มี ? คน ลดลง มี ? คน เหลือ ? คน เหลือ ? คน กลุ่มปกติ ? คน 3 1 2 รณรงค์ต่อเนื่อง ด้วย 3 อ. ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ แนว ทางกา ร ดำเนิน งาน สร้าง แรงจูง ใจ

22 ติดตาม (Monitoring) ติดตาม (Monitoring) 100 % 50% 50% หรื อ

23 เป้าหมาย เป้าหมาย 1. ระบบดูแลผู้ป่วยแต่ละ คนชัดเจน 2. รู้ความก้าวหน้าของ โรค หาย.. ไม่หาย 3. รู้ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ ลดลง.. ชัดเจน 4. ลดความแออัด ใน รพช. รพท. 1. ระบบดูแลผู้ป่วยแต่ละ คนชัดเจน 2. รู้ความก้าวหน้าของ โรค หาย.. ไม่หาย 3. รู้ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ ลดลง.. ชัดเจน 4. ลดความแออัด ใน รพช. รพท.

24 24 กลยุทธ์ ปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย health promotion 3 อ. individual ปรับรูปแบบ การดำเนินชีวิต ป้องกันการเกิดโรค ในอนาคต - ปรับรูปแบบการ ดำเนินชีวิต ลดการ เกิดโรคแทรกซ้อน - กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

25 จัดทีม P&P จัดทีม P&P ๑.เดี่ยว รพ.สต.ขนาดใหญ่ ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพช.,รพท., รพศ.) ประชากร ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน 10

26 คุณภาพทีม P&P คุณภาพทีม P&P Empower+Strengthening Empower+Strengthening เติมคน - ๑ : ๑๒๕๐ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/ โทรศัพท์ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/ โทรศัพท์ เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน 11

27 กรอบงาน ๓ ระยะ กรอบงาน ๓ ระยะ เร่งรัดระยะที่ ๓ เร่งรัดระยะที่ ๓ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน เร่งรัดระยะที่ ๒ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการทันที ดำเนินการทันที ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖ 12

28 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม. ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑,๐๐๐ แห่ง เร่งรัดทุกหมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(ต)เร่งรัดทุกตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ นำร่อง ๑ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๔.ทุกจังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ทุกศูนย์ชุมชน 13

29 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ ๑๘๗ ม. ๑๐ ศสม. ๑๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๑๘๗ ม. ๑๐ ศสม. ๑๐ ศสม. ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑๑ แห่ง เร่งรัด ๖๐ หมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(๓๓ ต)เร่งรัด ๓๘ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ รวม ๖ ตำบล รวม ๔๔ หมู่บ้าน ๑.๔.จังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ รวม ๔๕ หมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ๑๐ ศูนย์ชุมชน 13 ตัวอย่าง จ.ปฐมภูมิ ๗ อ.๕๖ ต. ๕๘๐ม.

30 เร่งรัด ระยะที่ ๒ เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ทุกตำบล“เพิ่มอีก ๒ หมู่บ้าน” ๒.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มอีก ๒ ตำบล(ครบทุกหมู่บ้าน) ๒.๓ ทุกจังหวัดพัฒนาเพิ่ม ๒ อำเภอ(ครบทุกหมู่บ้าน) 14

31 เร่งรัด ระยะที่ ๒ เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๓๔ ม. ๑ เม.ย.๕๖ ๒๓๔ ม. ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต อีก ๒ ม รวม ๘๐ หมู่บ้าน ๒.๒ ทุกอำเภอ อีก ๒ ต รวม ๘๔ หมู่บ้าน ๒.๓ จังหวัดเพิ่ม ๒ อำเภอ รวม ๗๐ หมู่บ้าน) 14 ตัวอย่าง จ.ปฐมภูมิ

32 เร่งรัด ระยะที่ ๓ เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ครบทุกหมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๓.๓ ทุกจังหวัด เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ 15

33 เร่งรัด ระยะที่ ๓ เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ ๑๕๙ ม. ๑ ต.ค.๕๖ ๑๕๙ ม. ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ๘๕ หมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๗๔ หมู่บ้าน ๓.๓ ทุกจังหวัด ขยายครบถ้วนทุกหมู่บ้านแล้ว 15 ตัวอย่าง จ.ปฐมภูมิ

34 บัญญัติ ๑๐ ประการ “หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน” ๑.ดูแลประชาชน “ดุจญาติมิตร” เหมือนครอบครัว เดียวกัน ๒. “ส่งเสริม ป้องกัน” ไม่ให้ ประชาชนเจ็บป่วย ๓.เมื่อเจ็บป่วยดูแลครบวงจร “เสมือนญาติ” ๔.ทีมงานมี “หลากหลายทักษะ” ๕.สื่อสารเชื่อมต่อ “อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้” ภายใน ทีมงาน และครัวเรือน

35 ๖.แก้ปัญหาสุขภาพครัวเรือน “เป็นระบบและต่อเนื่อง” บัญญัติ ๑๐ ประการ “หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน” ๗.ทำงานร่วมกันทุกกลุ่ม “อย่างเป็นเครือข่าย” ๘.“ใช้ชุมชนเป็นฐาน” พัฒนาคน พัฒนางาน ๑๐. “ยกย่องเชิดชู” ผู้ทำความดี ๙.สืบสาน สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม “ให้ชุมชน น่าอยู่”

36 เชื่อมั่น และ ทำให้ เป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt ประชาชนได้ อะไร ? โดย นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 18 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google