งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มอำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มอำนวยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มอำนวยการ

2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปริมาณผลผลิตที่ทำไริง เปรียบเทียบกับแผน การพัฒนาองค์การ (ร้ยละ 15) ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ มิติภายใน มิติภายนอก

4 รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ 2555
มิติภายนอก มิติภายใน ค่าคะแนนเฉลี่ย

5 ผลคะแนนปี พ.ศ. 2555 ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2554
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตัวชี้วัด KRS ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปี พ.ศ. มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 ค่าเฉลี่ยรายปี 2554 2555 มิติภายนอก มิติภายใน ผลคะแนนปี พ.ศ ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2554

6 กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  (น้ำหนัก 25) กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (น้ำหนัก 5) กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (น้ำหนัก 33)

7 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ (น้ำหนัก 19) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทาง การกระจายอำนาจหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (น้ำหนัก 13) กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลำบาก (น้ำหนัก 5)

8 รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ARS (Action Plan Report System) ประจำปีงบประมาณ 2555
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 ค่าคะแนน เฉลี่ย

9 ผลคะแนนปี พ.ศ. 2555 สูงกว่า ปี พ.ศ. 2554
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ARS ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปี พ.ศ. กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 ค่าเฉลี่ย รายปี 2554 2555 ผลคะแนนปี พ.ศ สูงกว่า ปี พ.ศ. 2554 0.4859

10 แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน KRS และARS ปีงบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2555

11 ค่าคะแนนประจำปีงบประมาณ 2555 เรียงตามลำดับสพป. ทั้งสิ้น 183 แห่ง
ค่าคะแนนประจำปีงบประมาณ เรียงตามลำดับสพป. ทั้งสิ้น แห่ง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) ตามแผนปฏิบัติราชการ ARS (Action Plan Report Systen) สพป.ตาก เขต 2 จัดอยู่ในลำดับที่ 124 จาก 183 แห่ง สพป.ตาก เขต 2 จัดอยู่ในลำดับที่ 148 จาก แห่ง

12 สรุปค่าคะแนนประจำปีงบประมาณ 2555 เฉลี่ยรวม KRS + ARS สพป

13 กลุ่มอำนวยการ สพป.ตากเขต 2
THANK YOU กลุ่มอำนวยการ สพป.ตากเขต 2


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มอำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google