งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพที่นักศึกษา ควรรู้. การประกันคุณภาพ การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน การดำเนินงานในแต่ละ องค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพที่นักศึกษา ควรรู้. การประกันคุณภาพ การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน การดำเนินงานในแต่ละ องค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพที่นักศึกษา ควรรู้

2 การประกันคุณภาพ การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน การดำเนินงานในแต่ละ องค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ สาธารณชน ให้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถ ให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

3 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ นักศึกษา ( องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ) ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน ตามคุณลักษณะของบัณฑิต บัณฑิต ป. ตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระภายใน 3 ปี คุณภาพของบัณฑิต ( ตรี โท เอก ) ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา

4 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ นักศึกษา ( องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา ) มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และ แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา คณะฯ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก ด้าน มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วน และ สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค์

5 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ นักศึกษา ( องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา ) กิจกรรมที่ต้องดำเนินการโดยนักศึกษาสำหรับ ปริญญาตรีมี 5 ประเภท 1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. กีฬา หรือส่งเสริมสุขภาพ 3. บำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

6 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ นักศึกษา ( องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ) มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ วัฒนธรรม ต่อจำนวนนักศึกษา ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวน นักศึกษาทั้งหมด

7 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ นักศึกษา ( องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ ) มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยจะต้องมี ผลงานผ่าน 9 ระดับดังนี้ 1. มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและส่วนร่วมในการ ประกันคุณภาพ 2. มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้าน การประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา มีการจัดระบบให้ทุกกิจกรรมมีการประกัน คุณภาพ โดยส่งเสริมโครงการ กิจกรรม ให้มี วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ และให้มีการ วัดและประเมินผล

8 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ นักศึกษา ( องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ ) 3. มีกลไกให้มีส่วนร่วมใน QA ของคณะฯ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ฝึกให้ตัวแทนสโมสร จัดทำ รายงานการประเมินตนเอง จัดให้มีตัวแทน นักศึกษาเป็นกรรมการสมทบสำหรับการ ประเมินคุณภาพภายใน = การมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพในการ พัฒนาทุกกิจกรรม เช่น 5 ส. PDCA เป็นต้น 5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ ภายใน และภายนอกสถาบัน

9 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ นักศึกษา ( องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ ) 6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกัน คุณภาพทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมิน คุณภาพภายในระดับสโมสร และชมรม นักศึกษาของ คณะฯโดยคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพที่แต่งตั้งโดยคณะฯ 7. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนา

10 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตาม แนวคิดของหลักการ PDCA 1. การร่วมกันวางแผน (Planning) 2. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 3. การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 4. การร่วมกันปรับปรุง (Action)

11 ให้นักศึกษาคิดแผนกิจกรรมนักศึกษาใน ปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดย นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับระดับ ปริญญาตรี จากกิจกรรมต่อไปนี้ - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

12 ให้นักศึกษาคิดแผนกิจกรรมนักศึกษาใน ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมสถานศึกษา 3D ได้แก่


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพที่นักศึกษา ควรรู้. การประกันคุณภาพ การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน การดำเนินงานในแต่ละ องค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google