งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การพัฒนาผลิตภาพ ทางการเกษตร 4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และ การค้าชายแดน 5.การรักษาความมั่นคง ชายแดน และความสงบ เรียบร้อย 6.การบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ ราชการ การพัฒนา องค์การ 1.ระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนที่ยากจน/ ด้อยโอกาสมีความ อยู่ดีกินดีมีความสุข 3.ผลผลิตการเกษตร ท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน 5.ประชาชนอยู่รวมกัน อย่างสงบสุขและ มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 6.มีโครงสร้างพื้นฐาน เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เศรษฐกิจตามศักยภาพ ของจังหวัด 7.ระบบบริหารงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพ 8.สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และเด็ก เยาวชนได้รับการส่งเสริม การออกกำลังกายการเล่นกีฬา 15.ประชาชนมีส่วนร่วม ในระบบราชการ 10.การได้รับการบริการ จากราชการอย่างทั่วถึง 11.ประชาชนมีมูลค่า การจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 12.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความ อุดมสมบูรณ์ 13.ปัญหาอาชญากรรม ผู้กระทำผิดลดลง 14.มีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ 9.ประชาชนมีความมั่นคง ในชีวิตและทรัพย์สิน 16.เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การท่องเที่ยวและ ออกกำลังกาย 23.การจัดการความรู้ บุคลากร 24.การบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ 25.การถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายของระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล 19.รักษามาตรฐานและ ระยะเวลาการให้บริการ ประชาชน 20.ลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการ 21.จัดหน่วยบริการหรือ ศูนย์บริการ่วม 22.การปฏิบัติราชการ ที่มีความโปร่งใส 17.ประชาชนมีมูลค่า การจำหน่าย สินค้า OTOP 18.มูลค่าการค้า ชายแดนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ส่งมา ด้วย 4

2 6.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 6.การบริหารจัดการที่ดี ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด ตาก ประเด็นยุทธศาสตร์กร ม. สป. มท... วิสัยทัศน์สำนักงานจังหวัด “ เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ราชการจังหวัด ” แผนยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดตาก แบบฟอร์ม ส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

3 1. การบริหารงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพ 2.เพิ่มประสิทธิภาพใน การให้บริการทุกภาค ส่วน 4.ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของทุกภาค ส่วน ส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 3. การบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ 5. การพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร 6.การพัฒนาศักยภาพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร พัฒนาองค์การ Strategy Map สำนักงานจังหวัดตาก ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพ การให้บริการ แบบฟอร์ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ

4 สำนักงานจังหวัดตาก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด กลุ่ม/ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 1. การ บริหารงาน ภาครัฐมี ประสิทธิภาพ 1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการใน การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 1.4 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาระบบ IT - ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ - กลุ่มทรัพยากรบุคคล - กลุ่มข้อมูลฯ - ขุนพล/ณัฐพงษ์ - ประยงค์/จาตุรงณ์/ ดาริกา/เบญญาภา/พิสิษฐ์ - โสพิศ/นุชลดา - วิบูลย์/ธำรงค์/อโนทัย/ มานะ 2. เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ให้บริการทุก ภาคส่วน 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 2.2 ระดับความสำเร็จของการเข้าถึงของประชาชนในระบบ สาระสนเทศ (www.tak.go.th)www.tak.go.th 2.3 การจัดทำคู่มือบัตรพิทักษ์เสรีชน/บัตรชายแดน - ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มข้อมูลฯ - ฝ่ายอำนวยการ - ณัฐพงษ์/วรางคณา/ เมทินี/ศุภวรรณ - วิบูลย์/ธำรงค์/อโนทัย/ มานะ - ณัฐพงษ์/วรางคณา 3. การบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ 4. การพัฒนา ศักยภาพด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัด 3.2 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 3.3 ระดับความสำเร็จของมาตรการประหยัดพลังงาน 3.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากร บุคคล - ฝ่ายอำนวยการ/กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ - ตรวจสอบฯ - ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มทรัพยากรบุคคล - ณัฐพงษ์/พิมพร/ ประยงค์/จาตุรงณ์/ ดาริกา -จารุวรรณ/ณภัทร/ เก่งกล้า - ณัฐพงษ์/วัลลภา/ปวีณา - โสพิศ/นุชลดา แบบฟอร์ม

