งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูล 1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่สามารถนำ ไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ ก. เลขจำนวนเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูล 1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่สามารถนำ ไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ ก. เลขจำนวนเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของข้อมูล 1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่สามารถนำ ไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ ก. เลขจำนวนเต็ม หมายถึง ตัวเลขที่ไม่ มีจุดทศนิยม เช่น 12, 9, 137, 8319, -46 ข. เลขทศนิยม หมายถึง ตัวเลขที่มีจุด ทศนิยม ซึ่งอาจมีค่าเป็นจำนวนเต็ม เช่น 12 หรือเป็นจำนวนที่มีเศษทศนิยมก็ได้ เช่น

2 2) ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ (Character Data) หมายถึง ข้อมูลที่ ไม่สามารถนำ ไปคำนวณได้ แต่อาจนำไปเรียงลำดับได้ เช่น การเรียงลำดับ ตัวอักษร ข้อมูลอาจเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือ เครื่องหมายใด ๆ เช่น COMPUTER, ON-LINE, ,&76 3 ) ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ (Images Data) คือข้อมูลที่ เป็นภาพ อาจเป็นภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหว ภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพ จากวิดิทัศน์ 4) ข้อมูลที่เป็นเสียง (Audio Data) คือข้อมูลที่ ประสาทสัมผัสทางหูรับรู้ได้ เช่น เสียงเพลง เสียงนกร้อง บทสัมภาษณ์ หรือเสียง จากสิ่งต่างๆเป็นต้น

3 ประเภทของ ข้อมูล ถ้าจำแนกข้อมูลออกเป็นประเภท จะแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม หรือบันทึกจาก แหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จากการ สอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ และการ จดบันทึก 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจมีการประมวลผลเพื่อเป็น สารสนเทศ เช่น สถิติจำนวนประชากรแต่ละ จังหวัด สถิติการนำสินค้าเข้า และการส่ง สินค้า เป็นต้น

4 การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit = 1 Byte( ไบต์ ) = 1 ตัวอักษร 1,024 Byte = 1 KB ( กิโลไบต์ ) = 1,024 ตัวอักษร 1,024 KB = 1 MB ( เมกกะไบต์ ) = 1,048,576 ตัวอักษร 1,024 MB = 1 GB ( กิกะไบต์ ) = 1,073,741,824 ตัวอักษร 1,024 GB = 1 TB ( เทระไบต์ ) = 1,099,511,627 ตัวอักษร

5 ข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานแบบดิจิทัลและใช้ระดับ แรงดันไฟฟ้าแสดงเพียง 2 สถานะ คือ ปิด ( แทนด้วย 0) เปิด ( แทนด้วย 1 ) ซึ่งหาก ต้องการที่จะคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใน การช่วยทำงาน เราต้องเรียนรู้ระบบเลขที่ ประกอบด้วยตัวเลขเพียง 2 ตัว เช่นกัน จึง ได้มีการคิดค้นระบบเลขฐานสอง (binary) ขึ้นเพื่อช่วยในการสื่อสารกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 111 2, เป็นต้น

6 ระบบเลขฐานสอง ระบบเลขที่เราคุ้นเคยกันอยู่ใน ชีวิตประจําวันคือระบบ เลขฐานสิบ (decimal number) โดยจะมี ตัวเลขมูลฐานจํานวน 10 ตัว ประกอบไป ด้วย 0,1,2,3,4,5,6,7,8, และ 9 แต่ใน ระบบเลขฐานสองจะมีตัวเลขมูลฐาน อยู่ 2 ตัวเท่านั้น คือ 0 และ 1 ระบบเลขฐานสอง

7 การแปลงค่าเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง ตัวอย่าง 26 มีค่าเท่าไรในเลขฐานสอง

8 ระบบเลขฐานสอง ให้นำค่าเศษมาเรียงต่อกัน โดยเรียงจากค่าล่างสุด ไปหาค่าบนสุด เพราะฉะนั้นจะได้ค่าเท่ากับ ดั้งนั้น 26 มีค่าเท่าเท่ากับ

9 ระบบเลขฐานสอง การแปลงค่าเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ หลักหน่วยจะเท่ากับ 2 0 หรือ เท่ากับ 1 หลักสิบจะเท่ากับ 2 1 หรือเท่ากับ 2 หลักร้อย จะเท่ากับ 2 2 หรือ เท่ากับ 4 หลักพัน จะเท่ากับ 2 3 หรือเท่ากับ 8 หลักหมื่น จะเท่ากับ 2 4 หรือ เท่ากับ 16

10 ระบบเลขฐานสอง วิธีการแปลงคือจับตัวเลขของแต่ละหลัก คูณกับเลขประจำหลักของแต่ละตัว แล้วนำผล ของแต่ละตัวมาบวกกัน ตัวอย่าง มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ = (1 x 2 2 ) + (0 x 2 1 ) + (1 x 2 0 ) = = 5

11 ระบบเลขฐานสอง ตัวอย่าง มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ = [(1 x 2 4 ) + (0 x 2 3 ) + (1 x 2 2 ) + (0 x 2 1 ) + (1 x 2 0 )= = 21 ตัวอย่าง มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ =(1x 2 5 )+ (0x 2 4 )+ (0x 2 3 )+ (0x 2 2 )+ (1x 2 1 )+ (0x 2 0 ) = = 34

12 การบวกเลขฐานสอง มีหลักการเหมือนการบวกเลขฐาน สิบ เลขฐานสองจะมีค่ามากที่สุดได้ แค่ 1 หากหลักใด 1 บวก 1 จะ ได้ 0 ทด ไว้ใน หลักถัดไป 1

13 เช่น หลัก ที่ ตัว ทด 1 ตัว ตั้ง ตัว บวก 1010 ผลลั พธ์ 11101

14 เช่น หลัก ที่ ตัว ทด 1111 ตัว ตั้ง 1001 ตัว บวก 1111 ผลลั พธ์ 11000

15 การลบเลขฐาน สอง พิจารณาเอาเลขที่เป็นตัวตั้งลบที่ละหลัก หากตัวตั้งเป็น 1 ตัวลบเป็น 0 ผลลัพธ์เป็น 1 หากตัวตั้งเป็น 0 ตัวลบเป็น 1 ผลลัพธ์เป็น 1 ต้องมีการดึงค่าในหลักที่อยู่ทางซ้ายมาได้ผล ลัพธ์เป็น 1 และมีผลให้ค่าของหลักที่ถูกดึงมามี ค่าเป็น 0

16 เช่น หลัก ที่ ตัว ทด 2 ตัว ตั้ง ตัว ลบ 1010 ผลลั พธ์ 01001

17 เช่น หลัก ที่ ตัว ทด 22(1)2 ตัว ตั้ง 1(0) 001 ตัว ลบ 1111 ผลลั พธ์ 01010

18 คำถามท้ายหน่วย มีค่าเท่าไรในเลขฐานสอง มี ค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ มีค่าเท่าไรในเลขฐานสอง มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ มีค่าเท่าไรในเลขฐานสอง มีค่าเท่าไรในเลขฐานสิบ กับ กับ END………………..


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูล 1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่สามารถนำ ไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลาย รูปแบบ คือ ก. เลขจำนวนเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google