งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิผล ตาม แผนปฏิบัติ ราชการ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิภา พของการ ปฏิบัติ ราชการ พัฒนา องค์กร มุ่งมั่นพัฒนา สมรรถนะของ ข้าราชการอย่าง ต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิผล ตาม แผนปฏิบัติ ราชการ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิภา พของการ ปฏิบัติ ราชการ พัฒนา องค์กร มุ่งมั่นพัฒนา สมรรถนะของ ข้าราชการอย่าง ต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิผล ตาม แผนปฏิบัติ ราชการ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิภา พของการ ปฏิบัติ ราชการ พัฒนา องค์กร มุ่งมั่นพัฒนา สมรรถนะของ ข้าราชการอย่าง ต่อเนื่อง ผู้รับบริการมีความพึง พอใจต่อบริการด้าน ICT ความมีประสิทธิภาพ ของระบบ ICT ด้าน สาธารณสุข บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ จากระบบ ICT อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ คุณภาพของการ บริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร แผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข 2552 พัฒนา กระบวนการ ในการ เผยแพร่ ความรู้ด้าน การใช้งาน ระบบ ICT แก่ ผู้รับบริการ พัฒนา ความ เชื่อมโยง เครือข่าย ระบบ สาธารณสุ ข พัฒนา ระบบงาน คอมพิวเตอ ร์ด้าน สาธารณสุข ที่ตอบสนอง กับความ ต้องการของ ผู้เกี่ยวข้อง การบริหาร ความเสี่ยง ด้าน ICT ทรัพยากรด้าน ICT ครบถ้วน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน และ ใช้ได้จริงตาม มาตรฐานที่ กระทรวง ICT กำหนด จัดทำแผน แม่บท ICT ที่ส่งเสริม ยุทธศาสตร์ ขององค์กร เสริมสร้างศักยภาพ ในการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 213 45 678910 1112 บริการ ICT ที่เป็นเลิศ และเข้าถึงได้ การนำระบบ IT มาใช้ เพื่อช่วยลดขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน 13

2 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ความหมายและวิธีการเก็บ ข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 1 คุณภาพของการ บริหารจัดการระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1.ระดับคุณภาพของการ บริหารจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กระทรวง สาธารณสุข ตามคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ /ตัวชี้วัดตามประเด็นของ PMQA 2 บริหารจัดการการใช้ ประโยชน์จากระบบ ICT อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ 2.ร้อยละระดับความสำเร็จ ของการใช้ประโยชน์จาก ระบบ ICT ในการให้บริการ 3 ทรัพยากรด้าน ICT ครบถ้วนเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน และ ใช้ได้จริงตาม มาตรฐานที่กระทรวง ICT กำหนด 3.ร้อยละความสำเร็จในการ บริหารจัดการทรัพยากร ด้าน ICT ตามมาตรฐานที่ กระทรวง ICT กำหนด การคำนวณจะต้องเปรียบเทียบจำนวน หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่มี ทรัพยากรด้าน ICT ผ่านมาตรฐานที่ กระทรวง ICT กำหนด (นับเฉพาะใน ส่วนทรัพยากรที่ศูนย์ ICT เป็นผู้ดูแล) การทบทวน ตัวชี้วัด

3 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ความหมายและ วิธีการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 4. ความมี ประสิทธิภาพ ของระบบ ICT ด้าน สาธารณสุข 4.ดัชนีความมีประสิทธิภาพของ ระบบ ICT สาธารณสุข (ในปีงบประมาณ 2552 วัด Performance, Reliability Security) 1.ระยะเวลาตอบสนอง ในการรับส่ง ข้อมูล (Response Time) ของระบบ เครือข่ายภายในกระทรวงฯและ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งเส้นทางใน ประเทศและต่างประเทศ (เปรียบเทียบ อัตราการรับส่งข้อมูลกับปริมาณข้อมูล การใช้เครือข่ายในช่วงเวลาทำการ จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) 2. ตัวชี้วัด Reliability ของระบบ เครือข่ายในปีงบประมาณ 2551 - จำนวน Downtime ในช่วงเวลาทำ การไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี การทบทวนตัวชี้วัด

4 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ความหมายและ วิธีการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 3. ตัวชี้วัด Security ของระบบ เครือข่ายในปีงบประมาณ 2552 - จำนวนครั้งที่มีการตรวจพบไวรัส คอมพิวเตอร์แพร่กระจายในระบบ เครือข่าย มากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป (วัด เฉพาะการแพร่กระจายในระบบ LAN สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข) 5. ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจ ต่อบริการด้าน ICT 5.ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การทบทวนตัวชี้วัด

5 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดความหมายและวิธีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดย่อย 6.พัฒนาความ เชื่อมโยง เครือข่ายระบบ สาธารณสุข 1.จำนวนหน่วยงานที่พัฒนา ประสิทธิภาพความเชื่อมโยงระบบ เครือข่าย nternet/Intranet กับ ส่วนกลาง 7.การบริหาร ความเสี่ยง ด้าน ICT - ระดับความสำเร็จในจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงด้าน ICT 8.พัฒนา ระบบงาน คอมพิวเตอร์ ด้าน สาธารณสุขที่ ตอบสนองกับ ความต้องการ ของ ผู้เกี่ยวข้อง - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบ การทบทวนตัวชี้วัด

6 เป้าประสง ค์ ตัวชี้วัด ความหมายและวิธีการเก็บ ข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 9. พัฒนา กระบวนกา รในการ เผยแพร่ ความรู้ ด้านการใช้ งานระบบ ICT แก่ ผู้รับบริการ ระดับความสำเร็จของ การจัดทำ Knowledge Management ของ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร 10. จัดทำ แผน แม่บท เทคโนโล ยี สารสนเท ศที่ ส่งเสริม ยุทธศาสต ร์ของ องค์กร การทบทวน ตัวชี้วัด

7 เป้าประสง ค์ ตัวชี้วัด ความหมายและวิธีการเก็บ ข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 11. มุ่งมั่น พัฒนา สมรรถนะ ของ บุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง ร้อยละของจำนวน บุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาด้าน ICT ตรงตาม แผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 12. เสริมสร้าง ศักยภาพ ในการ ดำเนินงาน อย่างมี ประสิทธิภ าพ ร้อยละความสำเร็จในการ จัดหาทรัพยากร เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ การทบทวน ตัวชี้วัด


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิผล ตาม แผนปฏิบัติ ราชการ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิภา พของการ ปฏิบัติ ราชการ พัฒนา องค์กร มุ่งมั่นพัฒนา สมรรถนะของ ข้าราชการอย่าง ต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google