5 สำนักงานจังหวัดตาก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด กลุ่ม/ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 5. การพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากร 6. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของทุกภาค ส่วน 4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) - กลุ่มทรัพยากรบุคคล- โสพิศ/นุชลดา แบบฟอร์ม

6 โครงสร้างของสำนักงานจังหวัด กลุ่มงาน (Job Families)ของสำนักงานจังหวัดตาก มีจำนวน 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย 1 งาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารฯ กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ (2) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน (1) นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ (2) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก งานตรวจสอบภายใน ฝ่ายอำนวยการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน (1) เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ (1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ (1) นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน (1) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (1) นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ (1) นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ (1) แบบฟอร์ม ลูกจ้างประจำ (1) นิติกรปฏิบัติการ (1) พนักงานราชการ (2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (1) นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ (1) ลูกจ้างประจำ (9)

7 4.การพัฒนาศักยภาพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 1. การบริหารงานภาครัฐมี ประสิทธิภาพ 2.เพิ่มประสิทธิภาพใน การให้บริการ ทุก ภาคส่วน 6.ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 3. การบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ 5. การพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร พัฒนาองค์การ Strategy Map สำนักงานจังหวัดตาก ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพ การให้บริการ แบบฟอร์ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ 1.1. ระดับความสำเร็จของการ บริหารจัดการแบบบูรณาการใน การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร 1.2 ระดับความสำเร็จในการ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 1.4 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนพัฒนาระบบ IT 2.1 ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้กำหนดนโยบาย 2.2 ระดับความสำเร็จของการ เข้าถึงของประชาชนในระบบ สารสนเทศ 2.3 การจัดทำคู่มือบัตรพิทักษ์ เสรีชน/บัตรชายแดน 3.1ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบพัฒนาจังหวัด 3.2 ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายใน 3.3 ระดับความสำเร็จของ มาตรการประหยัดพลังงาน ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

8 วิสัยทัศน์จังหวัด “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การพัฒนาผลิตภาพ ทางการเกษตร 4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และ การค้าชายแดน 5.การรักษาความมั่นคง ชายแดน และความสงบ เรียบร้อย 6.การบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ ราชการ การพัฒนา องค์การ 1.ระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนที่ยากจน/ ด้อยโอกาสมีความ อยู่ดีกินดีมีความสุข 3.ผลผลิตการเกษตร ท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน 5.ประชาชนอยู่รวมกัน อย่างสงบสุขและ มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 6.มีโครงสร้างพื้นฐาน เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เศรษฐกิจตามศักยภาพ ของจังหวัด 7.ระบบบริหารงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพ 8.สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และเด็ก เยาวชนได้รับการส่งเสริม การออกกำลังกายการเล่นกีฬา 15.ประชาชนมีส่วนร่วม ในระบบราชการ 10.การได้รับการบริการ จากราชการอย่างทั่วถึง 11.ประชาชนมีมูลค่า การจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 12.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความ อุดมสมบูรณ์ 13.ปัญหาอาชญากรรม ผู้กระทำผิดลดลง 14.มีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ 9.ประชาชนมีความมั่นคง ในชีวิตและทรัพย์สิน 16.เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การท่องเที่ยวและ ออกกำลังกาย 23.การจัดการความรู้ บุคลากร 24.การบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ 25.การถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายของระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล 19.รักษามาตรฐานและ ระยะเวลาการให้บริการ ประชาชน 20.ลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการ 21.จัดหน่วยบริการหรือ ศูนย์บริการ่วม 22.การปฏิบัติราชการ ที่มีความโปร่งใส 17.ประชาชนมีมูลค่า การจำหน่าย สินค้า OTOP 18.มูลค่าการค้า ชายแดนเพิ่มขึ้น

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับกระทรวง ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น พัฒนาระบบ บริหารและสร้างระ บวนการแก้ปัญหา ความยากจน ส่งเสริมสนับสนุน ปัจจัยพื้นฐานแก่ คนจน/ครัวเรือน ส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินงานตาม ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แหล่งทุนสนับสนุน การประกอบ อาชีพ จัดหาแหล่งที่อยู่ อาศัยแก่คนจน แบบเอื้ออาทร

