งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตาม แผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มอำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตาม แผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มอำนวยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตาม แผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มอำนวยการ

2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2555 ตัวชี้วัดตามคำ รับรอง การปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติ ราชการ (ARS) ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555

3 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) การประเมินประสิทธิผล ( ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ ( ถ้ามี ) กรม การประเมินคุณภาพ ( ร้อยละ 10) ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้กำหนด นโยบาย การประเมินประสิทธิภาพ ( ร้อยละ 15) ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปริมาณผลผลิตที่ทำไริง เปรียบเทียบกับแผน การพัฒนาองค์การ ( ร้ยละ 15) ขีดสมรรถนะของการบริหาร จัดการ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ มิติภายใน มิติภายนอก

4 มิติภายในค่าคะแนน เฉลี่ย 3.350154.524953.83278 รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ KRS (KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ 2555

5 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตัวชี้วัด KRS ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 ปี พ. ศ. มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 ค่าเฉลี่ย รายปี 255 4 4.033 85 5.00000 4.611 41 4.850 00 4.5691 4 255 5 มิติภายนอก 3.35015 มิติภายใน 4.52495 3.8327 8 ผลคะแนนปี พ. ศ. 2555 ต่ำกว่าปี พ. ศ. 2554 0.7363 6

6 กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ ราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ ( น้ำหนัก 25) ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความ เป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ( น้ำหนัก 5) กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ( น้ำหนัก 33) กลยุทธ์ 2

7 กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีคุณภาพ ( น้ำหนัก 19) กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด การศึกษา ตามแนวทาง การกระจายอำนาจหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ( น้ำหนัก 13) กลยุทธ์ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ พื้นที่ยากลำบาก ( น้ำหนัก 5)

8 รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ARS (Action Plan Report System) ประจำปีงบประมาณ 2555 กล ยุทธ์ที่ 1 กล ยุทธ์ที่ 2 กล ยุทธ์ที่ 3 กล ยุทธ์ที่ 4 กล ยุทธ์ที่ 5 ค่า คะแนน เฉลี่ย 3.013 90 5.000 00 3.957 24 4.480 34 3.384 62 3.930 71

9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ARS ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 ปี พ. ศ. กล ยุทธ์ 1 กล ยุทธ์ 2 กล ยุทธ์ 3 กล ยุทธ์ 4 กล ยุทธ์ 5 ค่าเฉลี่ ย รายปี 255 4 2.4723 4 4.0843 9 2.3333 3 4.6818 2 2.8181 8 3.444 81 255 5 3.0139 0 5.0000 0 3.9572 4 4.4803 4 3.3846 2 3.930 71 ผลคะแนนปี พ. ศ. 2555 สูงกว่า ปี พ. ศ. 2554 0.485 9

10 แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงาน KRS และ ARS ปีงบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2555

11 ค่าคะแนนประจำปี งบประมาณ 2555 เรียงตามลำดับสพป. ทั้งสิ้น 183 แห่ง ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ KRS (KPI Report System) ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ARS (Action Plan Report Systen) สพป. ตาก เขต 2 จัดอยู่ในลำดับที่ 124 จาก 183 แห่ง สพป. ตาก เขต 2 จัดอยู่ในลำดับที่ 148 จาก 183 แห่ง

12 สรุปค่าคะแนนประจำปี งบประมาณ 2555 เฉลี่ยรวม KRS + ARS สพป. ตาก เขต 2 จัดอยู่ ลำดับที่ 146 จาก สพป. ทั้งสิ้น 183 แห่ง

13 กลุ่มอำนวยการ สพป. ตาก เขต 2 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตาม แผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มอำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google