งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดเลขประจำตัว ประชาชน ประเภทที่ 6 และประเภท ที่ 8 ของชนกลุ่มน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดเลขประจำตัว ประชาชน ประเภทที่ 6 และประเภท ที่ 8 ของชนกลุ่มน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดเลขประจำตัว ประชาชน ประเภทที่ 6 และประเภท ที่ 8 ของชนกลุ่มน้อย

2 บุคคลบนพื้นที่สูง ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-50XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX- XXXXX-XX-X ได้สัญชาติตามระเบียบฯ 2543 8-XXXX-84XXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-76XXX-XX-X อดีตทหารจีนคณะชาติ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-51 XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX- XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-87 XXX-XX-X จีนฮ่ออพยพพลเรือน ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-52XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX- XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-86XXX-XX-X

3 จีนฮ่ออิสระ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-53XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-77XXX-XX-X ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-54XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-78XXX-XX-X ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ( มีถิ่นที่อยู่ถาวร ) - ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-55XXX- XX-X ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ( อยู่กับนายจ้าง ) - ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-56XXX- XX-X ยังไม่มีนโยบายให้ สัญชาติ

4 เวียดนามอพยพ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-57XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX -X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-88XXX-XX-X ลาวอพยพ - ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-58XXX- XX-X ยังไม่มี นโยบายให้สัญชาติ เวียดนามอพยพ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-59XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-79XXX-XX-X

5 อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ยังไม่ได้สัญชาติ ไทย 6-XXXX-60XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX -X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-82XXX-XX-X ไทยลื้อ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-61XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-85XXX-XX-X กลุ่มตองเหลือง ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-62XXX- XX-X ได้สัญชาติตาม ระเบียบฯ 2543 8-XXXX-84XXX-XX-X

6 ผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-63XXX- XX-X จังหวัด เกาะกงกัมพูชา ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX -X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-63XXX-XX-X ผู้หลบหนีเชื้อสายไทย จาก ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-64XXX- XX-X จังหวัด เกาะกงกัมพูชา ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-63XXX-XX-X ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-65XXX- XX-X ยังไม่มี นโยบายให้สัญชาติ

7 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ( เข้ามาก่อน 9 มี. ค.2519) ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-66XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ( เข้ามาหลัง 9 มี. ค. 2519) ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-67XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ( เข้ามาหลัง 9 มี. ค. 2519) ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-67XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ชุมชนบนพื้นที่สูง ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-71XXX- XX-X ( ชาวเขา 9 เผ่า ) ได้สัญชาติไทยตาม ระเบียบ 2543 8-XXXX-84XXX-XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-76XXX-XX-X

8 ชุมชนบนพื้นที่สูง ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-72XXX- XX-X ( ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า ) ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-XXXX-76XXX-XX-X ลาวภูเขา ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-XXXXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญ ประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X

9 บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ยังไม่ได้สัญชาติไทย 0-XXXX-89XXX- XX-X บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ยังไม่ได้สัญชาติไทย 0-XXXX-89XXX- XX-X แรงงาน 3 สัญชาติ ( พม่า ลาว กัมพูชา ) ยังไม่ได้สัญชาติไทย 00-XXXX-XXXX- XX-X แรงงาน 3 สัญชาติ ( พม่า ลาว กัมพูชา ) ยังไม่ได้สัญชาติไทย 00-XXXX-XXXX- XX-X ได้สัญชาติไทยตาม พ. ร. บ. สัญชาติ ( ฉบับที่ 4) พ. ศ.2551 มาตรา 23 ยังไม่ได้สัญชาติไทย ชนกลุ่มน้อย ทุกกลุ่ม ต่างด้าวมีใบฯ และไม่มีเลขประจำตัว ยังไม่ได้สัญชาติไทย ชนกลุ่มน้อย ทุกกลุ่ม ต่างด้าวมีใบฯ และไม่มีเลขประจำตัว ได้สัญชาติไทยตาม มาตรา 23 8- XXXX-73XXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม มาตรา 23 8- XXXX-73XXX-XX-X

10 การแจ้งเกิดบุตร ประเภทที่ 8 + ประเภทที่ 6,0,00, ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ 7 ประเภทที่ 6 + ประเภทที่ 6,0,00, ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ 7 ประเภทที่ 0 + ประเภทที่ 0,00, ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ 0 ประเภทที่ 00 + ประเภทที่ 00, ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ 00 ( อยู่ระหว่างการผ่อนผัน ) ประเภทที่ 00 + ประเภทที่ 00 บุตรประเภทที่ 0 ( สิ้นสุดการผ่อนผัน ) ไม่มีหลักฐาน + ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ 0


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดเลขประจำตัว ประชาชน ประเภทที่ 6 และประเภท ที่ 8 ของชนกลุ่มน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google