10 การกำกับ ติดตาม การ ตรวจสอบภายในและ ควบคุมภายใน เพื่อสร้าง มูลค่า ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร มีโครงสร้างและระบบบริหารงาน ที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และนวัตกรรมในการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นศูนย์อำนวยความสะดวก ความยุติธรรม และการช่วยเหลือ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มีระบบมาตรฐานในการควบคุม การใช้งบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากร การจัดการความรู้ บุคลากร พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การปรับปรุงงาน ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารและการบริการของทาง ราชการรวดเร็วมากขึ้น ใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผล การบริหารงบประมาณ ด้วยระบบ GFMIS การบริหารการเงิน และการคลัง พัฒนาระบบการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด การบริหารภาครัฐแนวใหม่ มีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน ใช้งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสาร สนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การบริหารแบบ มีส่วนร่วม การพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชน ความพึงใจของประชาชนที่ได้รับบริการจากภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์จังหวัด “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการที่ดี ระดับกระทรวง- ให้การสนับสนุน ทางด้านนโยบาย หลักวิชาการ เทคนิควิธีการใน การส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร ภาครัฐ - ให้การสนับสนุน ด้านบุคลากรและ งบประมาณให้ หน่วยงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค - ให้การสนับสนุน ทางวิชาการ เทคนิคกระบวน การทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน - ให้การสนับสนุน ทางด้านนโยบาย หลักวิชาการ เทคนิควิธีการ ในการบริหาร จัดการและเพิ่ม ประสิทธิ ภาพใน การใช้จ่าย งบประมาณ - ให้การสนับสนุน ด้านบุคลากรและ งบประมาณให้ หน่วยงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค - ให้การสนับสนุน ทางด้านนโยบาย หลักวิชาการ เทคนิควิธีการใน การพัฒนาระบบ ศูนย์บริการข้อมูล สารสนเทศฯ - ให้การสนับสนุน ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ ให้หน่วยงาน ราชการสังกัดส่วน ภูมิภาค - ให้การสนับสนุน ทางด้านนโยบาย หลักวิชาการ เทคนิควิธีการ ในการพัฒนาและ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด - ให้การสนับสนุน ด้านบุคลากรและ งบประมาณให้ หน่วยงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค - ให้การสนับสนุน ทางด้านนโยบาย หลักวิชาการ เทคนิควิธีการ - ให้การสนับสนุน ด้านบุคลากรและ งบประมาณให้ หน่วยงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค ระดับกลุ่ม จังหวัด - สนับสนุน ส่งเสริม และ เชื่อมโยงด้าน บุคลากรและ งบประมาณใน การพัฒนา บุคลากร - สนับสนุน ส่งเสริม และ เชื่อมโยงด้าน กระบวนการ ทำงาน เทคนิค วิธีการ - สนับสนุน ส่งเสริม และ เชื่อมโยงด้านการ บริหารจัดการและ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้จ่าย งบประมาณ - สนับสนุน ส่งเสริม และ เชื่อมโยงด้าน ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี การสื่อสาร - สนับสนุน ส่งเสริม และ เชื่อมโยงด้าน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา จังหวัด กลุ่ม จังหวัด - สนับสนุน ส่งเสริม และ เชื่อมโยงด้านการ บริหารแบบมีส่วน ร่วมให้ครอบคลุม หน่วยงานทุก พื้นที่ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด การส่งเสริม และพัฒนา บุคลากร ภาครัฐ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และกระบวนการ ในการทำงาน พัฒนาระบบ ศูนย์บริการข้อมูล สารสนเทศและ เทคโนโลยีการ สื่อสาร พัฒนาระบบ การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด การบริหาร แบบมีส่วน ร่วม การบริหาร จัดการและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การใช้จ่าย งบประมาณ

