งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาบาลี - ภาษา สันสกฤต ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต ๑. คำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต มักมีหลายพยางค์ ส่วนมากใช้เป็นคำนาม กริยา และวิเศษณ์ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาบาลี - ภาษา สันสกฤต ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต ๑. คำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต มักมีหลายพยางค์ ส่วนมากใช้เป็นคำนาม กริยา และวิเศษณ์ เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาบาลี - ภาษา สันสกฤต ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต ๑. คำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต มักมีหลายพยางค์ ส่วนมากใช้เป็นคำนาม กริยา และวิเศษณ์ เช่น บุษบา วัตถุ สงเคราะห์ ปรีดา ประเสริฐ ๒. มักมีตัวการันต์อยู่ด้วย เช่น กษัตริย์ ศาสตร์ การันต์ พราหมณ์ ฯลฯ ๓. คำที่ประสมด้วยพยัญชนะต่อไปนี้ ฆ ญ ฌ ฎ ฏ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฤ ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต ๑. คำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต มักมีหลายพยางค์ ส่วนมากใช้เป็นคำนาม กริยา และวิเศษณ์ เช่น บุษบา วัตถุ สงเคราะห์ ปรีดา ประเสริฐ ๒. มักมีตัวการันต์อยู่ด้วย เช่น กษัตริย์ ศาสตร์ การันต์ พราหมณ์ ฯลฯ ๓. คำที่ประสมด้วยพยัญชนะต่อไปนี้ ฆ ญ ฌ ฎ ฏ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฤ

2 ๔. คำที่สะกดแตกต่างจากคำไทย แท้ ๕. คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม้ไต่คู้ ไม่ใช่คำบาลี - สันสกฤต ยกเว้นบาง คำที่ไทยมาเติมวรรณยุกต์เอก ภายหลัง เช่น เล่ห์ พ่าห์ เสน่ห์ ๔. คำที่สะกดแตกต่างจากคำไทย แท้ ๕. คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม้ไต่คู้ ไม่ใช่คำบาลี - สันสกฤต ยกเว้นบาง คำที่ไทยมาเติมวรรณยุกต์เอก ภายหลัง เช่น เล่ห์ พ่าห์ เสน่ห์

3 พยัญชนะบาลี ๑๒๓๔๕ วรรคกะกขคฆ ง วรรคจะจฉชฌ ญ วรรคฏะฏฐฑฒ ณ วรรคตะตถทธ น วรรคปะปผพภม เศษวรรคยรลวส ห ฬ พยัญชนะวรรค

4 หลักทั่วไปของภาษาบาลี ภาษาบาลี ๑. พยัญชนะบาลีมี ๓๒ ( ๓๓ ) ตัว สระ มี ๘ ตัว สระประกอบด้วย อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๒. คำในภาษาบาลีจะต้องมีตัวสะกด และตัวตามในวรรคเดียวกันเสมอ พยัญชนะแถวที่ ๑, ๓, ๕ เป็น ตัวสะกด หลักทั่วไปของภาษาบาลี ภาษาบาลี ๑. พยัญชนะบาลีมี ๓๒ ( ๓๓ ) ตัว สระ มี ๘ ตัว สระประกอบด้วย อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๒. คำในภาษาบาลีจะต้องมีตัวสะกด และตัวตามในวรรคเดียวกันเสมอ พยัญชนะแถวที่ ๑, ๓, ๕ เป็น ตัวสะกด

