งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 33

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 33"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 33
ประจำปีบัญชี 2558

2 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 1 ร.ต. วินัย เกษธีรกุล ตำแหน่ง นายทหารชำนาญงาน ศทท.สส.ทหาร สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 0744 วิสัยทัศน์ สมาชิกร่วมใจ สหกรณ์ก้าวไกล คติพจน์ หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียง เท่าเทียมกัน

3 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 2 น.อ. หัสนัย เที่ยงกมล ตำแหน่ง หก.กสล. ศทท.สส.ทหาร สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 0131 วิสัยทัศน์ สหกรณ์ต้องเป็นที่พึ่งของสมาชิก คติพจน์ พูดจริง ทำจริง

4 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 3 พ.ต. ธวัชชัย ปั้นมณี ตำแหน่ง หน.สน.ปทท. 3 กทค.ศทท.สส.ทหาร สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1355 วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกสหกรณ์ คติพจน์ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

5 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 4 ร.ต. บัญชา กว่างสันเทียะ ตำแหน่ง น.วิทยาการสารสนเทศ กวก.สผอ.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1354 วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นตั้งใจ ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสมาชิก คติพจน์ คิดดี ทำดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

6 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 5 ร.ต. เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก ตำแหน่ง น.ดักรับและเฝ้าฟัง ร้อย.ปสอ.ที่1 พัน.ปสอ.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1656 วิสัยทัศน์ สหกรณ์ต้องโปร่งใส เพื่อสมาชิก คติพจน์ เสียสละ กล้าคิด กล้าทำ เพื่อสหกรณ์และสมาชิก

7 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 6 พ.ต. บุญชนะ มิตรประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กซบร.ศทท.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 0594 วิสัยทัศน์ สร้างเสริมสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง คติพจน์ โปร่งใส สัมผัสได้

8 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 7 ร.ต. สมชาย เพชรสุริวงษ์ ตำแหน่ง นายทหารชำนาญงาน ศทท.สส.ทหาร สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1198 วิสัยทัศน์ หลักฐานพร้อม เข้าคิว อนุมัติ รับเงินกู้ คติพจน์ ความดีไม่มีขาย อยากได้หาเอาเองครับ

9 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 8 จ.ส.อ. ธรรมนูญ โพธิพฤกษ์ ตำแหน่ง จ่ากองร้อย ปถท.พัน.ส.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1319 วิสัยทัศน์ คิดดี ทำดี เสียสละเพื่อส่วนรวม คติพจน์ ตัวอย่างที่ดี มีค่ายิ่งกล่าวคำสอน

10 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 9 ร.ต. ชัชพล ปิติพล ตำแหน่ง ผบ.มว.รบกวน ร้อย.ปสอที่1 พัน.ปสอ.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 2051 วิสัยทัศน์ ก้าวไปด้วยความมั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้ คติพจน์ อย่าท้อในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น

11 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 10 ร.ต. สัจจา บัวซ้อน ตำแหน่ง นายทหารชำนาญงาน พัน.ส.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1294 วิสัยทัศน์ คิดดี ทำดี ซื่อตรง มีศีลธรรม คติพจน์ ทุกสิ่งยอมพลาด เว้นแต่ชาติของเรา

12 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 11 ร.ต. บุญศักดิ์ ตุลาธาร ตำแหน่ง นายทหารชำนาญงาน พัน.ส.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1102 วิสัยทัศน์ เสียสละแด่เพื่อนสมาชิกทุกคน คติพจน์ จะทำให้ดี และทำให้ดีที่สุด

13 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 12 ร.อ. ชิราวุธ แสนท้าว ตำแหน่ง ผบ.มว.สาย ร้อย.ปสน.พัน.ส.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1374 วิสัยทัศน์ จะทำให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อสมาชิก คติพจน์ จะทำให้ถูกต้อง

14 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 13 ร.ต. โยคินทร์ สุ่มสาย ตำแหน่ง น.การข่าวลับฯ ปฏิบัติหน้าที่ รอง.ผบ.ร้อย.ปสพ.พัน.ส.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1958 วิสัยทัศน์ สหกรณ์โปร่งใส ก้าวไปสู่สหกรณ์ที่มั่นคง คติพจน์ กล้าทำ ต้องกล้ารับ

15 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 14 ร.ท. อุทัย มิ่งโมรี ตำแหน่ง น.พัฒนาระบบงาน กคง.สส.ทหาร สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1284 วิสัยทัศน์ ริเริม/รับฟัง วิเคราะห์ และพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คติพจน์ ซื่อสัตย์ จริงใจ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม นำพาความสุขสู่สมาชิกทุกท่าน

16 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 15 พล.ต. ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 0079 วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นนำพาสหกรณ์ฯ ไปสู่ความเป็นสากล คติพจน์ เชื่อมั่น ศรัทธา ยุติธรรม

17 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 16 ร.ต. สมควร รอตสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายทหารชำนาญงาน พัน.ส.ฯ สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1219 วิสัยทัศน์ สมาชิก คือหัวใจของสหกรณ์ คติพจน์ พูดจริง ทำจริง

18 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 33 หมายเลข 17 พ.อ.อ. แมน นาคใหม่ ตำแหน่ง หน.สน.ปทท. 1 กทค.ศทท.สส.ทหาร สมาชิกสหกรณ์หมายเลขทะเบียน 1379 วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ คติพจน์ ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก

19 ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32
จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกันใช้ สิทธิ์โดยพร้อมเพียงกัน เลือกกรรมการอย่างชาญฉลาดเพื่อ อนาคตที่ดีของพวกเราชาวสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีหลักทรัพย์ เป็นของตนเองทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32


ดาวน์โหลด ppt ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 33

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google