งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ชี้แจงตัวชี้วัดด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ชี้แจงตัวชี้วัดด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ชี้แจงตัวชี้วัดด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

2 ตลาดนัดน่าซื้อ ต้นแบบ สสจ. และ อปท. พัฒนาเพื่อขับเคลื่อน การปรับปรุง ตลาดนัด น่าซื้อ ให้ได้มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ และคัดเลือก - ตลาดนัด น่าซื้อต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง

3 อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste + ร้านอาหารต้นแบบ อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

4 เฝ้าระวังสถานการณ์ด้าน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ แผงลอย จังหวัดละ 25 แผง ตลาดนัด จังหวัดละ 5 แห่งๆละ 5 แผง กิจกรรมที่ศูนย์ดำเนินการร่วมกับ พื้นที่ - เก็บข้อมูล สำรวจตลาด - สุ่มประเมินและเฝ้าระวัง ตัวอย่าง อาหาร ภาชนะและมือผู้สัมผัส ด้วย น้ำยา SI 2

5 ร้อยละของรพ. ในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ได้มาตรฐานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม (4 ด้าน ) 1. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูก สุขลักษณะ 2. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย ได้ มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลในพื้นที่ (4 แห่ง ) 3. ระบบประปา รพ. ผ่านเกณฑ์น้ำประปา ดื่มได้ ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลในพื้นที่ (4 แห่ง )

6 ร้อยละของรพ. ในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ได้มาตรฐานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม (4 ด้าน ) 4. มีการรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำ เสียตาม ม.80 แห่ง พรบ. ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2535 ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในพื้นที่ (12 แห่ง ) กิจกรรม มีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกสถิติและข้อมูลตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ทุกเดือนและส่ง รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

7 จำนวน อปท. มีคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ( อย่าง น้อย 1 ใน 4 ด้าน ) 1. ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 2. ด้านคุณภาพน้ำบริโภค 3. ด้านการจัดการมูลฝอย 4. ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ชี้แจงตัวชี้วัดด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google