งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ชนิดข้อมูล ตัวแปร นิพจน์ และตัวดำเนินการ รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ชนิดข้อมูล ตัวแปร นิพจน์ และตัวดำเนินการ รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ชนิดข้อมูล ตัวแปร นิพจน์ และตัวดำเนินการ รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 3

2 ชนิดข้อมูล 2 PrimitiveInteger Floating Point Character Logical Data Reference คลาสต่างๆ L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

3 ชนิดข้อมูลพื้นฐาน (Primitive Data Types) 3L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

4 ชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม (Integer) 4 การประกาศตัวแปรและ กำหนดค่าเริ่มต้น คำอธิบาย long x1 = 100000000000L; ประกาศตัวแปรชนิด long ชื่อ x1 มีค่าข้อมูล เท่ากับแสนล้าน (100,000,000,000) การ ประกาศตัวแปร long ต้องต่อท้ายข้อมูลด้วย ตัวอักษร L หรือ l เสมอ int x2 = 1000000000; ประกาศตัวแปรชนิด int ชื่อ x2 มีค่าข้อมูล เท่ากับพันล้าน short x3 = 32767; ประกาศตัวแปรชนิด short ชื่อ x3 โดย กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเลขฐานสิบ มีค่าข้อมูล เท่ากับ 32,767 short x4 = 0X7FFF; ประกาศตัวแปรชนิด short ชื่อ x4 โดย กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเลขฐานสิบหก มีค่า ข้อมูลเท่ากับ 32,767 byte x5 = 127; ประกาศตัวแปรชนิด byte ชื่อ x5 โดย กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเลขฐานสิบ มีค่าข้อมูล เท่ากับ 127 byte x6 = 0177; ประกาศตัวแปรชนิด byte ชื่อ x6 โดย กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเลขฐานแปด มีค่าข้อมูล เท่ากับ 127 L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

5 ชนิดข้อมูลจำนวนทศนิยม (Floating Point) 5 การประกาศตัวแปรและ กำหนดค่าเริ่มต้น คำอธิบาย float f1 = 1234.157f; ประกาศตัวแปรชนิด float ชื่อ f1 เก็บ ข้อมูลตัวเลขทศนิยมขนาด 32 บิต และ ต้องใส่ตัวอักษร F หรือ f ต่อท้ายเพื่อระบุ ว่าเป็นชนิดข้อมูลแบบ float double f2 = 2.18E6; double f3 = 1234.157D; ประกาศตัวแปรชนิด double ชื่อ f2, f3 เก็บข้อมูลเป็นเลขทศนิยมแบบ 64 บิต โดยใส่ตัวอักษร D หรือ d ต่อท้าย แต่ โดยทั่วไปจะไม่นิยมใส่ตัวอักษรต่อท้าย เพราะการเขียนตัวเลขทศนิยมทั่วไปเป็น ชนิดข้อมูลแบบ double อยู่แล้ว L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

6 ชนิดข้อมูลอักขระ (Character) 6 char grade1 = ‘A’; char grade2 = ‘\u0041’; System.out.println('\u0041'); จะแสดงผลลัพธ์ อย่างไร ? ตัวอักขระ พิเศษ รหัส Unicode ความหมาย \b\u000B Backspace คือ ลบอักขระ ตำแหน่งเคอร์เซอร์ \t\u0009 Tab คือ การเว้นช่องว่างตาม ระยะ \n\u000A New Line คือ การขึ้นบรรทัด ใหม่ \r\u000D Return คือ การขึ้นบรรทัดใหม่ \\\u005C Backslash คือ แสดงตัว อักขระ \ \‘\u0027 Single Quote คือ แสดงตัว อักขระ ‘ \“\u0022 Double Quote คือ แสดงตัว อักขระ “ L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

7 ชนิดข้อมูลตรรกะ (Logical Data) 7 boolean flag = false; boolean status = true; L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

8 ค่าโดยปริยาย (Default values) 8 ตัวแปรประเภท Instance variable และ Class variable  กำหนดค่าโดยปริยายหรือค่า default ขึ้นมาเป็นค่า เริ่มต้นให้อัตโนมัติ ตัวแปรประเภท Local variable  ไม่มีการกำหนดค่า default ชนิดข้อมูล Default Value byte0 short0 int0 long0L float0.0f double0.0d char'\u0000' String(or any object)null booleanfalse L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

9 ตัวแปร 9 ชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อการอ้างอิงตำแหน่ง หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล ที่มีชนิดข้อมูลแตกต่างกัน [modifier] dataType VariableName; int x; float data1, data2, sum; int x, y, z = 10; double a = 1.5, b = 10; static int count = 0; private float score; int x; float data1, data2, sum; int x, y, z = 10; double a = 1.5, b = 10; static int count = 0; private float score; L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

10 ตัวแปร 10 ค่าคงที่ (Constant หรือ Final instance variable) คือ ตัวแปรที่มีค่าคงที่ตลอดการทำงาน จนจบโปรแกรม โดยจะถูกกำหนดค่าข้อมูลได้เพียง ครั้งเดียว ซึ่งเมื่อกำหนดแล้วจะไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าได้อีก [modifier] final dataType VariableName = value; final int MAX = 100; public static final double PI = 3.141592653589793; final int MAX = 100; public static final double PI = 3.141592653589793; L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

