งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูล 1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่สามารถนำ ไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ ก. เลขจำนวนเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูล 1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่สามารถนำ ไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ ก. เลขจำนวนเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของข้อมูล 1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่สามารถนำ ไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ ก. เลขจำนวนเต็ม หมายถึง ตัวเลขที่ไม่ มีจุดทศนิยม เช่น 12, 9, 137, 8319, -46 ข. เลขทศนิยม หมายถึง ตัวเลขที่มีจุด ทศนิยม ซึ่งอาจมีค่าเป็นจำนวนเต็ม เช่น 12 หรือเป็นจำนวนที่มีเศษทศนิยมก็ได้ เช่น 12.763

2 2) ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ (Character Data) หมายถึง ข้อมูลที่ ไม่สามารถนำ ไปคำนวณได้ แต่อาจนำไปเรียงลำดับได้ เช่น การเรียงลำดับ ตัวอักษร ข้อมูลอาจเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือ เครื่องหมายใด ๆ เช่น COMPUTER, ON-LINE, 1711101,&76 3 ) ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ (Images Data) คือข้อมูลที่ เป็นภาพ อาจเป็นภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหว ภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพ จากวิดิทัศน์ 4) ข้อมูลที่เป็นเสียง (Audio Data) คือข้อมูลที่ ประสาทสัมผัสทางหูรับรู้ได้ เช่น เสียงเพลง เสียงนกร้อง บทสัมภาษณ์ หรือเสียง จากสิ่งต่างๆเป็นต้น

3 ประเภทของ ข้อมูล ถ้าจำแนกข้อมูลออกเป็นประเภท จะแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม หรือบันทึกจาก แหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จากการ สอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ และการ จดบันทึก 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจมีการประมวลผลเพื่อเป็น สารสนเทศ เช่น สถิติจำนวนประชากรแต่ละ จังหวัด สถิติการนำสินค้าเข้า และการส่ง สินค้า เป็นต้น

4 การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit = 1 Byte( ไบต์ ) = 1 ตัวอักษร 1,024 Byte = 1 KB ( กิโลไบต์ ) = 1,024 ตัวอักษร 1,024 KB = 1 MB ( เมกกะไบต์ ) = 1,048,576 ตัวอักษร 1,024 MB = 1 GB ( กิกะไบต์ ) = 1,073,741,824 ตัวอักษร 1,024 GB = 1 TB ( เทระไบต์ ) = 1,099,511,627 ตัวอักษร

5 ข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานแบบดิจิทัลและใช้ระดับ แรงดันไฟฟ้าแสดงเพียง 2 สถานะ คือ ปิด ( แทนด้วย 0) เปิด ( แทนด้วย 1 ) ซึ่งหาก ต้องการที่จะคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใน การช่วยทำงาน เราต้องเรียนรู้ระบบเลขที่ ประกอบด้วยตัวเลขเพียง 2 ตัว เช่นกัน จึง ได้มีการคิดค้นระบบเลขฐานสอง (binary) ขึ้นเพื่อช่วยในการสื่อสารกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 111 2,10110 2 เป็นต้น

6 ระบบเลขฐานสอง ระบบเลขที่เราคุ้นเคยกันอยู่ใน ชีวิตประจําวันคือระบบ เลขฐานสิบ (decimal number) โดยจะมี ตัวเลขมูลฐานจํานวน 10 ตัว ประกอบไป ด้วย 0,1,2,3,4,5,6,7,8, และ 9 แต่ใน ระบบเลขฐานสองจะมีตัวเลขมูลฐาน อยู่ 2 ตัวเท่านั้น คือ 0 และ 1 ระบบเลขฐานสอง

7 การแปลงค่าเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง ตัวอย่าง 26 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสอง

8 ระบบเลขฐานสอง ให้นำค่าเศษมาเรียงต่อกัน โดยเรียงจากค่าล่างสุด ไปหาค่าบนสุด เพราะฉะนั้นจะได้ค่าเท่ากับ 11010 ดั้งนั้น 26 มีค่าเท่าเท่ากับ 11010 2

9 ระบบเลขฐานสอง การแปลงค่าเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ หลักหน่วยจะเท่ากับ 2 0 หรือ เท่ากับ 1 หลักสิบจะเท่ากับ 2 1 หรือเท่ากับ 2 หลักร้อย จะเท่ากับ 2 2 หรือ เท่ากับ 4 หลักพัน จะเท่ากับ 2 3 หรือเท่ากับ 8 หลักหมื่น จะเท่ากับ 2 4 หรือ เท่ากับ 16

10 ระบบเลขฐานสอง วิธีการแปลงคือจับตัวเลขของแต่ละหลัก คูณกับเลขประจำหลักของแต่ละตัว แล้วนำผล ของแต่ละตัวมาบวกกัน ตัวอย่าง 101 2 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ 101 2 = (1 x 2 2 ) + (0 x 2 1 ) + (1 x 2 0 ) = 4 + 0 + 1 = 5

11 ระบบเลขฐานสอง ตัวอย่าง 10101 2 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ 10101 2 = [(1 x 2 4 ) + (0 x 2 3 ) + (1 x 2 2 ) + (0 x 2 1 ) + (1 x 2 0 )= 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21 ตัวอย่าง 1000110 2 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ 100010 2 =(1x 2 5 )+ (0x 2 4 )+ (0x 2 3 )+ (0x 2 2 )+ (1x 2 1 )+ (0x 2 0 ) = 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 = 34

12 การบวกเลขฐานสอง มีหลักการเหมือนการบวกเลขฐาน สิบ เลขฐานสองจะมีค่ามากที่สุดได้ แค่ 1 หากหลักใด 1 บวก 1 จะ ได้ 0 ทด ไว้ใน หลักถัดไป 1

13 เช่น 10011 2 +1010 2 หลัก ที่ 12345 ตัว ทด 1 ตัว ตั้ง 10011 ตัว บวก 1010 ผลลั พธ์ 11101

14 เช่น 1001 2 +1111 2 หลัก ที่ 12345 ตัว ทด 1111 ตัว ตั้ง 1001 ตัว บวก 1111 ผลลั พธ์ 11000

15 การลบเลขฐาน สอง พิจารณาเอาเลขที่เป็นตัวตั้งลบที่ละหลัก หากตัวตั้งเป็น 1 ตัวลบเป็น 0 ผลลัพธ์เป็น 1 หากตัวตั้งเป็น 0 ตัวลบเป็น 1 ผลลัพธ์เป็น 1 ต้องมีการดึงค่าในหลักที่อยู่ทางซ้ายมาได้ผล ลัพธ์เป็น 1 และมีผลให้ค่าของหลักที่ถูกดึงมามี ค่าเป็น 0

16 เช่น 10011 2 -1010 2 หลัก ที่ 12345 ตัว ทด 2 ตัว ตั้ง 10011 ตัว ลบ 1010 ผลลั พธ์ 01001

17 เช่น 11001 2 - 1111 2 หลัก ที่ 12345 ตัว ทด 22(1)2 ตัว ตั้ง 1(0) 001 ตัว ลบ 1111 ผลลั พธ์ 01010

18 คำถามท้ายหน่วย 1. 38 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสอง 4. 1101 2 มี ค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ 2. 54 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสอง 5. 100101 2 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ 3. 65 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสอง 6. 1010011 2 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ 7. 11101 2 กับ 101 2 8. 1111 2 กับ 101 2 END………………..


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูล 1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่สามารถนำ ไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ ก. เลขจำนวนเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google