งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการ พัฒนาตัวชี้วัด สำนักการ พยาบาล. กรอบการพัฒนาตัวชี้วัด The Outcome Model for Health care Research The Outcome Model for Health care Research เป็นการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพในทุกมิติที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการ พัฒนาตัวชี้วัด สำนักการ พยาบาล. กรอบการพัฒนาตัวชี้วัด The Outcome Model for Health care Research The Outcome Model for Health care Research เป็นการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพในทุกมิติที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการ พัฒนาตัวชี้วัด สำนักการ พยาบาล

2 กรอบการพัฒนาตัวชี้วัด The Outcome Model for Health care Research The Outcome Model for Health care Research เป็นการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพในทุกมิติที่เป็น ปัจจัยเกี่ยวข้องที่จะก่อให้เกิด เป็นการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพในทุกมิติที่เป็น ปัจจัยเกี่ยวข้องที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ : Holezemer (1994)

3 มิติที่มีผลต่อผลลัพธ์ มิติผู้ใช้บริการ (Client) มิติผู้ใช้บริการ (Client) มิติผู้ให้บริการ (Provider)+ แนวคิดเชิง โครงสร้าง มิติผู้ให้บริการ (Provider)+ แนวคิดเชิง โครงสร้าง มิติองค์กร (Setting) มิติองค์กร (Setting)

4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ Input Process Outcome Input Process OutcomeClientProviderSetting

5 มิติผู้ใช้บริการ InputProcessOutcome ข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆของ ผู้ใช้บริการ ข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆของ ผู้ใช้บริการ กิจกรรมหรือ กระบวนการใน การดำเนินชีวิต การป้องกันความ เจ็บป่วย การ ดูแลตนเอง กิจกรรมหรือ กระบวนการใน การดำเนินชีวิต การป้องกันความ เจ็บป่วย การ ดูแลตนเอง ผลลัพธ์ สุดท้ายของการ บริการ ผลลัพธ์ สุดท้ายของการ บริการ

6 มิติผู้ให้บริการ InputProcessOutcome คุณลักษณะ ของผู้ให้บริการ คุณลักษณะ ของผู้ให้บริการ รูปแบบการ ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดูแล / การให้บริการ รูปแบบการ ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดูแล / การให้บริการ ผลลัพธ์ที่เกิด ขึ้นกับผู้ ให้บริการที่ ส่งผลถึง ผลลัพธ์ของ งาน ผลลัพธ์ที่เกิด ขึ้นกับผู้ ให้บริการที่ ส่งผลถึง ผลลัพธ์ของ งาน

7 มิติองค์กร InputProcessOutcome ปัจจัยการ นำเข้าของ องค์กร ปัจจัยการ นำเข้าของ องค์กร กระบวนการ บริหารจัดการ ภายในองค์กร กระบวนการ บริหารจัดการ ภายในองค์กร ผลลัพธ์ของ การดำเนินการ องค์กร ผลลัพธ์ ของการใช้ ทรัพยากร / ปัจจัยนำเข้า ใน ภายรวมของ องค์กร ผลลัพธ์ของ การดำเนินการ องค์กร ผลลัพธ์ ของการใช้ ทรัพยากร / ปัจจัยนำเข้า ใน ภายรวมของ องค์กร

8 ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล : โรงพยาบาล มี 10 ตัวชี้วัด มี 10 ตัวชี้วัด 1. การผสมผสานอัตรากำลัง 1. การผสมผสานอัตรากำลัง 2. จำนวนชั่วโมงการพยาบาลต่อผู้ป่วยนอนใน โรงพยาบาล 2. จำนวนชั่วโมงการพยาบาลต่อผู้ป่วยนอนใน โรงพยาบาล 3. ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร พยาบาล 3. ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร พยาบาล 4. อัตราการเกิดแผนกดทับในโรงพยาบาล 4. อัตราการเกิดแผนกดทับในโรงพยาบาล 5. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 5. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

9 ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล : โรงพยาบาล ( ต่อ ) มี 10 ตัวชี้วัด มี 10 ตัวชี้วัด 6. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาล 6. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาล 7. อัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการ คาสายสวนปัสสาวะ 7. อัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการ คาสายสวนปัสสาวะ 8. อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำใน โรงพยาบาลภายใน 28 วันโดย ไม่ได้ วางแผน 8. อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำใน โรงพยาบาลภายใน 28 วันโดย ไม่ได้ วางแผน 9. ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย 9. ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย 10. ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน โรงพยาบาล

10 ตารางแสดงความสัมพันธ์ตัวชี้วัด ในโรงพยาบาล Input Process Outcome Input Process OutcomeClientProviderSetting 4, 5, 8, 9 6, 77 1 32, 5, 10

11 ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล : ในชุมชน มี 11 ตัวชี้วัด มี 11 ตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อบุคลากรสุขภาพ อื่น 1. อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อบุคลากรสุขภาพ อื่น 2. อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชาชน 2. อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชาชน 3. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 3. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 4. ชั่วโมงการเยี่ยมบ้าน 4. ชั่วโมงการเยี่ยมบ้าน 5. ความครอบคลุมของการประเมินภาวะสุขภาพ ประชาชน 5. ความครอบคลุมของการประเมินภาวะสุขภาพ ประชาชน 6. ภาวะสุขภาพครอบครัวในชุมชน 6. ภาวะสุขภาพครอบครัวในชุมชน

12 ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล : ในชุมชน ( ต่อ ) มี 11 ตัวชี้วัด มี 11 ตัวชี้วัด 7. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรัง 7. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรัง 8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในชุมชน 8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในชุมชน 9. การเกิดแผนกดทับของผู้ป่วยที่บ้าน 9. การเกิดแผนกดทับของผู้ป่วยที่บ้าน 10. การลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน 11. การพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่บ้าน

13 ตารางแสดงความสัมพันธ์ตัวชี้วัด ในชุมชน Input Process Outcome Input Process OutcomeClientProviderSetting 7,8, 9, 11 5,9,10,11 3 1, 2 34 6

14 ค่าตัวชี้วัด ( ต่อ ) อัตราส่วน (Ratio) อัตราส่วน (Ratio) ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ ระหว่างจำนวนของเลขกลุ่มหนึ่ง กับ จำนวนของ เลขอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน อัตรา (Rate) อัตรา (Rate) อัตราส่วนระหว่างเลขจำนวนหนึ่งกับเลขอีก จำนวนหนึ่งภายใต้ระยะเวลา / เหตุการณ์เดียวกัน เป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องในช่วงนั้น แล้วปรับฐานให้เป็น 100 /1,000/10,000/100,000

15 ค่าตัวชี้วัด ( ต่อ ) สัดส่วน (Proportion) สัดส่วน (Proportion) ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ ระหว่างจำนวนของเลขกลุ่ม หนึ่ง กับ จำนวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง โดย ที่จำนวนเลขกลุ่มแรกนั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือ รวมอยู่ในจำนวนของเลขกลุ่มหลังด้วย

16 ค่าตัวชี้วัด ( ต่อ ) จำนวน (Number) จำนวน (Number) ตัวเลขที่แสดงถึงจำนวน สิ่งของหนึ่งๆ

17 การเก็บตัวชี้วัดใน ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt กรอบการ พัฒนาตัวชี้วัด สำนักการ พยาบาล. กรอบการพัฒนาตัวชี้วัด The Outcome Model for Health care Research The Outcome Model for Health care Research เป็นการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพในทุกมิติที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google