งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง เข้าสู่บทเรียน โรงเรียนระนองพัฒนา มิตรภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง เข้าสู่บทเรียน โรงเรียนระนองพัฒนา มิตรภาพที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง เข้าสู่บทเรียน โรงเรียนระนองพัฒนา มิตรภาพที่ 60

3 มาเรียน เรื่องความรู้ เบื้องต้น ของ คอมพิวเตอ ร์กันเถอะ นะจ๊ะ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แนะนำบทเรียน

4 คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน การศึกษาจากบทเรียน 2. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนให้เข้าใจก่อนทำ แบบทดสอบหลังเรียน 3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอนหลังเรียน หมายเหตุให้นักเรียนคลิกที่ลูกศรเท่านั้น ต่อไป

5 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร แบบทดสอบก่อนเรียน ก. อุปกรณ์ในการเล่นเกม - ศึกษาค้นคว้า ข. อุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์งาน ค. อุปกรณ์ใช้ในการดูหนัง - ฟังเพลง ง. ถูกทุกข้อ ทำข้อต่อไป

6 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ก. ฮาร์ดแวร์ ข. ซอฟต์แวร์ ค. ซอฟต์แวร์ ง. หนังสือ ต่อไป

7 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่ สำคัญขอคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือ โปรแกรมได้ (programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่เลือกมาใช้งาน ทำให้สามารถนำ คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการตรวจคลื่น ความถี่ของหัวใจ การฝาก - ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพ เครื่องยนต์ เป็นต้น ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทำงาน พื้นฐาน 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ 1. รับข้อมูล (Input) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล (input unit) เช่น คีบอร์ด หรือ เมาส์ 2. ประมวลผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลกับข้อมูล เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปอื่นตามที่ต้องการ 3. แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์จากการประมวลผล ออกมายังหน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit) เช่น เครื่องพิมพ์ หรือจอภาพ 4. เก็บข้อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการเก็บผลลัพธ์จากการ ประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถ นำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วนด้วยกันคือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Sofeware) 3. ซอฟต์แวร์ (Peopleware) 4. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) 5. กระบวนการทำงาน (Procedure) ต่อไป

8 ถูกต้องแล้วค่ะ กลับไปหน้าแรก

9 เสียใจด้วยนะค่ะ กลับไปทบทวนใหม่นะคะ

10 1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ก. ฮาร์ดแวร์ ข. ซอฟต์แวร์ ค. ซอฟต์แวร์ ง. หนังสือ แบบทดสอบหลังเรียน ทำข้อต่อไป

11 ก. อุปกรณ์ในการเล่นเกม - ศึกษาค้นคว้า ข. อุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์งาน ค. อุปกรณ์ใช้ในการดูหนัง - ฟังเพลง ง. ถูกทุกข้อ 2. คอมพิวเตอร์คืออะไร จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง เข้าสู่บทเรียน โรงเรียนระนองพัฒนา มิตรภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google