12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการที่ดี ระดับจังหวัด- เพิ่มศักยภาพด้าน ข้อมูลพื้นฐานของ บุคลากรภาครัฐ - พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม บุคลากรภาครัฐ - เพิ่มศักยภาพการ บริหารจัดการความ รู้ให้บุคลากรภาครัฐ - กำกับ ติดตามผล การดำเนินงานของ บุคลากรภาครัฐ - เป็นศูนย์อำนวย ความสะดวกความ ยุติธรรมและการ ช่วยเหลืออย่างเป็น ธรรมและเสมอภาค -เพิ่มศักยภาพภาวะ ผู้นำของหัวหน้า หน่วยงานเพื่อการ เปลี่ยนแปลง - ปรับปรุงกระบวน การทำงานและลด ขั้นตอนการปฏิบัติ งาน - เสริมสร้างทักษะ ในการบริหารงาน สมัยใหม่ - ปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพ แวดล้อมในการ ทำงาน - เพิ่มศักยภาพและ เสริมสร้างองค์ ความรู้ในการ บริหารและจัดทำ งบประมาณ - เพิ่มศักยภาพและ เสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับระบบ GFMIS - เพิ่มศักยภาพและ เสริมสร้างทักษะ แนวทางการกำกับ ติดตาม การตรวจ สอบภายในและ ควบคุมภายในเพื่อ สร้างมูลค่า - เพิ่มศักยภาพด้าน ข้อมูลพื้นฐานของ ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร - พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล POC - พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้าน IT ภาครัฐ - พัฒนาระบบ และเชื่อมโยง ข้อมูลจังหวัด กลุ่ม จังหวัด - เพิ่มศักยภาพและ สร้างกระบวนการ จัดทำแผน / การวางแผน ยุทธศาสตร์ให้มี ประสิทธิภาพ - เชื่อมโยง งบประมาณและ แผนยุทธศาสตร์ให้ ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ ควบคุมการบริหาร แผนงาน/ โครงการ อย่างมีผลสัมฤทธิ์ - สร้างองค์กร บริหารภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน - พัฒนาจัดการ ความรู้และถ่าย ทอดการบริหาร ยุทธศาสตร์แบบมี ส่วนร่วม - สร้างเวทีแสดง ความคิดเห็นการ บริหารและการ พัฒนาจังหวัด ภายใต้แผนพัฒนา จังหวัด อำเภอ ระดับท้องถิ่น- ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรภาครัฐใน ระดับท้องถิ่น - ส่งเสริมแนวทาง บริหารการจัดการ ความรู้บุคลากร ภาครัฐในระดับ ท้องถิ่น - ส่งเสริมทักษะ การบริหารงาน สมัยใหม่ให้กับ หน่วยงานท้องถิ่น - ส่งเสริมแนว ทาง การปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาธิบาล ให้กับหน่วยงาน ท้องถิ่น - ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ บริหารและจัดทำ งบประมาณ - ส่งเสริมทักษะ และแนวทางการ กำกับ ติดตาม การ ตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน เพื่อสร้างมูลค่า - ส่งเสริมและ พัฒนาระบบ เชื่อมโยงข้อมูลให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ - ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร ด้าน IT ให้กับ หน่วยงานท้องถิ่น - ส่งเสริมและ พัฒนา ทักษะ แนวทางการจัดทำ แผนงานโครงการ - ส่งเสริมและ บูรณาการความ สอดคล้องในการ จัดทำแผนให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ - ส่งเสริมการ บริหารยุทธศาสตร์ แบบมีส่วนร่วม - สร้างเวทีแสดง ความคิดเห็นในการ บริหารระดับ ท้องถิ่น การส่งเสริม และพัฒนา บุคลากร ภาครัฐ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และกระบวนการ ในการทำงาน พัฒนาระบบ ศูนย์บริการข้อมูล สารสนเทศและ เทคโนโลยีการ สื่อสาร พัฒนาระบบ การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด การบริหาร แบบมีส่วน ร่วม การบริหาร จัดการและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การใช้จ่าย งบประมาณ