11 ประเภทของตัวแปร 11 Instance Variable ตัวแปรของแต่ละออบเจ็กต์ ไม่มีคีย์เวิร์ด static Class Variable คือ ตัวแปรของคลาส ใส่คีย์เวิร์ด static ใช้งานตัวแปรได้โดยไม่ ต้องสร้างออบเจ็กต์ของคลาสขึ้นมาด้วยคำสั่ง new Local Variable ตัวแปรที่ประกาศอยู่ในส่วนของเมธอด ซึ่งจะถูกเรียกใช้งานได้ เฉพาะภายในเมธอดนั้นๆ Parameter ตัวแปรที่กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับค่าที่จะส่งมาให้กับเมธอด L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

12 การตั้งชื่อ Identifier ในภาษาจาวา 12 1. ชื่อที่เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่มีความ แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวว่าชื่อในภาษาจาวาเป็น case-sensitive 2. ชื่อจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ _ หรือ $ เท่านั้น 3. ชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข หรือ underscore (_) หรือ dollar sign ($) เท่านั้น และห้ามมีช่องว่าง 4. ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคีย์เวิร์ดหรือคำสงวน Score001 myFloat Sum_of_Average MAX Score001 myFloat Sum_of_Average MAX 4Computer float Sum-of-Average Total MAX 4Computer float Sum-of-Average Total MAX  L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

13 นิพจน์ (Expression) 13 รูปแบบการเขียนคำสั่งระหว่างตัว ดำเนินการ (Operator) และตัวถูกกระทำ (Operand) เช่น 2 + 3 a / b * c L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

14 ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment Operators) 14 int x = 20; x = 2 + 3 + 4; L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

15 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) 15 ได้แก่ เครื่องหมาย +, -, *, / และ % ผลลัพธ์จากการคำนวณจะถูกแปลงให้เป็นชนิด ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตามลำดับ ดังนี้ double, float, long, int, char, short, byte 20 / 3.0 มีค่าเท่ากับ 6.66667 20 / 3 มีค่าเท่ากับ 6 L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

16 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) 16 Compound Assignment ตัว ดำเนินการ ตัวอย่างความหมาย +=x += 2;x = x + 2; -=x -= 2;x = x - 2; *=x *= 2;x = x * 2; /=x /= 2;x = x / 2; %=x %= 2;x = x % 2; L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

17 ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า 17 ++ และ -- x++ มีความหมายเดียวกันกับ x = x + 1 หรือ x += 1 ++x มีความหมายเดียวกันกับ x = x + 1 หรือ x += 1 x-- มีความหมายเดียวกันกับ x = x - 1 หรือ x -= 1 --x มีความหมายเดียวกันกับ x = x - 1 หรือ x -= 1 L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

18 ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า 18 ++ และ -- วางอยู่หลังตัวแปร หมายถึง การเพิ่มหรือลดค่าทีหลัง x = 10; y = x++; กำหนดค่าให้กับ y ก่อน แล้วจึงเพิ่มค่าของตัวแปร x ทีหลัง นั่นคือ y = x; x++; x = 10; y = x++; กำหนดค่าให้กับ y ก่อน แล้วจึงเพิ่มค่าของตัวแปร x ทีหลัง นั่นคือ y = x; x++; เมื่อทำงานเสร็จสิ้น X มีค่าเท่ากับ 11 Y มีค่าเท่ากับ 10 เมื่อทำงานเสร็จสิ้น X มีค่าเท่ากับ 11 Y มีค่าเท่ากับ 10 L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

19 ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า 19 ++ และ -- วางอยู่หน้าตัวแปร หมายถึง การเพิ่มหรือลดค่าก่อน เป็นลำดับแรก x = 10; y = ++x; เพิ่มค่าของตัวแปร x ก่อน แล้วจึงกำหนดค่าให้กับ y ทีหลัง นั่นคือ x++; y = x; x = 10; y = ++x; เพิ่มค่าของตัวแปร x ก่อน แล้วจึงกำหนดค่าให้กับ y ทีหลัง นั่นคือ x++; y = x; เมื่อทำงานเสร็จสิ้น X มีค่าเท่ากับ 11 Y มีค่าเท่ากับ 11 เมื่อทำงานเสร็จสิ้น X มีค่าเท่ากับ 11 Y มีค่าเท่ากับ 11 L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

20 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ 20 ตัว ดำเนินการ ความหมายตัวอย่าง == เท่ากับ a == b != ไม่เท่ากับ a != b > มากกว่า a > b >= มากกว่าหรือ เท่ากับ a >= b < น้อยกว่า a < b <= น้อยกว่าหรือ เท่ากับ a <= b L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

21 ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operators) 21 ตัว ดำเนินการ ความหมายตัวอย่าง ! NOT ( นิเสธ ) !(a < b) && AND ( และ ) (a > 0)&&(a < 10) || OR ( หรือ ) (a > 0)||(a > 50) !(a < b) (a > 0)&&(a < 10) (a > 0)||(a > 50) !(a < b) (a > 0)&&(a < 10) (a > 0)||(a > 50) ถ้ากำหนดให้ a = 10; b = 20; ถ้ากำหนดให้ a = 10; b = 20; L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

22 ลำดับการทำงานของตัวดำเนินการ 22 ลำดั บที่ เครื่องหมายลำดับการ ทำงาน 1 ( ) - 2 ++, --, ! ขวาไปซ้าย 3 *, /, % ซ้ายไปขวา 4 +, - ซ้ายไปขวา 5, >= ซ้ายไปขวา 6 ==, != ซ้ายไปขวา 7 && ซ้ายไปขวา 8 || ซ้ายไปขวา 9 =, +=, -=, *=, /=, %= ขวาไปซ้าย L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ชนิดข้อมูล ตัวแปร นิพจน์ และตัวดำเนินการ รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google