งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง 30101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 1 ครูสหรัฐ บัวทอง ข้อมูลและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง 30101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 1 ครูสหรัฐ บัวทอง ข้อมูลและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง 30101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 1 ครูสหรัฐ บัวทอง ข้อมูลและสารสนเทศ

2 ชนิดข้อมูล การจัดการข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลใน คอมพิวเตอร์

3 ยุคข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันสังคมเป็นสังคมสารสนเทศ ข้อมูลถือเป็นข้อมูถือเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าของทุก ๆๆ หน่วยงานไม่ ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ หน่วยงานที่ จัดการข้อมูลได้ดีกว่า ย่อมได้เปรียบ ในทุก ๆๆ ด้านตัวอย่างการจัดการ ข้อมูล เช่น คลินิกแพทย์จะเก็บ ข้อมูลคนไข้ลงในบัตร แยกเป็น รายบุคคล และรวบรวมไว้ในตู้ โดย เรียงลำดับตามชื่อ หรือ หมายเลข คนไข้

4 ตัวอย่างบัตรคนไข้ คลินิกรักษ์โรค หมายเลขคนไข้..... ชื่อคนไข้................................................................................... ที่อยู่ ………………………. อายุ................. เพศ...................... อาชีพ........................................................................................ ประวัติการแพ้ยา...................................................................... ผลการรักษา.............................................................................

5 โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1. บิต (Bit) 2. ตัวอักขระ (Character) 3. เขตข้อมูล ( Field) 4. ระเบียนข้อมูล (Record) 5. แฟ้มข้อมูล (File)

6 โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1. บิต (Bit) คือหน่วยที่เล็กที่สุดในการแทนข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ คือ 0,1 2. ตัวอักขระ (Character) คือ ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ 1 ตัวประกอบด้วย 8Bits หรือ 1Byte 3. เขตข้อมูล (Field) คือ ข้อมูลหน่วยหนึ่งที่ กำหนดขึ้นเพื่อแทนความหมายของข้อมูลใด ข้อมูลหนึ่ง ประกอบไปด้วยอักขระตั้งแต่ 1 ตัว ขึ้นไป 4. ระเบียนข้อมูล (Record) คือ กลุ่มของเขต ข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน ระเบียน ประกอบด้วยเขตข้อมูลตั้งแต่ 1 เขตข้อมูลขึ้น ไป 5. แฟ้มข้อมูล (File) คือ กลุ่มของระเบียนข้อมูล แบบเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยระเบียนตั้ง 1 ระเบียนขึ้นไป

7 โครงสร้างการจัดเก็บ

8 แฟ้มข้อมูลนักศึกษา รหัส นักศึกษา ชื่อ - สกุลที่อยู่รหัส คณะ รหัส สาขา 371115-3 มาวิน ดีเลิศกรุงเท พฯ 01 382118-6 ศรีวิไล รัก งาน ขอนแ ก่น 01 382119-5 มยุรา ธนากรขอนแ ก่น 0201 393118-9 วิทวัส แสนดีอุดรธา นี 0102 เขตข้อมูล (Field) แฟ้มข้อมู ล ระเบียน (Record)

9 การกำหนดคุณสมบัติของข้อมูล ในการจัดเก็บข้อมูลต้องกำหนดคุณสมบัติของ ข้อมูลให้ชัดเจน ตลอดจนวิธีการเตรียมข้อมูล เพื่อการประมวลผลดังนี้ กำหนดชื่อและจำนวนเขตข้อมูลในระเบียนข้อมูล เช่น ระเบียนข้อมูลนักเรียนประกอบด้วยเขตข้อมูล 5 เขต ดังนี้ CODE แทน เลขประจำตัวนักเรียน NAME แทน ชื่อ -- สกุล SEX แทน เพศ AGE แทน อายุ TEL แทน หมายเลขโทรศัพท์

10 การกำหนดคุณสมบัติของข้อมูล 2. กำหนดชนิดและขนาดของข้อมูล เช่น NAME เป็นตัวอักษร ขนาด 3030 ตัวอักษร AGE เป็นตัวเลข ขนาด 44 ไบต์ 3. กำหนดวิธีการและสื่อในการจัดเก็บ ข้อมูล หมายถึง จะมีวิธีการนำข้อมูลไปเก็บอย่างไร และใช้ สื่อประเภทใด เช่น อาจเป็นหน่วยความจำ หรือเก็บลง DISK เป็นต้น

11 ตัวอย่างโครงสร้างแฟ้มข้อมูล นักเรียน ชื่อ Field ความหมา ย ตัวอย่าง ข้อมูล ชนิดขนาด CODE รหัส ประจำตัว 3574 ตัวอักษร 4 NAME ชื่อ - สกุลสมใจ ดี น้อย ตัวอักษร 13 SEX เพศชตัวอักษร 1 AGE อายุ 18 จำนวนเต็ม 4 bytes TEL โทรศัพท์ 089- 8229999 ตัวอักษร 11

12 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลนักเรียน โครงสร้างของระเบียน ( Record) ของ นักเรียน CODENAMESEXAGETEL ข้อมูล นักเรียนคนที่ 1( ระเบียนที่ 1) หรือ (Record 1) ข้อมูลนักเรียนคนที่ 2( ระเบียน ที่ 2) หรือ (Record 2) ในแต่ละระเบียนอาจเลือกเขต ข้อมูลหนึ่ง ซึ่งสามารถบ่งชี้ความแตกต่าง ระหว่างข้อมูลแต่ละระเบียนได้ เรียกว่า กุญแจ ( Key) เช่น ในที่นี้อาจใช้เขตข้อมูล ชื่อ CODE เนื่องจากรหัสประจำตัว นักเรียนแต่ละคนย่อมไม่ซ้ำกัน สามารถ บอกความแตกต่างหรือระบุถึงตัวตนที่ไม่ ซ้ำกันของแต่ละระเบียนได้

13 ระบบฐานข้อมูล (Database) หมายถึง แหล่งที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ ในรูปแฟ้ม ข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มมารวมกัน โดยต้องมีส่วนของ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เก็บ คำอธิบายเกี่ยวกับ โครงสร้างฐานข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บต้องมี ความสัมพันธ์กัน สามารถสืบค้น (Retrieve) แก้ไข (Modify) ปรับปรุง (Update) และจัดเรียง (Sort) ได้อย่างสะดวก การกระทำ ดังกล่าวต้อง อาศัยโปรแกรม (Software) สำหรับจัดการ ฐานข้อมูล (DBMS)

14 ตัวอย่างระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน หลาย แฟ้มข้อมูล ดังภาพต่อไปนี้ๆ แฟ้มข้อมูล นักเรียน แฟ้มข้อมูล ห้องเรียน แฟ้มข้อมูลวิชา แฟ้มข้อมูลครู ระบบ ฐานข้อมูล

15 หลักการสำคัญในการจัดการ ฐานข้อมูล ปัจจุบันการศึกษาเรื่องการจัดการ ฐานข้อมูลเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เรียนใน มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความสำคัญต่อ ระบบสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยยึด หลักการสำคัญของการจัดการดังนี้ 1. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Redundancy) 2. ควบคุมความคงสภาพของข้อมูล (Integrity) 3. มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล (Security) 4. มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม (Dependency) 5. รวมข้อมูลเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน

16 END………..


ดาวน์โหลด ppt ง 30101 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 1 ครูสหรัฐ บัวทอง ข้อมูลและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google