13 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร คนยากจนมีรายได้ที่ เพิ่มสูงขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปราศจากปัญหาความยากจน มีคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดี ยกระดับฐานะครัวเรือน ยากจนอย่างทั่วถึง มีความรู้และสุขภาพ อนามัยที่ดี สร้างโอกาสและเพิ่ม ช่องทางการสร้างรายได้ มีที่อยู่อาศัยแบบเอื้ออาทร พัฒนาระบบบริหาร และ สร้างกระบวนการแก้ปัญหา ความยากจน พัฒนาความรู้ / จัดการด้านบุคลากร พัฒนาระบบข้อมูล คนยากจน / ครัวเรือน ศึกษา / วิจัย กระบวนการ แก้ปัญหาความยากจน จัดหาแหล่งที่อยู่อาศัย แก่คนจนแบบเอื้ออาทร ส่งเสริม และสนับสนุน ปัจจัยพื้นฐานแก่คนจน / ครัวเรือน ส่งเสริม และสนับสนุน ดำเนินการตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ลดปัญหาภาระหนี้สิน ระดับครัวเรือน แหล่งทุนสนับสนุน การประกอบอาชีพ จำนวนคนจนตาม กลุ่มเป้าหมาย ที่ลดลง วิสัยทัศน์จังหวัด “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก

14 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับกระทรวง- ให้การสนับสนุน ทางด้านนโยบาย หลักวิชาการ เทคนิค วิธีการในการส่งเสริม การแก้ไขปัญหา ความยากจน - ให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณและ ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อ แก้ไขปัญหาความ ยากจน - ให้การสนับสนุน ด้านวิชาการเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหา ความยากจน -ให้การสนับสนุนด้าน อาชีพและเพิ่ม ช่องทางการตลาด - ให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณ หลักวิชาการ เพิ่ม แหล่งเรียนรู้ตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง - สนับสนุนการเรียนรู้ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยืน - ให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณ หลักวิชาการและ ทักษะอาชีพ อย่าง ยั่งยืน - ให้การสนับสนุน ด้านนโยบายการมี งานทำและสร้าง รายได้ อย่างยั่งยืน - ให้การสนับสนุน ด้านนโยบายการ ส่งเสริมและ สนับสนุนกองทุน หมู่บ้าน/ธนาคาร ชุมชน - ให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณ หลักวิชาการ และ นโยบาย ด้านที่อยู่ อาศัยเอื้ออาทร ระดับกลุ่มจังหวัด- เชื่อมโยงข้อมูล/ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ เพื่อการ แก้ไขปัญหาความ ยากจนอย่างยั่งยืน - เชื่อมโยงและ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความ จำเป็นที่ได้รับจาก ภาครัฐ - เชื่อมโยงและ พัฒนาอาชีพเพื่อให้ เกิดความยั่งยืนและ ช่องทางการตลาด - เชื่อมโยงและ พัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยืน - เชื่อมโยงและ พัฒนาอาชีพและ สร้างรายได้ อย่าง ยั่งยืน - เชื่อมโยงข้อมูล และสำรวจความ ต้องการด้านที่อยู่ อาศัยของครัวเรือน ยากจนอย่างบูรณา การ พัฒนาระบบบริหาร และสร้างกระบวน การแก้ไขปัญหา ความยากจน ส่งเสริมและ สนับสนุนปัจจัย พื้นฐานแก่คนจน/ ครัวเรือน จัดหาแหล่งทุน สนับสนุนการ ประกอบอาชีพ จัดหาแหล่งที่อยู่ อาศัยแก่คนจน แบบเอื้ออาทร ส่งเสริมและ สนับสนุนดำเนิน งานตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

