งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ความบกพร่องในผลึก  การเปลี่ยนของรูปโลหะ  การคืนตัว  การเกิดผลึกใหม่  การเติบโตของผลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ความบกพร่องในผลึก  การเปลี่ยนของรูปโลหะ  การคืนตัว  การเกิดผลึกใหม่  การเติบโตของผลึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ความบกพร่องในผลึก  การเปลี่ยนของรูปโลหะ  การคืนตัว  การเกิดผลึกใหม่  การเติบโตของผลึก

2 1.1 ความบกพร่องในลักษณะจุด (Point Defect) 1.2 ความบกพร่องแบบซอตต์กี (Schottky Defect) 1.3 ความบกพร่องแบบเฟรนเคล (Frenkel Defect) 1.4 ความบกพร่องในลักษณะแนวเส้น (Line Defect) 1. ความบกพร่องในผลึก (Defect in Crystals)

3 1.1 ความบกพร่องในลักษณะจุด (Point Defect) Vacancy รูป ลักษณะความบกพร่องของผลึกใน ลักษณะจุดว่าง

4 1.1 ความบกพร่องในลักษณะจุด (Point Defect) - ต่อ Substitutional Impulity Atom Interstitial Impulity Atom

5 1.2 ความบกพร่องแบบซอตต์กี (Schottky Defect) 1.3 ความบกพร่องแบบเฟรนเคล (Frenkel Defect)

6 1.4 ความบกพร่องในลักษณะแนวเส้น (Line Defect) Edge Dislocation รูป ลักษณะความ บกพร่องแบบ Edge Dislocation รูป ลักษณะความบกพร่อง แบบ Edge Dislocation ซึ่งมองจากด้านหน้า

7 1.4 ความบกพร่องในลักษณะแนวเส้น (Line Defect) - ต่อ Screw Dislocation รูป ลักษณะการเกิด Screw Dislocation

8 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกิดจากการเลื่อน ไหล (Slip) ระหว่างชั้นของอะตอม และการ Twinning ซึ่งกลุ่มอะตอมที่เกิดการ Twin นั้นจะถูก ผลักให้เคลื่อนที่ไป จนระยะห่างระหว่างอะตอม อาจจะผิดไปจากเดิม และระนาบที่อะตอมถูกผลัก ให้เคลื่อนออกไปนั้นเรียกว่า Twinning Plane รูป ลักษณะการเลื่อนไหลในผลึก ของโลหะ 2. การเปลี่ยนของรูป โลหะ (Deformation)

9 รูป ลักษณะของ Twin Plane และการ จัดเรียงตัวของอะตอมจนเกิดแถบดำ สลับขาว 2. การเปลี่ยนของรูปโลหะ (Deformation) - ต่อ

10 Twinning จะเกิดเมื่อโลหะมีโครงสร้างเป็น แบบ Body-Center และ Hexagonal Close- Packed โลหะที่มีโครงสร้างผลึกแบบ Face-Center Cubic จะเกิด Twinning ได้เมื่อผ่านการขึ้น รูปเย็น (Clod Working) และการอบอ่อน (Annealing) แล้ว ตัวอย่างได้แก่ สังกะสี ดีบุก และเหล็ก เป็น ต้น 2. การเปลี่ยนของรูปโลหะ (Deformation) - ต่อ

11 รูป ลักษณะโครงสร้างของโลหะที่ เกิดการ Twin ( ก ) เหล็ก ( ข ) สังกะสี และ ( ค ) ทอง ผสมเงิน 2. การเปลี่ยนของรูปโลหะ (Deformation) - ต่อ

12 1) อบโลหะที่อุณหภูมิ 100 - 200 ° C จะช่วยให้ ความเครียดภายในหมดไป 2) เพิ่มอุณหภูมิในการอบขึ้นเป็น 200 - 450 ° C โครงสร้าง มาร์เทนไซต์ จะสลายเป็นเฟอร์ไรต์ และซีเมนไทต์ จะแยกตัวออกมาเป็นจุดกลม เล็ก ๆ กระจายอยู่ในเนื้อโลหะ เรียกว่า Secondary Troostite 3) เพิ่มอุณหภูมิในการอบขึ้นเป็น 450 - 650 ° C จุดกลมเล็ก ๆ ของซีเมนไทต์จะรวมตัวเป็นก้อน กลมใหญ่ขึ้น ทำให้การเลื่อนไถลระหว่างชั้น ของผลึกเกิดได้ง่ายขึ้น โครงสร้างที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า ซอร์ไบต์ (Sorbite) 4) โครงสร้าง Secondary Troostite และ ซอร์ ไบต์ รวมกันเรียกว่า Tempered Martensite 3. การคืนตัว

13 โลหะในสภาพหลอมละลาย อนุภาคของ โลหะจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา และเมื่อ อุณหภูมิลดลงการเคลื่อนที่ของอนุภาคจะ ลดความเร็วลง จนอนุภาคเข้าใกล้กันและ ดึงดูดกัน กลายเป็น นิวเคลียส หลังการเย็นตัว นิวเคลียสจะขยายตัว กลายเป็นผลึก (Crystal) เล็ก ๆ และโต ขึ้นจนกลายเป็นผลึกใหญ่ ซึ่งเรียกว่า เกรน (Grains) แล้วเมื่อเกรนชนกับเกรน ข้างเคียง จะเกิดขอบเกรน (Grain Boundary) ขึ้น 4. การเกิดผลึกใหม่

14 รูป ลำดับขั้นการแข็งตัว ของโลหะ 4. การเกิดผลึกใหม่ - ต่อ

15 5. การเติบโตของผลึก เริ่มจากมีจุดเริ่มต้นการตกผลึก แล้วผลึกก็จะ โตขึ้นจากจุดเริ่มต้นไปในทุกทิศทาง ในขณะเดียวกัน จุดเริ่มต้นใหม่ ๆ ก็จะเกิดขึ้น น้ำโลหะทั้งหมดก็จะ กลายเป็นผลึกหรือเกรน ซึ่งจะเกิดมีขอบคั่นระหว่าง ผลึก เรียกว่า ขอบผลึกหรือขอบเกรน (Grain Boundary) รูป ลักษณะการ เติบโตของผลึก


ดาวน์โหลด ppt  ความบกพร่องในผลึก  การเปลี่ยนของรูปโลหะ  การคืนตัว  การเกิดผลึกใหม่  การเติบโตของผลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google