5 ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๑ สะกด แถวที่ ๑ หรือ ๒ เป็นตัวตามได้ เช่น สักกะ ทุกขะ ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๓ สะกด แถวที่ ๓ หรือ ๔ เป็นตัวตามได้ เช่น อัคคี วิชชา ถ้าแถวที่ ๕ สะกด พยัญชนะ ทุกแถวในวรรคเดียวกัน ตามได้ เช่น องก์ สังข์ สงฆ์ ยกเว้น ง ตาม ตัวเองไม่ได้ ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๑ สะกด แถวที่ ๑ หรือ ๒ เป็นตัวตามได้ เช่น สักกะ ทุกขะ ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๓ สะกด แถวที่ ๓ หรือ ๔ เป็นตัวตามได้ เช่น อัคคี วิชชา ถ้าแถวที่ ๕ สะกด พยัญชนะ ทุกแถวในวรรคเดียวกัน ตามได้ เช่น องก์ สังข์ สงฆ์ ยกเว้น ง ตาม ตัวเองไม่ได้

6 ๓. สังเกตจากพยัญชนะ ฬ มีใช้เฉพาะ บาลี เช่น จุฬา วิฬาร์ ครุฬ ๔. บาลีมีตัวสะกดและตัวตามที่ซ้ำกัน ไทยจะตัดตัวที่ซ้ำกันออกให้เหลือตัว เดียว เช่น รัฏ ฐ - รัฐ ปุญ ญ - บุญ นิส สิต - นิสิต กิจ จ - กิจ เขต ต - เขต ๓. สังเกตจากพยัญชนะ ฬ มีใช้เฉพาะ บาลี เช่น จุฬา วิฬาร์ ครุฬ ๔. บาลีมีตัวสะกดและตัวตามที่ซ้ำกัน ไทยจะตัดตัวที่ซ้ำกันออกให้เหลือตัว เดียว เช่น รัฏ ฐ - รัฐ ปุญ ญ - บุญ นิส สิต - นิสิต กิจ จ - กิจ เขต ต - เขต

7 ภาษาสันสกฤต ๑. สันสกฤตมีพยัญชนะ ๓๔ ( ๓๕ ) ตัว เพิ่ม ศ ษ สระสันสกฤต มี ๑๔ ตัว เพิ่ม ไอ เอา ฤ ฤา ภ ภา ๒. ตัวสะกดตัวตามของสันสกฤตจะอยู่ต่าง วรรคกัน เช่น สัปดาห์ อักษร บุษบา อัศจรรย์ ฯลฯ ๓. สันสกฤตนิยมใช้ตัว ฑ เช่น กีฑา จุฑา ครุฑ ๔. นิยมใช้อักษรควบเป็นตัวสะกด เช่น จักร อัคร บุตร จันทร ๕. มักจะมี ษ หรือ รร อยู่ในคำนั้นๆ เช่น ราษร์ ฤษี ภรรยา กฤษณา ภาษาสันสกฤต ๑. สันสกฤตมีพยัญชนะ ๓๔ ( ๓๕ ) ตัว เพิ่ม ศ ษ สระสันสกฤต มี ๑๔ ตัว เพิ่ม ไอ เอา ฤ ฤา ภ ภา ๒. ตัวสะกดตัวตามของสันสกฤตจะอยู่ต่าง วรรคกัน เช่น สัปดาห์ อักษร บุษบา อัศจรรย์ ฯลฯ ๓. สันสกฤตนิยมใช้ตัว ฑ เช่น กีฑา จุฑา ครุฑ ๔. นิยมใช้อักษรควบเป็นตัวสะกด เช่น จักร อัคร บุตร จันทร ๕. มักจะมี ษ หรือ รร อยู่ในคำนั้นๆ เช่น ราษร์ ฤษี ภรรยา กฤษณา