15 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับจังหวัด- กำหนดนโยบายและ แนวทางการแก้ไข ปัญหาความยากจน ของจังหวัด - กำหนดแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ การแก้ไขปัญหาความ ยากจนให้รอบด้านและ ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน จังหวัด - พัฒนาแนวทางและ แผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการแก้ไข ปัญหาความยากจน - กำกับ ควบคุม และ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผน - ศึกษาสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ปัญหา ความยากจนให้รอบ ด้านและครอบคลุมทุก พื้นที่ในจังหวัด - ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยพื้นฐานจากทุก ภาคส่วน เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจน - ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยโครงสร้าง พื้นฐานทางการเกษตร แก่คนยากจน - ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยโครงสร้างการให้ บริการพื้นฐานแก่คน ยากจน - สร้างโอกาสทาง อาชีพและเพิ่มช่องทาง การตลาด - กำกับ ควบคุม และ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผน - พัฒนาและจัดการ ความรู้ในวิถีการ ดำรงชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมและต่อยอด ทางความคิดตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน - สร้างโอกาสและเพิ่ม แหล่งเรียนรู้ตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง - ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ สร้างความยั่งยืน - กำกับ ควบคุม และ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผน - ศึกษาสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย คนจน/ครัวเรือน - ส่งเสริม สนับสนุน ความรู้และทักษะ อาชีพ อย่างยั่งยืน - ส่งเสริม สนับสนุน การมีงานทำและสร้าง รายได้ อย่างยั่งยืน - ส่งเสริมและสนับสนุน กองทุนหมู่บ้าน/ ธนาคารชุมชน - ศึกษา สำรวจ ความ ต้องการด้านที่อยู่อาศัย ของครัวเรือนยากจน - จัดหาพื้นที่และสร้าง ที่อยู่อาศัยแบบเอื้อ อาทร ระดับท้องถิ่น- เชื่อมโยงแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ การแก้ไขปัญหาความ ยากจน - ดำเนินการตามแผน เพื่อยกระดับการแก้ไข ปัญหาความยากจน - พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความ จำเป็นที่ได้รับจาก ภาครัฐ - พัฒนาอาชีพเพื่อให้ เกิดความยั่งยืนและหา ช่องทางการตลาด - อนุรักษ์วิถีการ ดำรงชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน - พัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อสร้าง ความยั่งยืน - พัฒนาอาชีพและ สร้างรายได้ อย่าง ยั่งยืน - พัฒนากองทุน หมู่บ้าน/ธนาคารชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน - สำรวจความต้องการ ด้านที่อยู่อาศัยของ ครัวเรือนยากจน พัฒนาระบบบริหาร และสร้างกระบวน การแก้ไขปัญหา ความยากจน ส่งเสริมและ สนับสนุนปัจจัย พื้นฐานแก่คนจน/ ครัวเรือน จัดหาแหล่งทุน สนับสนุนการ ประกอบอาชีพ จัดหาแหล่งที่อยู่ อาศัยแก่คนจน แบบเอื้ออาทร ส่งเสริมและ สนับสนุนดำเนิน งานตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

16 วิสัยทัศน์จังหวัด “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้า OTOP และการค้าชายแดน ประสิท ธิผล คุณภ าพ ประสิทธิ ภาพ พัฒนา องค์กร ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาเศรษฐกิจให้ เติบโตทันต่อสถานการณ์ รายได้ GPP ที่เพิ่มขึ้น แหล่งผลิตอาหาร ปลอดภัยจากสารพิษ และได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวและ สินค้าOTOP ที่มีคุณภาพและ มาตรฐานรับรอง ผู้ประกอบการ SME ได้รับ การสนับสนุนการลงทุน และ การผลิต ผลผลิตภาคเศรษฐกิจให้ สามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขัน และได้มาตรฐานสากล พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเพื่อความ ยั่งยืน การบริหารจัดการความรู้ ให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว พัฒนาสินค้า OTOP และการค้าชายแดน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน พัฒนาจัดการความรู้ ทักษะภาคการผลิตสินค้า และบริการ สินค้าและบริการ เป็นที่ต้องการของ ผู้บริโภค จำนวนผู้ว่างงาน ที่ลดลง ผู้ประกอบการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ และ สนับสนุนเทคโนโลยีการ บริหารการผลิต และบริการ เปิดโอกาส สร้างอาชีพ และ เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อ การแข่งขัน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเชิงรุกและเพิ่ม ช่องทางสื่อสารทางการ ตลาด ศึกษา / วิจัย เพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวของจังหวัด พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และระบบ Logistics ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน การขนส่งสินค้าและบริการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี การบริหารจัดการจังหวัด

