งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) เป็นตัวแปรที่สามารถใช้วัดผลความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงานแต่ละด้านขององค์การให้ออกมาเป็น ตัว เลขที่ชัดเจน โดยสามารถสะท้อนให้เห็นทั้งในเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) เป็นตัวแปรที่สามารถใช้วัดผลความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงานแต่ละด้านขององค์การให้ออกมาเป็น ตัว เลขที่ชัดเจน โดยสามารถสะท้อนให้เห็นทั้งในเชิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) เป็นตัวแปรที่สามารถใช้วัดผลความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงานแต่ละด้านขององค์การให้ออกมาเป็น ตัว เลขที่ชัดเจน โดยสามารถสะท้อนให้เห็นทั้งในเชิง คุณภาพ และปริมาณ เพื่อบอกว่าองค์การ บรรลุ วัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ประเภทตัวชี้วัด (KPI) ใน RBMS  ตัวชี้วัดผลผลิต  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หรือ ประสิทธิผล  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า KPI ต้องสั้น เข้าใจง่าย และเน้นที่วัตถุประสงค์ หลัก KPI ต้องมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง KPI ต้องสามารถวัดได้ทั้งในเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ KPI สามารถคำนวณได้โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน จากการนับ วัด หรือแบบ สอบถาม

2 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 มิติ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 4 มิติ ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถใน การปฏิบัติ งานใน ภารกิจหลัก ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากร เมื่อเทียบกับ ผลผลิตที่ทำได้ การให้บริการ (Customer Service) ความสามารถในการ ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ การปฏิบัติวิจัย (Research) ความสามารถในการ วิจัยและพัฒนาที่นำมาใช้ ได้จริง

3 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ (Efficiency KPls) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ (Efficiency KPls)

4 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล (Effectiveness KPls) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล (Effectiveness KPls)

5 ตัวชี้วัดด้านการให้บริการ (Customer Service KPls) ตัวชี้วัดด้านการให้บริการ (Customer Service KPls)

6 ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติวิจัย (Research KPls) ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติวิจัย (Research KPls)

7 สถิติสำคัญ สถิติสำคัญ คือ ข้อมูลพื้นฐานที่แสดงถึงขอบเขตความ รับผิดชอบ สถานภาพ และการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน ( องค์กร )  ข้อมูลสถิติโดยทั่วไป ได้แก่ ประชากร ทรัพยากรสาธารณสุข บริการ สาธารณสุข  ข้อมูลสถานะสุขภาพ ได้แก่ สถิติชีพ การสำรวจสภาวะสุขภาพ  ข้อมูลสถานะของการทำงานใน กระบวนงานหลัก ได้แก่ จำนวนงานเข้า ออก ในแต่ละประเภทงาน จำนวนงานที่ อยู่ระหว่างดำเนินงานในแต่ละประเภทงาน ( งานค้าง )

8 จัดทำรายละเอียด KPI ที่กำหนด  ชื่อตัวชี้วัด  ความหมายของตัวชี้วัด  วัตถุประสงค์ที่กำหนดให้มีตัวชี้วัดนี้  ประโยชน์ที่ได้รับ  สูตรการคำนวณ การหาค่าตัวแปร ใน แต่ละ KPI  ค่าของตัวชี้วัดที่คำนวณได้  แหล่งที่มาของข้อมูล เก็บจาก หน่วยงานไหน ใครเป็น ผู้รับผิดชอบข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) เป็นตัวแปรที่สามารถใช้วัดผลความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงานแต่ละด้านขององค์การให้ออกมาเป็น ตัว เลขที่ชัดเจน โดยสามารถสะท้อนให้เห็นทั้งในเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google