งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัว ละคร. ตัวละคร Character ตัวละคร หรือ Character คือบุคคลที่ผู้ แต่งสมมุติขึ้นมาเพื่อให้กระทำพฤติกรรมในเรื่อง คือผู้มีบทบาทในเนื้อเรื่องหรือเป็นผู้ทำให้เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัว ละคร. ตัวละคร Character ตัวละคร หรือ Character คือบุคคลที่ผู้ แต่งสมมุติขึ้นมาเพื่อให้กระทำพฤติกรรมในเรื่อง คือผู้มีบทบาทในเนื้อเรื่องหรือเป็นผู้ทำให้เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัว ละคร

2 ตัวละคร Character ตัวละคร หรือ Character คือบุคคลที่ผู้ แต่งสมมุติขึ้นมาเพื่อให้กระทำพฤติกรรมในเรื่อง คือผู้มีบทบาทในเนื้อเรื่องหรือเป็นผู้ทำให้เรื่อง เคลื่อนไหวดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตัว ละครตามนัยดังกล่าวนี้มิได้หมายถึงมนุษย์ เท่านั้น หากแต่รวมถึงพวกพืช, สัตว์ และสิ่งของ ด้วย นักเขียนบางคนนิยมใช้สัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ ภาชนะเป็นตัวละครมีความคิดและการกระทำ อย่างคน

3 ม. ร. ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กำหนดให้ สุนัข เป็นตัวละครเอกในเรื่อง “ มอม ” มนัส จรรยงค์ กำหนดให้ วัวชน เป็นตัวละครเอกใน เรื่อง “ ซาเก๊าะ ”

4 ไมตรี ลิมปชาติ กำหนดให้ ต้นไม้ เป็นตัวละครเอกในเรื่อง “ ฉัน คือต้นไม้ ” ราม ราชพฤกษ์ กำหนดให้ ก้อนหิน เป็นตัวละครเอกในเรื่อง “ ฉัน คือหินผา เขาหาว่าฉันศักดิ์สิทธิ์ ” ตัวละครจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเรื่อง บันเทิงคดีซึ่งจะขาดเสียมิได้ เพราถ้าปราศจาก ตัวละครหรือผู้กระทำพฤติกรรมแล้ว การดำเนิน เรื่องก็คงจะไม่เกิดขึ้น

5 ประเภทของตัวละคร แบ่งตามลักษณะของบทบาท การแบ่งประเภทของตัวละครไม่ควรแบ่งตาม ลักษณะที่ชอบเรียกกันว่า พระเอก, นางเอก หรือผู้ร้ายตัวโกง หากแต่ควรแบ่งตามลักษณะ บทบาท และความสำคัญของตัวละครที่ปรากฏ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น

6 ตัวละครเอก ตัวละครเอก ( principal or main character ) คือ ตัวละครที่มีบทบาท สำคัญในการดำเนินเรื่อง หรือคือตัว ละครที่เป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นตัวละครที่มีข้อ ขัดแย้ง ข้อขัดแย้งดังกล่าวนี้อาจ เกิดขึ้นภายในใจของตัวละครเอง หรือ จะขัดแย้งกับตัวละครอื่นหรือขัดแย้งกับ สิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น พลังธรรมชาติ หรือระบบสังคมก็ได้

7 ตัวละครประกอบ ตัวละครประกอบ ( subordinate or minor character ) คือตัวละครที่มีบทบาทรองลงไป จากตัวละครเอก เป็นตัวละครที่ทำให้เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครเอก เคลื่อนไหวไปสู่จุดหมายปลายทาง ตัวละคร ประกอบบางตัวอาจมีบทบาทเด่นพอ ๆ กับตัว ละครเอกก็ได้ แต่มักจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับ ตัวละครเอก

8 ลักษณะนิสัยของตัวละคร การกำหนดลักษณะนิสัยของตัวละครนี้ นิยมทำกัน อยู่ ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ ตัวละครที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน ( flat character ) คือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ เป็นตัวแทนความคิด หรือคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น เป็นคนดุ ใจดี หรือซื่อสัตย์ เป็นต้น สำหรับตัวละครที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนและยังมี ลักษณะพิเศษประจำตัวจนกลายเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เช่น เป็นแม่เลี้ยงใจยักษ์, ตำรวจใจดี หรือเป็นตัวละครที่ให้อารมณ์ขันในเรื่อง พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต นั้นมีชื่อ เฉพาะเรียกว่า Stock Character

9 วิธีที่ ๒ ตัวละครที่มีลักษณะซับซ้อน ( round character ) คือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ มีนิสัยคล้ายกับปุถุชนทั่วไป ตัวละครแบบนี้ ผู้ แต่งมักจะไม่แนะนำโดยตรงว่ามีลักษณะนิสัย ใจคออย่างไร ผู้อ่านจะต้องศึกษาจาก ส่วนประกอบอื่น ๆ เอาเอง เช่น ศึกษาจาก คำพูด การกระทำ การปฏิบัติตัวต่อตัวละครอื่น แล้วนำมาตัดสินว่า ตัวละครนั้นเป็นคนเช่นไร มี นิสัยเปลี่ยนไปอย่างไร และเพราะเหตุใดเป็น ต้น ตัวละครแบบนี้จึงมีลักษณะคล้ายบุคคลใน ชีวิตจริง

10 บทบาทหรือบุคลิกภาพของตัวละคร การกำหนดบทบาทของตัวละครมีอยู่ ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ ตัวละครที่มีบทบาทคงที่ ( Static Character ) คือตัวละครที่มีบุคลิกคงที่ตลอด เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ตอนเปิดเรื่องมีลักษณะ นิสัย อย่างไร ตอนจบเรื่องก็ยังคงมีลักษณะ นิสัยอย่างนั้น เช่น แม่ช้อยในเรื่องสี่แผ่นดิน จะมี ลักษณะเป็นตัวละครที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ ผู้อ่านตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง

11 วิธีที่ ๒ ตัวละครที่มีบทบาทไม่คงที่ ( dynamic character ) คือตัวละครที่ปรับเปลี่ยนนิสัย และ ทัศนคติไปตามประสบการณ์หรือสภาพจิตใจได้เมื่อมี เหตุผลอันสมควร หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า สิ่งแวดล้อมเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้บุคลิกภาพของตัว ละครเปลี่ยนแปรไป ตัวละครประเภทนี้จึงเป็นหัวใจ สำคัญของเรื่องสั้นประเภทเน้นตัวละคร เพราะนิสัยใจ คอของตัวละครที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะช่วยสร้างโครง เรื่องไปด้วยในตัว เช่น บุคลิกของตัวละครเอกในเรื่องสั้นเรื่อง “ ความในใจของ กระดูกจระเข้ ” ของ วัฒน์ วรรลยางกูร คือ “ ผม ” ที่เปลี่ยนความคิดและการ กระทำจากคนที่เห็นแก่ตัวในตอนต้นเรื่องมาเป็นคนที่มี ความคิดและการกระทำแบบคนที่เห็นแก่ส่วนรวม

12 ที่มา http://blog.eduzones.com/jybjub/11582


ดาวน์โหลด ppt ตัว ละคร. ตัวละคร Character ตัวละคร หรือ Character คือบุคคลที่ผู้ แต่งสมมุติขึ้นมาเพื่อให้กระทำพฤติกรรมในเรื่อง คือผู้มีบทบาทในเนื้อเรื่องหรือเป็นผู้ทำให้เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google