งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศผู้สมัครรับ เลือกตั้งเป็น คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 33 ประจำปีบัญชี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศผู้สมัครรับ เลือกตั้งเป็น คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 33 ประจำปีบัญชี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศผู้สมัครรับ เลือกตั้งเป็น คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 33 ประจำปีบัญชี 2558

2 ร. ต. วินัย เกษธีรกุล

3 น. อ. หัสนัย เที่ยงกมล

4 พ. ต. ธวัชชัย ปั้นมณี

5 ร. ต. บัญชา กว่าง สันเทียะ

6 ร. ต. เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก

7 พ. ต. บุญชนะ มิตรประสิทธิ์

8 ร. ต. สมชาย เพชรสุริวงษ์

9 จ. ส. อ. ธรรมนูญ โพธิพฤกษ์

10 ร. ต. ชัชพล ปิ ติพล

11 ร. ต. สัจจา บัว ซ้อน

12 ร. ต. บุญศักดิ์ ตุลาธาร

13 ร. อ. ชิราวุธ แสนท้าว

14 ร. ต. โยคินทร์ สุ่มสาย

15 ร. ท. อุทัย มิ่ง โมรี

16 พล. ต. ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง

17 ร. ต. สมควร รอตสวัสดิ์

18 พ. อ. อ. แมน นาคใหม่

19 ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการ ดำเนินการชุดที่ 32 จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกันใช้ สิทธิ์โดยพร้อมเพียงกัน เลือกกรรมการอย่างชาญฉลาดเพื่ออนาคต ที่ดีของพวกเราชาวสมาชิกสหกรณ์ออม ทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีหลักทรัพย์ เป็นของตนเองทุกคน


ดาวน์โหลด ppt ประกาศผู้สมัครรับ เลือกตั้งเป็น คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 33 ประจำปีบัญชี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google