งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพที่นักศึกษาควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพที่นักศึกษาควรรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพที่นักศึกษาควรรู้

2 การประกันคุณภาพ การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน การดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ให้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

3 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต)
ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต บัณฑิต ป.ตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 3 ปี คุณภาพของบัณฑิต (ตรี โท เอก) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา

4 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา)
มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา คณะฯ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วน และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

5 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา)
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการโดยนักศึกษาสำหรับปริญญาตรีมี 5 ประเภท 1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. กีฬา หรือส่งเสริมสุขภาพ 3. บำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

6 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)
มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ต่อจำนวนนักศึกษา ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

7 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยจะต้องมีผลงานผ่าน 9 ระดับดังนี้ 1. มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 2. มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา มีการจัดระบบให้ทุกกิจกรรมมีการประกันคุณภาพ โดยส่งเสริมโครงการ กิจกรรม ให้มีวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ และให้มีการวัดและประเมินผล

8 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
3. มีกลไกให้มีส่วนร่วมใน QA ของคณะฯ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ฝึกให้ตัวแทนสโมสร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาเป็นกรรมการสมทบสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน = การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาทุกกิจกรรม เช่น 5ส. PDCA เป็นต้น 5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายใน และภายนอกสถาบัน

9 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินคุณภาพภายในระดับสโมสร และชมรมนักศึกษาของ คณะฯโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่แต่งตั้งโดยคณะฯ 7. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนา

10 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการ PDCA
1. การร่วมกันวางแผน (Planning) 2. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 3. การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 4. การร่วมกันปรับปรุง (Action)

11 ให้นักศึกษาคิดแผนกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2555
ให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับระดับปริญญาตรี จากกิจกรรมต่อไปนี้ -กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

12 ให้นักศึกษาคิดแผนกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2555
กิจกรรมสถานศึกษา 3D ได้แก่


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพที่นักศึกษาควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google