17 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้า OTOP และการค้าชายแดน ระดับจังหวัด- กำหนดนโยบายและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวของจังหวัด - กำหนดแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของ จังหวัด - พัฒนาแนวทางและ แผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับเพิ่มขีด ความสามารถในการ แข่งขันทั้งในและ ต่างประเทศ - แผนบริหารความรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด - กำหนดทิศทาง หลักสูตร การพัฒนา เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว - กำกับ ควบคุม และ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผน - ศึกษา หารูปแบบ และกระบวนการบริหาร ด้านการผลิตและ บริการ - เพิ่มสมรรถนะของ ผู้นำการบริหารการ เปลี่ยนแปลง - การบริหารจัดการ ความรู้ให้กับบุคลากร เพื่อกาส่งเสริมการ ท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้า ชายแดน - พัฒนาระบบและให้ การสนับสนุน เทคโนโลยีการบริหาร จัดการของจังหวัด - พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยวเพื่อความ ยั่งยืน - กำกับ ควบคุม และ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผน - พัฒนาการจัดการ ความรู้และข้อมูล ข่าวสารด้าน Logistics - ระบบโครงสร้าง พื้นฐานที่มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง สินค้าและบริการ - พัฒนาผลผลิตภาค เศรษฐกิจให้สามารถ พัฒนาไปสู่การแข่งขัน และได้มาตรฐานสากล - พัฒนาแหล่งผลิต อาหารปลอดภัยจาก สารพิษและได้ มาตรฐานสากล - พัฒนาสิ่งอำนวย ความสะดวกการ ให้บริการและสินค้า - ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพและ มาตรฐานรับรอง - สนับสนุนผู้ประกอบ การ SME ในด้านการ ลงทุน และการผลิต อย่างครบวงจร - พัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ - พัฒนาสินค้าและ บริการให้เป็นที่ ต้องการของผู้บริโภค - พัฒนาและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของ ชุมชน - กำหนดแผนการ พัฒนาตลาดเพื่อ สนับสนุนสินค้าและ บริการ - ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเชิงรุกและ เพิ่มช่องทางสื่อสาร ทางการตลาด - พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมโยงเครือข่าย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้า ชายแดน - ประชาชนมีรายได้ที่ เพิ่มขึ้นและพัฒนา เศรษฐกิจให้เติบโตทัน ต่อสถานการณ์ ระดับท้องถิ่น พัฒนาจัดการ ความรู้ทักษะภาค การผลิตสินค้าและ บริการ เพิ่มขีดความ สามารถและสนับ สนุนเทคโนโลยีการ บริหารการผลิต และบริการ เปิดโอกาส สร้าง อาชีพและเพิ่ม ช่องทางการตลาด เพื่อการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเชิงรุก และเพิ่มช่องทาง สื่อสารทางการ ตลาด พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ Logistics

18 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้า OTOP และการค้าชายแดน ระดับกระทรวง ระดับกลุ่มจังหวัด- เชื่อมโยงพัฒนา ระบบบริหารและจัดการ การท่องเที่ยว - เชื่อมโยงกลไกใน การบริหารและกำกับ ดูแลการพัฒนาการ ท่องเที่ยวและ เศรษฐกิจ - กำหนดนโยบายและ จัดทำแผนแม่บทการ ท่องเที่ยวและพัฒนา เศรษฐกิจ - ส่งเสริม กำกับ ดูแล การดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน - เชื่อมโยง ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากร ด้านสินค้าและบริการ - เชื่อมโยงพัฒนาและ กำกับดูแล ระบบ ป้องกันและรักษาความ ปลอดภัย -เชื่อมโยงพัฒนาและ ปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยว - เชื่อมโยงพัฒนา ระบบสารสนเทศ พื้นฐาน - เชื่อมโยงพัฒนา กิจกรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว - เชื่อมโยงอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม - เชื่อมโยงพัฒนา คุณภาพ และระบบการ จัดจำหน่ายสินค้าที่ ระลึกและสินค้าท้องถิ่น - เชื่อมโยงพัฒนาและ ปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภค - เชื่อมโยงพัฒนา ความพร้อมและมาจร ฐานสถานบริการและ สินค้า - เชื่อมโยงและกำหนด มาตรฐานและหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ภาคสินค้าและบริการ - สร้างเอกลักษณ์และ ตราสินค้าคุณภาพ - เชื่อมโยงส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของชุมชน - สร้างภาพลักษณ์ด้าน การท่องเที่ยว - เชื่อมโยง ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวและสินค้า บริการ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาจัดการ ความรู้ทักษะภาค การผลิตสินค้าและ บริการ เพิ่มขีดความ สามารถและสนับ สนุนเทคโนโลยีการ บริหารการผลิต และบริการ เปิดโอกาส สร้าง อาชีพและเพิ่ม ช่องทางการตลาด เพื่อการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเชิงรุก และเพิ่มช่องทาง สื่อสารทางการ ตลาด พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ Logistics

