งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ชี้แจงตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

2 ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ
สสจ. และ อปท. พัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง ตลาดนัด น่าซื้อ ให้ได้มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ และคัดเลือก - ตลาดนัด น่าซื้อต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง

3 อาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Taste +
ร้านอาหารต้นแบบ อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

4 เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
แผงลอย จังหวัดละ 25 แผง ตลาดนัด จังหวัดละ 5 แห่งๆละ 5 แผง กิจกรรมที่ศูนย์ดำเนินการร่วมกับพื้นที่ - เก็บข้อมูล สำรวจตลาด - สุ่มประเมินและเฝ้าระวัง ตัวอย่างอาหาร ภาชนะและ มือผู้สัมผัส ด้วยน้ำยา SI 2

5 ร้อยละของรพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(4 ด้าน)
1. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ 2. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล อาหาร ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลในพื้นที่ (4 แห่ง) 3. ระบบประปา รพ. ผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้

6 ร้อยละของรพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(4 ด้าน)
4. มีการรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตาม ม.80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในพื้นที่ (12 แห่ง) กิจกรรม มีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกสถิติและข้อมูลตามแบบ ทส.1 และ ทส ทุกเดือนและส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

7 จำนวน อปท. มีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อย่างน้อย 1 ใน 4 ด้าน)
1. ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 2. ด้านคุณภาพน้ำบริโภค 3. ด้านการจัดการมูลฝอย 4. ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google