งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข้อเสนอโครงการ ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข้อเสนอโครงการ ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข้อเสนอโครงการ ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 แนวทางการเขียนโครงการฯ การระบุหลักการเหตุผล การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดประเภทของโครงการ การกำหนดกระบวนการและกรอบ ระยะเวลา การกำหนดงบประมาณ การกำหนดตัวชี้วัด การระบุคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ภาคผนวก ( ถ้ามี ) 2

3 การระบุหลักการเหตุผล แนวทาง – อ้างอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ – อ้างอิงนโยบายของรัฐบาล – อ้างอิงนโยบายของ สตช. – อ้างอิงถึงปัญหาของพื้นที่ – ฯลฯ 3

4 การกำหนดวัตถุประสงค์ แนวทาง – เพื่อ...... ( ต้องตอบโจทย์ของหลักการ / เหตุผล ) เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล / สตช./ ผู้ ว่าฯ / หน่วยงาน... ให้เกิดความเข้าใจในความคาดหวังของ ประชาชน พัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 4

5 การกำหนดประเภทของ โครงการ แนวทาง – การศึกษา – การฝึกอบรม / พัฒนา 5

6 การกำหนดประเภทของ โครงการ การศึกษา การทบทวนวรรณกรรมและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง – การกำหนดตัวแปร – การกำหนดคำนิยมเชิงปฏิบัติการ – การหา Gap ในการวิจัย – การกำหนดกรอบแนวคิด 6

7 การกำหนดประเภทของ โครงการ การศึกษา การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย – การกำหนดขอบเขตในการวิจัย – การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง – การกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล – การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 7

8 การกำหนดประเภทของ โครงการ การฝึกอบรม / พัฒนา การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย – วิธีการในการเลือกที่เป็นธรรม – ระดับความรู้ / ความเข้าใจของ กลุ่มเป้าหมาย 8

9 การกำหนดประเภทของ โครงการ การฝึกอบรม / พัฒนา การดำเนินงาน – หัวข้อทั้งหมดภายในหลักสูตรจะต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ – วิธีการในการฝึกอบรม / พัฒนาจะต้อง สอดคล้องกับหัวข้อ วัตถุประสงค์ และ ผู้เรียน – วิทยากรจะต้องมีคุณวุฒิและ ประสบการณ์ตรง 9

10 การกำหนดกระบวนการและกรอบ ระยะเวลา - 1 การกำหนดขอบเขตในการดำเนิน โครงการ การกำหนดขั้นตอนต่างๆ การกำหนดผลงานที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ ขั้นตอน 10 123456789

11 การกำหนดกระบวนการและกรอบ ระยะเวลา - 2 กิจกรรม ไตรมาส ผลงาน 1234 11

12 การกำหนดงบประมาณ การแสดงภาพรวมของงบประมาณที่ขอใน แต่ละปี / ไตรมาส การแสดงรายละเอียดงบประมาณ โดยแยก เป็นหมวดดังนี้ – หมวดค่าจ้างและเงินเดือน – หมวดค่าใช้สอย – หมวดค่าตอบแทน – หมดค่าวัสดุ – หมวดค่าครุภัณฑ์ ( ถ้ามี ) 12

13 การกำหนดตัวชี้วัด การกำหนดตัวชี้วัดจะต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ โดยจะต้องเป็นรูปธรรมในเชิง Output และ Outcome ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เชิง ปริมาณ เชิง คุณภาพ เวลา ประสิทธิ ภาพ 13

14 การระบุคุณสมบัติของ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน เงินเดือนปัจจุบัน หน่วยงาน ประวัติการศึกษา สาขาวิชาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาทและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบฯ แต่ ละคน 14

15 ภาคผนวก การระบุถึงตัวอย่างของผลงานส่งมอบ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบบสอบถาม ( ถ้ามี ) 15

16 ถาม - ตอบ 16

17 ภาคปฏิบัติ การแบ่งกลุ่ม ( กลุ่มละไม่เกิน 8 คน ) การเขียนโครงการ ( ศึกษาและฝึกอบรม ) อย่างละครึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ / นโยบายของ สตช. / ปัญหาของพื้นที่ ฯลฯ การเขียนโครงการประมาณ 2 ชั่วโมง การนำเสนอโครงการประมาณ 1 ชั่วโมง 17


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข้อเสนอโครงการ ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google