งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.watanyoo.com สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อความเป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

4 คำว่า “ บุคลิกภาพ ” เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายจนเกือบ กล่าวได้ว่าแต่ละบุคคลที่ใช้คำว่า “ บุคลิกภาพ ” มีคำจำกัด ความของตนเองเกี่ยวกับคำนี้ เช่น ถ้าจะถามคำถามโดยสุ่ม ตัวอย่างจากคนทั่วไปให้อธิบายคนที่มี “ บุคลิกภาพดี ” และ คนที่มี “ บุคลิกภาพไม่ดี ” คือบุคคลอย่างไร จะได้คำตอบที่ แตกต่างกัน สำหรับนักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ บุคลิกภาพ ” มีความจำเป็นที่จะใช้คำจำกัดความของคำ ว่าบุคลิกภาพที่ตนเองเลื่อมใสด้วย บุคลิกภาพ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Personality มาจากรากศัพท์ภาษากรีก คือ Persona (Per + Sonar) ซึ่งหมายถึง Mask แปลว่าหน้ากากที่ตัวละครใช้สวมใส่ใน การเล่น เป็นบทบาทแตกต่างกันไปตามได้รับ ความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่า “ บุคลิกภาพ ” ที่ยอมรับโดยทั่วไป คือคุณลักษณะ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ แต่ละบุคคลแสดงออกโดยพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อ สิ่งแวดล้อมที่ตนกำลังเผชิญอยู่ และพฤติกรรมนี้จะคงเส้น คงวาพอสมควร

5 นักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้คำจำกัดความของคำ ว่า “ บุคลิกภาพ ” ไว้ดังนี้ คลักฮอห์น (Kluckhohn) ได้กล่าวว่าบุคลิกภาพของ มนุษย์ทั่วไปจะมีลักษณะร่วม ที่เหมือนกันในฐานะ เป็นมนุษย์ และจะมีลักษณะส่วนหนึ่งที่คล้ายกับทุก คนในสังคมและวัฒนธรรมที่ตนเป็นสมาชิก แต่ ขณะเดียวกันจะมีคุณสมบัติที่พิเศษเป็น เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เช่น คนไทยคนใดคน หนึ่ง จะมีบุคลิกภาพส่วนตัวร่วมกับ “ มนุษย์ ” โดยทั่วไป และจะมี บุคลิกภาพของตนโดยเฉพาะ ออลฟอร์ต (Allphort) ให้คำจำกัด ความของคำว่า “ บุคลิกภาพ ” ว่าเป็นการจัดและ รวบรวมเกี่ยว กับระบบทางร่างกายและจิตใจ (Psychophysical systems) ภายในตัวของแต่ละบุคคล และจะมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ยังส่งผลให้แต่ละคนมีการ ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำ แบบ ใคร

6 ฮิลการ์ด (Hilgard) ได้ให้ความหมายของ บุคลิกภาพว่า หมายถึงลักษณะส่วนรวมของบุคคล แต่ละคนอันเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละคนมีรูปแบบของ การ แสดงออกของพฤติกรรมต่าง ๆ กัน เบอร์นาร์ด (Bernard) ได้ให้ความหมายของ บุคลิกภาพว่า หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของท่าทาง รูปร่างลักษณะทางกาย พฤติกรรมที่แสดงออก แนวโน้มการกระทำ ขอบเขตความสามารถทั้งที่ ซ่อนเร้นอยู่ภายในและที่แสดงออกมา ฮาร์ดแมน (Hartman) ได้ให้ความหมายของ บุคลิกภาพว่า หมายถึง ส่วนรวมทั้งหมดที่บุคลิก แสดงออกโดยกิริยาอาการ ความนึกคิด อารมณ์ นิสัยใจคอ ความสนใจ การติดต่อกับผู้อื่น ตลอดจนรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย และ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

7 บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะที่เป็น เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล แสดงออกโดย พฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนกำลัง เผชิญอยู่ และพฤติกรรมนี้จะคงเส้นคงวา พอสมควรลักษณะของแบบแผนพฤติกรรมและ แบบแผนการคิดที่เป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะ บุคคลในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม มนุษย์แต่ละ คนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีใครเหมือนกัน ไปทุกอย่าง แม้พี่น้องหรือฝาแฝดก็ตาม ทั้งนี้ เพราะมนุษย์แต่ละคนมีความพิเศษและความเป็น หนึ่งในตัวขอแต่ละคน (Unique)

8 โดยทั่วไปบุคลิกภาพของมนุษย์จะแสดง ลักษณะของบุคคลนั้น ๆ ในด้านต่อไปนี้ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตน (Individuality) ลักษณะที่ทำให้คนนั้นแตกต่างไป จากคนอื่น ๆ เช่น พูดจาโผงผา โอบอ้อมอารี หรือรักสนุก ฯลฯ ความคงเส้นคงวา (Consistency) ของพฤติกรรม เป็นแนวโน้มที่บุคคลมักแสดงพฤติกรรมในรูปแบบ ใดรูปแบบหนึ่งทุกครั้งหรือบ่อยครั้ง เช่น บางคน เวลาโกรธจะเงียบไม่ยอมพูดจา หรือบางคนโกรธ แล้วชอบกรีดร้องและทำลายขว้างปาสิ่งของ เป็น ต้น


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google