งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจและทิศทางการ ดำเนินงาน กฎหมายสาธารณสุข ของกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจและทิศทางการ ดำเนินงาน กฎหมายสาธารณสุข ของกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจและทิศทางการ ดำเนินงาน กฎหมายสาธารณสุข ของกรมอนามัย

2 พันธกิจของกรมอนามัย วิจัย พัฒนาองค์ ความรู้ กำหนดคุณภาพ / มาตรฐาน สนับสนุน / ถ่ายทอดความรู้ การจัดการเทคโน โยลี ในขอบเขต * การส่งเสริม สุขภาพ * การอนามัย สิ่งแวดล้อม พัฒนานโยบาย / แผนงานหลัก พัฒนาระบบ & กลไก ตามกฎหมาย สาธารณสุข ปฏิบัติการอื่นตามที่ รับมอบหมาย กลไกของรัฐ / องค์กรฯ ท้องถิ่น / ชุมชน / เอกชน ประชาชนมี สุขภาพดี

3 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรม อนามัย ประชาชน / ชุมชน มีสุขภาพดี อยู่ใน สภาวะแวดล้อมที่ดี  พัฒนานโยบาย สาธารณะ  พัฒนาองค์ ความรู้ / มาตรฐาน  เฝ้าระวัง สุขภาพ & สิ่งแวดล้อม พัฒนา กฎ / ข้อบังคับ บริการ สาธาร ณะ สถานประกอบการ ได้มาตรฐาน / ปลอดภัย ถ่ายทอด / พัฒนา บริกา ร ส่งเส ริม สุขภ าพ กอง / สำนัก ศกม. กอง / สำนัก เกิดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อสุขภาพ ประกัน ความเป็น ธรรม มีความรู้ / ป้องกัน ตนเอง รู้สิทธิ / หน้าที่ / เรียกร้อง มีพฤติกรรม อนามัยดี ออกข้อกำหนด ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ / ชี้แจง ควบคุม / อนุญาต ตรวจตราดูแล / ออกคำสั่ง ดำเนินคดี ประช าชน / ชุมช น ใช้ มาตรการ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม สะอาด / ปลอดภัย ศูนย์ อนามัย ที่ 1-12 เผยแพร่ / ให้ สุขศึกษา

4 ราชการส่วน ท้องถิ่น ภารกิจของกรมอนามัยตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข สุขภาพ ประชาช น คุ้มครอง ป้องกัน ปัจจัยเสี่ยง สิ่งปฏิกูล มูลฝอย สิ่งมีพิษอัน เป็น เหตุรำคาญ กลุ่ม กิจการที่มี ผลกระทบ ต่อ สุขภาพ สนับส นุน

5 กลไกการดำเนินการตามกฎหมาย สาธารณสุข รัฐมนต รี พัฒนานโยบาย สาธารณะ ออกกฎกระทรวง ออกประกาศ กระทรวง คณะกรรมการ สาธารณสุข จพง. สาธารณสุข ( ศูนย์ / สสจ./ สสอ./ สอ.) ราชการส่วน ท้องถิ่น จนง. ท้องถิ่น พบ เหตุ ต้อง แจ้ง ผู้ได้รับการ แต่งตั้ง จาก จพง. ท้องถิ่น ป ร ะ ช า ช น / เ อ ก ช น / ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อธิบดีกรม อ.( เลขานุการฯ ) ออก คำแนะนำ อุทธร ณ์ ออกข้อกำหนด ท้องถิ่น อนุญาต / ไม่ อนุญาต ออกคำสั่งแก้ไข / หยุด / พักใช้ / เพิก ถอน ตรวจตรา / แนะนำ

6 พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ. 2535 ออกข้อกำหนดของ ท้องถิ่น สิ่งปฏิกูล / มูลฝอย กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ กิจการตลาด สถานที่จำหน่าย / สะสมอาหาร การขายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ ให้ อำนาจ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พิจารณ า อนุญาต กิจการ ต่าง ๆ กรณี เหตุรำคาญ ผิด สุขลักษณะ อาคาร ฝ่าฝืน ข้อกำหนดฯ ออก คำสั่งให้ ปรับปรุง / แก้ไข พักใช้ / หยุด เพิกถอน

7 องค์ประกอบการดำเนินงาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เจ้า พนัก งาน ตัว บท กฎห มาย ผู้ประ กอบ การ วิถีประชา ประชาชน