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร ระดับกระทรวง-ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสม -ส่งเสริมพันธุ์ดี -ผลิตและขยายพันธุ์ดี -การวางแผนการผลิต -ยกระดับคุณภาพ สินค้า การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม -การผลิตสินค้าเกษตร ที่ปลอดภัย -การจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา -คาร์บอนเครดิต -ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน -ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง -เสริมสร้างการมีส่วน ร่วม -ส่งเสริมและสร้าง เครือข่ายการเรียนรู้ -การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ อาทิการส่งเสริมปุ๋ย อินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ หญ้าแฝก -การปฏิรูปที่ดิน -การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน และ การบริหารจัดการน้ำ -การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการเกษตร -การเชื่อมโยงการผลิต และการตลาด -ระบบฐานข้อมูล -การประชาสัมพันธ์ -ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ -พัฒนาบุคลากร -พัฒนาระบบ Logistic -การช่วยเหลือ เกษตรกร ระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด -ศูนย์/แหล่งพันธุ์ของ ชุมชน/ท้องถิ่น -ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสม -พัฒนาสินค้าที่มี ศักยภาพ -การผลิตสินค้าเกษตร ที่ปลอดภัย,มีคุณภาพ -ตรา (Brand) -สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ -การแปรรูป -การสร้างมูลค่าเพิ่ม -ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง -เสริมสร้างการมีส่วน ร่วม -ส่งเสริมและสร้าง เครือข่ายการเรียนรู้ -การพัฒนาแหล่งน้ำ -การส่งเสริมใช้ปุ๋ย ชีวภาพ -พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการเกษตร -ท่องเที่ยวเกษตร -การเชื่อมโยงการผลิต และการตลาด -ระบบฐานข้อมูล -การประชาสัมพันธ์ -พัฒนาบุคลากร -การช่วยเหลือ เกษตรกร ระดับท้องถิ่น-ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสม -ศูนย์/แหล่งพันธุ์ของ ชุมชน/ท้องถิ่น -การแปรรูป -การสร้างมูลค่าเพิ่ม -ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง -เสริมสร้างการมีส่วน ร่วม -ส่งเสริมและสร้าง เครือข่ายการเรียนรู้ -การพัฒนาแหล่งน้ำ -การใช้ปุ๋ยชีวภาพ -พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการเกษตร -ท่องเที่ยวเกษตร -การเชื่อมโยงการผลิต และการตลาด -การช่วยเหลือ เกษตรกร พัฒนาจัดการ ความรู้ทักษะภาค การผลิต แปรรูปเพิ่มและ สร้างมูลค่า มาตรฐานสินค้า พัฒนาทรัพยากร และ โครงสร้างพื้นฐาน เพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ พัฒนาเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกร

20 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกระทรวง-ให้การสนับสนุนทางด้านนโยบาย หลักวิชาการ เทคนิค วิธีการ -กำหนดแผนจัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ ระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด - สร้างจิตสำนึกต่อชุมชน - สนับสนุนการรักษาและดูแลป่าชุมชนโดยการมีส่วน ร่วมของชุมชน -การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี -การกำหนดพื้นที่ป่าใช้สอย ป่าอนุรักษ์ -การกำหนดเขตป่าชุมชน -การปลูกป่าทดแทน -สนับสนุนพันธ์ไม้ -การจัดการแหล่งน้ำ ระดับท้องถิ่น-สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าโดย องค์ความรู้ของท้องถิ่น -การดูแลป่าชุมชน พัฒนาจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วม การอนุรักษ์และฟื้นฟู

21 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย ระดับกระทรวง-จัดระบบป้องกันและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน-สนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง พื้นที่ชายแดน ระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด - จัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน - สร้างแหล่งข่าว -จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน -จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ระดับท้องถิ่น พัฒนาระบบบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” แผนที่กลยุทธ์จังหวัดตาก 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน 2.การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google