งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 (เมษายน – ธันวาคม 2556) ประจำเดือนมกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 (เมษายน – ธันวาคม 2556) ประจำเดือนมกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 (เมษายน – ธันวาคม 2556) ประจำเดือนมกราคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80% =1

3 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80% =1

4 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80% =1

5 ค่าคะแนน 1=<93% 2=93-94.99% 3=95-96.99% 4=97-98.99% 5=>=99% =1

6 ค่าคะแนน 1=<80% 2= 80 - 84.99% 3= 85 - 89.99% 4= 90- 94.99% 5=>=95% =1

7 ค่าคะแนน 1=<87.00% 2= 87.00- 89.99% 3= 90.00 - 92.99% 4= 93.00- 95.99% 5=>=96.00% =1

8 ค่าคะแนน 1 =<1.01 2=1.01-1.35 3=1.36-1.50 4=1.51-1.70 5=>1.70 =5 =1

9 ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5 ตัวชี้วัดที่ 2.2 อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืดสิทธิ UC แหล่งข้อมูลจาก 12 แฟ้ม (ยังไม่ได้ดึงข้อมูล)

10 ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5 ตัวชี้วัดที่ 2.3 อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรค DM ที่มี ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC แหล่งข้อมูลจาก 12 แฟ้ม (ยังไม่ได้ดึงข้อมูล)

11 ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5 ตัวชี้วัดที่ 2.4 อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรค HT หรือ ภาวะแทรกซ้อนของ HT ระยะสั้นสิทธิ UC แหล่งข้อมูลจาก 12 แฟ้ม (ยังไม่ได้ดึงข้อมูล)

12 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65.00- 69.99% 3= 70.00 – 74.99% 4= 75.00- 79.99% 5=>=80% =1

13 ค่าคะแนน 1= <45% 2= 45.00- 49.99% 3= 50.00 – 54.99% 4= 55.00- 59.99% 5=>=60% =1

14 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้าน จากผลงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2557 (สปสช.จะดึงข้อมูลสรุปเอง) การกำหนดช่วงคะแนน – 1 = <60.00% – 2 = 60.00 – 69.99% – 3 = 70.00 – 79.99% – 4 = 80.00 – 89.99% – 5 = >=90.00%

15 ค่าคะแนน 1=<11% 2=12-12.99% 3=13-14.99% 4=15-16.99% 5=>=17% =5

16 ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยง รพ.และ หน่วยบริการปฐมภูมิ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ CUP ต้องจัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลบริการระหว่างรพ.แม่ข่ายกับ PCU เครือข่าย โดยแนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ายเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยให้ CUP ประเมินตนเองมาก่อนตามการแปรผล จากนั้นให้ IT จังหวัด เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนตามบริบทข้อเท็จจริงของแต่ละ CUP การแปลผล 1 = มีระบบการออกแบบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบริการระหว่างรพ.แม่ข่าย กับ PCU เครือข่าย เช่น มีโปรแกรม สำหรับส่งข้อมูลบริการ และมี แนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ายเป็นลายลักษณ์อักษร 2 = มี 1 และมีการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ 3 = มี 2 และมีการทราบศักยภาพจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อการพัฒนา รวมทั้งการ สะท้อนผลข้อมูลสู่หน่วยบริการ ปฐมภูมิในเครือข่าย 4 = มี 3 และมีการปรับปรุงหรือแผนพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 5 = มี 4 และมีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริการในเครือข่ายมาวาง แผนการพัฒนาบริการอย่างน้อย 1 เรื่อง

17 ตัวชี้วัดที่ 3.4 หน่วยบริการประจำจัดระบบสนับสนุน บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ (ระบบยาและเวชภัณฑ์,IC,LAB,ระบบข้อมูล,ระบบการให้คำปรึกษา โรงพยาบาลแม่ข่าย จัดทำรายงาน CUP Profile ให้ สสจ.(กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรใช้ภายในเครือข่าย และในรายงาน CUP Profile ตามมาตรฐาน PCA กำหนด ส่ง สสจ. ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557 การแปลผล 1= มี 1 ข้อ,2= มี 2 ข้อ,3= มี 3 ข้อ,4= มี 4 ข้อ, 5= มี 5 ข้อ

18 ค่าคะแนน 1=<75% 2=75-79.99% 3=80-84.99% 4=85-89.99% 5=>=90% = 1

19 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ ผลการดำเนินงานจังหวัดเลย 11 แห่ง = ร้อยละ 84.61 ผลการดำเนินงานจังหวัดเลย ผ่านเกณฑ์ 11 แห่ง = ร้อยละ 84.61 ผลการดำเนินงานจังหวัดเลย ร.พ.ผ่านเกณฑ์ 11 แห่ง = ร้อยละ 84.61

20 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ ผลการดำเนินงานจังหวัดเลย ร.พ.ผ่านเกณฑ์ 11 แห่ง = ร้อยละ 84.61

21 ค่าคะแนน 1=<25% 2=25-29.99% 3=30-34.99% 4=35-39.99% 5=>=40% = 1

22 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการ เยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ CUP ดำเนินการสรุปผลการ ดำเนินงาน ส่งให้จังหวัด รวบรวมและบันทึกในระบบที่ IT เขต จัดทำให้

23 ค่าคะแนน 1=<25% 2=25-29.99% 3=30.00-34.99% 4=35.00-39.99% 5=>=40% = 1

24 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 (เมษายน – ธันวาคม 2556) ประจำเดือนมกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google