8  ไม่มี บทบัญญัติ  ไม่มี เกณฑ์ชี้ วัด ที่ ชัดเจน  กฎหมาย ซ้ำซ้อน  ไม่มี ความรู้  ไม่ มั่นใจ  ไม่มี ทักษะ  ไม่ บังคับใช้  กลัว ความ ขัดแย้ง ตัวบท กฎหมาย  ไม่รู้ กฎหมาย  ไม่ เข้าใจ เหตุผล  ไม่ รับผิดชอ บ / หลบ เลี่ยง  ไม่รู้ กฎหมาย / สิทธิ ตนเอง  ไม่ เรียกร้อง / ร้องเรียน  ไม่มีส่วน ร่วม เจ้า พนักงา น ผู้ประกอ บการ ประชา ชน ปัญหาการ บังคับใช้ กฎหมาย

9 ภาพใน ทศวรรษหน้า ตัวบท กฎหมาย (1) ต้องกระจายอำนาจไปสู่ “ ราชการส่วนท้องถิ่น ” เพื่อแก้ปัญหา กฎหมาย หลายฉบับ เพื่อให้เกิด “ONE STOP SERVICE” เพื่อให้เกิด “ การมีส่วน ร่วม ” ของ ประชาชน ในระดับท้องถิ่น (2) ต้องเน้น หลักการ “POLLUTER PAY PRINCIPLE ” “ ผู้ก่อ มลพิษต้อง เป็นผู้จ่าย ” (3) ต้องเน้น “ มาตรการ กำกับดูแล ” มากกว่า “ มาตรการ ควบคุม ” (4) ต้องเน้น “ นโยบาย สาธารณะเพื่อ สุขภาพ ” และ “HIA.” มาก ขึ้น

10 ฝ่ายปกครอง  ต้องวางระเบียบวิธี ปฏิบัติที่ชัดเจน ( ตามพรบ. วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง )  ต้องมีความเสมอภาค / ยุติธรรม  ต้องรับผิดชอบ / จริงจัง  ต้องตรวจสอบได้ ฝ่ายวิชาการ  ต้องพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่ เหมาะสม “appropriate technology”  ต้องพัฒนาเครื่องมือ วิธีการตรวจวัด  ต้องดึงให้ “ ผู้ประกอบการ ” มีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม  ต้องซื่อสัตย์ / ยุติธรรม / จริงจัง เจ้า พนักง าน เจ้า พนักง าน

11  ต้องปฏิบัติ ตามกฎหมาย ( กำกับดูแล )  ต้องมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อ สังคม ( มีหน่วยตรวจวัดของตนเอง )  ต้องไม่ร่วมมือ / ต่อสู้กับเจ้า พนักงานที่ทุจริต  ต้องร่วมมือกับเจ้าพนักงานใน การแก้ปัญหา Y ต้องรู้สิทธิ หน้าที่ ตาม กฎหมาย Y ต้องมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม  เลือกสรรผู้บริหารท้องถิ่น  ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ตรวจสอบ / เฝ้าระวัง ผู้ประกอบการ ประชาชน

12 4. ตอบข้อ หารือ เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ตาม กฎหมาย 5. จัดทำ โครงการ สนับสนุนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภารกิจของงาน กฎหมายสาธารณสุข 1. ออกกฎฯ / ประกาศฯ ระเบียบวิธี ปฏิบัติ เกิดการบังคับใช้ กฎหมาย ปรับปรุง แก้ไข ให้ เหมาะสม 8. ศึกษาวิจั ย / ประเมินผ ล 2. ฝึกอบรม เจ้าพนักงาน 6. ติดตาม นิเทศ งาน กฎหมาย กฎหมาย แม่บท 3. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์สู่ ผู้ประกอบการ / ประชาชน ออกข้อกำหนด ของท้องถิ่น 7. ตรวจสอบ เรื่อง ร้องเรียน และการ อุทธรณ์

13 การประสานงานกับจังหวัด / ท้องถิ่น กรมอนามัย กรม ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น ศูนย์ กม. กอง / สำนัก สาย สวล. ศูนย์อนามัย ที่ 1-12 สสอ. ส.อ.ส.อ. เมือง พัทยา อบจ. เทศบาล อบต. สนง. ปลัดฯ กระทรวง สธ. สายบังคับ บัญชา นิเทศ / สนับสนุน กส พ. กลุ่มส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น จ. สสจ.


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจและทิศทางการ ดำเนินงาน กฎหมายสาธารณสุข ของกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google