งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศเบื้องต้น. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ข้อมูลกับ สารสนเทศ กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำเข้า มารวมกัน แล้วมีความหมายอย่างใด อย่างหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศเบื้องต้น. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ข้อมูลกับ สารสนเทศ กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำเข้า มารวมกัน แล้วมีความหมายอย่างใด อย่างหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สารสนเทศเบื้องต้น

2 ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ข้อมูลกับ สารสนเทศ กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำเข้า มารวมกัน แล้วมีความหมายอย่างใด อย่างหนึ่ง และมีความสำคัญควรค่า แก่การจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ ในโอกาสต่อๆไป สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง การ แสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูล ต่างๆ สารนิเทศ หมายถึง การ ชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับ สารสนเทศต่าง ๆ

3 กระบวนการจัดระบบ สารสนเทศ

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร Information and Communication Technology- ICT เทคโนโลยี สารสนเทศ computer Communic ation

5 ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วย จัดการสารสนเทศ  การจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผล  การแสดงผลลัพธ์  การค้นคืนข้อมูล  การรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

6 องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer)  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เครือข่ายคอมพิวเตอร์

7  ข้อมูลที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ดิจิตอล เป็นข้อมูลทางไฟฟ้าในรูปของ บิต (Bit) หรือเลขฐานสอง 0011001 0000111 0011100  สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ตัวเลข (Numeric)  ตัวอักษร (Text)  เสียง (Voice)  ภาพนิ่ง (Still Image)  ภาพเคลื่อนไหว (Video, Animation) ข้อมูลสื่อประสม (Multimedia)

8 องค์ประกอบของ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ในการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และ ค้นคืนสารสนเทศ  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์

10 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รับข้อมูล (Input device)  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)  หน่วยความจำหลัก (Main memory)  หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage)  อุปกรณ์ที่แสดงผล (Output device)

11 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) องค์ประกอบของ ICT Input device

12 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) องค์ประกอบของ ICT Output device

13 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) องค์ประกอบของ ICT Central processing Unit

14 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) องค์ประกอบของ ICT Main Memory

15 ซอฟต์แวร์ (Software)  ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน

16

17 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System Software : OS องค์ประกอบของ ICT ซอฟต์แวร์ (Software)

18 องค์ประกอบของ ICT โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities Software

19 องค์ประกอบของ ICT โปรแกรมแปลภาษา (Language translator Software

20 องค์ประกอบของ ICT โปรแกรมประยุกต์ (Application Software งานทั่วไป เฉพาะงา น บันเทิง

21 องค์ประกอบของ ICT People Ware : บุคลากร คอมพิวเตอร์

22 องค์ประกอบของ ICT People Ware : บุคลากร คอมพิวเตอร์ ผู้จัดการระบบ (System Manager) นักวิเคราะห์ ระบบ (System Analyst) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ผู้ใช้ (User)

23 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม  ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับ - ส่ง สารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้  ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการ สื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

24 ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ / ส่งข้อมูลจากที่ไกลๆ เป็นการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือที่ อยู่ไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การ เผยแพร่ข้อมูลหรือ ข่าวสารไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก

25  ช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  ช่องทางหรือสื่อกลาง (Communication media) เป็นช่องทางที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (Communication device) คืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับช่องทางหรือสื่อกลางให้ สามารถรับส่งข้อมูลกันได้ เช่น Hub, Repeater, Router

26  แยกประเภทระบบเครือข่ายตามขนาด  แลน (LAN) : ระบบเครือข่ายท้องถิ่น เชื่อมโยง คอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ภายในห้อง เดียวกัน สำนักงานเดียวกัน  แวน (WAN) : ระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ครอบคลุม พื้นที่กว้าง ในระดับประเทศ ทวีป  แยกประเภทระบบเครือข่ายตามกลุ่มผู้ใช้  อินทราเน็ต (Intranet) : เป็นเครือข่ายภายใน องค์กร  เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) : เป็นเครือข่ายที่ใช้ เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรต่างๆ ที่ทำธุรกิจร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม  อินเทอร์เน็ต (Internet) : ระบบเครือข่ายสากล ให้บริการสื่อสารข้อมูล ทั่วโลก

27 ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย  ทำให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ช่วยให้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกใน การใช้งาน เช่น เครื่องพิมพ์ เนื้อที่บน ฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน  สามารถทำให้การสื่อสารกันภายในเครือข่าย ได้หลายรูปแบบ เช่น Email, Chat, Teleconference, Video Coference

28 Thank YOU


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศเบื้องต้น. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ข้อมูลกับ สารสนเทศ กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำเข้า มารวมกัน แล้วมีความหมายอย่างใด อย่างหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google