งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟอร์มระบบ ข้อมูลใบเสร็จ 1 1 2 2 3 3 4 4 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1010 1111 1111 1212 1212.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟอร์มระบบ ข้อมูลใบเสร็จ 1 1 2 2 3 3 4 4 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1010 1111 1111 1212 1212."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟอร์มระบบ ข้อมูลใบเสร็จ 1 1 2 2 3 3 4 4 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1010 1111 1111 1212 1212

2 เฟรมข้อมูลการกรอกข้อมูลใบเสร็จ 1 1 ถัดไ ป ถัดไ ป 2

3 เฟรมข้อมูลรถยนต์ปรับสีตัวอักษรที่ Forecolor ถัดไ ป ถัดไ ป 3

4 คลิกปุ่ม Label ใส่ข้อความรหัสเลขที่สัญญา 4 2 2 เมนู หลัก เมนู หลัก

5 เชื่อมโยงฐานข้อมูลปุ่ม data 5 3 3 ถัดไ ป ถัดไ ป

6 เชื่อมโยงฐานข้อมูลปุ่ม data 6 เมนู หลัก เมนู หลัก

7 คลิกปุ่ม Textbox ใส่ข้อมูลเลขที่ใบเสร็จ 7 4 4 ถัดไ ป ถัดไ ป

8 คลิกปุ่ม Textbox ใส่ข้อมูลเลขที่สัญญา, รหัสการขายสินค้า 8 ถัดไ ป ถัดไ ป

9 คลิกปุ่ม Label และ Textbox ใส่ข้อมูลทุก Field 9 เมนู หลัก เมนู หลัก

10 คลิกปุ่ม Datagrid กำหนด datasource 10 5 5 เมนู หลัก เมนู หลัก

11 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มเพิ่มข้อมูล 11 6 6 เมนู หลัก เมนู หลัก Private Sub cmdadd_Click() Adodc1.Recordset.MoveLast Dim autoid As Integer autoid = Adodc1.Recordset.Fields("Bill_No" ) + 1 Adodc1.Recordset.AddNew txtBill_No.Text = autoid cmdsave.Enabled = True cmdcancel.Enabled = True txtBill_No.Enabled = False txtContract_No.Enabled = True txtSale_ID.Enabled = True txtContract_No.SetFocus cmdadd.Enabled = False cmdchange.Enabled = False End Sub

12 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มบันทึกข้อมูล 12 7 7 เมนู หลัก เมนู หลัก Private Sub cmdsave_Click() Adodc1.Enabled = True MsgBox “ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ", vbOKOnly, “ ผลการตรวจสอบ " cmdadd.Enabled = True cmdchange.Enabled = True cmdsave.Enabled = False cmdcancel.Enabled = False txtBill_No.Enabled = False txtContract_No.Enabled = False txtSale_ID.Enabled = False End Sub

13 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มลบข้อมูล 13 8 8 เมนู หลัก เมนู หลัก Private Sub cmddelete_Click() If MsgBox(“ คุณต้องการลบข้อมูลนี้ หรือไม่ ", vbYesNo + vbInformation, “ ยืนยันการลบ ") = vbYes Then With Adodc1.Recordset.Delete If.EOF Then.MoveLast End If.MoveNext End With End If End Sub

14 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มแก้ไขข้อมูล 14 9 9 เมนู หลัก เมนู หลัก Private Sub cmdchange_Click() Adodc1.Recordset.UpdateBatch cmdsave.Enabled = True cmdcancel.Enabled = True txtBill_No.Enabled = False txtContract_No.Enabled = True txtSale_ID.Enabled = True txtContract_No.SetFocus Adodc1.Enabled = False cmdadd.Enabled = False cmdchange.Enabled = False End Sub

15 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มยกเลิกข้อมูล 15 1010 1010 เมนู หลัก เมนู หลัก Private Sub cmdcancel_Click() Adodc1.Recordset.CancelBatch cmdcancel.Enabled = False txtBill_No.Enabled = False txtContract_No.Enabled = False txtSale_ID.Enabled = False txtBill_No.SetFocus DataEnvironment1.rscmdBill.Move First cmdadd.Enabled = True cmdchange.Enabled = True End Sub

16 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มออกจากโปรแกรม 16 1111 1111 เมนู หลัก เมนู หลัก Private Sub cmdexit_Click() Unload Me End Sub

17 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มค้นหา 17 1212 1212 เมนู หลัก เมนู หลัก Private Sub cmdfind_Click() Dim use As String use = "Cus_ID LIKE '%" & txtfind.Text & "%'" If txtfind.Text = "" Then MsgBox “ กรุณาป้อนข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา ", vbCritical, “ ผลการตรวจสอบ " txtfind.SetFocus Else Adodc1.Recordset.MoveFirst Adodc1.Recordset.Find use,, adSearchForward If Adodc1.Recordset.EOF Then MsgBox “ ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา ", vbCritical, “ ผลการตรวจสอบ " End If End IfEnd Sub

18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI 18 ระบบ แฟ้มข้อมูลใบเสร็จ 8 8 Source Code โปรแกรม Visual Basic 6.0 นางสาวภาวิณีย์ ถิ่นพระบาท 5322010146 นางสาวธิดารัตน์ มากรอด 5322010132 โดย

19 19


ดาวน์โหลด ppt ฟอร์มระบบ ข้อมูลใบเสร็จ 1 1 2 2 3 3 4 4 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1010 1111 1111 1212 1212.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google