8 ภาษาบาลีภาษาสันสกฤต ๑. สระบาลี มี ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๑. สระสันสกฤตมี ๑๔ ตัว เพิ่ม ไอ เอา ฤ ฤา ภ ภา ๒. พยัญชนะ บาลี มี ๓๒ ( ๓๓ ) ตัว ๒. พยัญชนะสันสกฤตมี ๓๔ ( ๓๕ ) ตัว เพิ่ม ศ ษ ๓. บาลีนิยม ฬ เช่น จุฬา กีฬา อาสาฬห วิฬาร์ ๓. สันสกฤตนิยมใช้ ฑ ฒ เช่น จุฑา กรีฑา ๔. ไม่นิยมคำควบกล้ำและอักษรนำ เช่น ปฐม มัจฉา วิชชา สามี ๔. นิยมคำควบกล้ำ และอักษรนำ เช่น ประถม มัตสยา วิทยา สวามี ๕. มีหลักเกณฑ์การใช้ตัวสะกดตัวตาม แน่นอน ๕. มีหลักตัวสะกดตัวตามไม่แน่นอน ๖. ใช้ริ กลางคำ เช่น อริยะ จริยา อัจฉริยะ ๖. ใช้ ร กลางคำ เช่น อาจารย จรรยา อารยะ ๗. บาลีใช้ อะ อิ อุ เช่น อมตะ ติณ ปุจฉา อุตุ ๗. สันสฤต ใช้ ฤ เช่น อมฤต ตฤณ ปฤจฉา ฤดู ๘. บาลีใช้ ส ทั้งหมด เช่น สงฆ์ สามัญ ปัสสาวะ อัสสุ มัสสุ สิกขา สัจจะ ๘. ใช้ ส จะมีพยัญชนะวรรค ต ( ต ถ ท ธ น ) เป็นตัวตาม เช่น สตรี สถานี พัสดุ สถิติ พิสดาร ข้อแตกต่างระหว่างภาษาบาลี กับ ภาษาสันสกฤต

9 ชื่อ.................................. นามสกุล.................................................. ชั้น....................... เลขที่............... ให้นักเรียนแยกคำบาลี และสันสกฤตออกมาให้ได้ อย่างถูกต้อง สามี สวามี ดัชนี ฤดู ดรรชนี ฤษี นฤคหิต นิคหิต เขต เกษตร ไทยทาน เกียรติ เขม เกษียร ปราณี นารายณ์ อาสาฬห บริเวณ อริยะ จรรยา จักรี บุตรี ปรีดา ชิวหา มัลลิกา วัลลีย์ อัสสาสะ อุณหภูมิ กัญญา นรินทร์ อธิปไตย อิทธิ มโหฬาร สิริ องค์ นิ พพาน ฤทธิ์ อัคคี อัคนี อักขร อักษร ปัจจุบัน กัป กัลป์ แพทย์ รังสี รัศมี พฤกษ์

10 คำบาลีคำสันสกฤต

11 แบบทดสอบท้าย บทเรียน ๑. คำไทยที่มาจากภาษา บาลี - สันสกฤตมีมีพยางค์ เดียว ส่วนใหญ่เป็นคำนาม กริยาและวิเศษณ์

12 ๒. คำบาลี - สันสกฤตนั้น นิยมมีตัวการันต์อยู่ด้วย

13 ๓. คำบาลี - สันสกฤต มัก ประสมด้วยพยัญชนะ ต่อไปนี้ ม ญ ฒ ต ศ ษ ส ฤ

14 ๔. คำบาลี - สันสกฤต ไม่ นิยมมีรูปวรรณยุกต์และไม้ ไต่คู้ยกเว้นบางคำ

15 ๕. พยัญชนะบาลีมี ๓๓ ตัว ตามหลักเกณฑ์ทั่วไป

16 ๖. คำในภาษาบาลีจะต้องมี ตัวสะกดและตัวตามใน วรรคเดียวกันเสมอ

17 ๗. ฬ และ ฑ มีใน ภาษาบาลีเท่านั้น

18 ๘. คำบาลี นิยมคำควบกล้ำ และอักษร นำ

19 ๙. คำสันสกฤต มี หลักเกณฑ์ตายตัวแน่นอน

20 ๑๐. ส มีใช้ทั้ง คำบาลี และสันสฤตแต่หลักการใช้ ที่แตกต่างกัน

21


ดาวน์โหลด ppt ภาษาบาลี - ภาษา สันสกฤต ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต ๑. คำไทยที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต มักมีหลายพยางค์ ส่วนมากใช้เป็นคำนาม กริยา และวิเศษณ์ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google