งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
สมร ตาระพันธ์

2 สารสนเทศ (Information)
ข้อมูลกับสารสนเทศ สารสนเทศ (Information) ข้อมูล (Data) กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำเข้ามารวมกัน แล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีความสำคัญควรค่าแก่การจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่อๆไป สารสนเทศ หมายถึง การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ สารนิเทศ หมายถึง การชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับสารสนเทศต่าง ๆ

3 กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ
output input process

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology- ICT computer Communication

5 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยจัดการสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การค้นคืนข้อมูล การรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

6 องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer) เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เครือข่ายคอมพิวเตอร์

7 สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ดิจิตอล เป็นข้อมูลทางไฟฟ้าในรูปของบิต (Bit) หรือเลขฐานสอง สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตัวเลข (Numeric) ตัวอักษร (Text) เสียง (Voice) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Video, Animation) ข้อมูลสื่อประสม (Multimedia)

8 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และค้นคืนสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

10 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รับข้อมูล (Input device) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยความจำหลัก (Main memory) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage) อุปกรณ์ที่แสดงผล (Output device)

11 องค์ประกอบของ ICT เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
Input device

12 องค์ประกอบของ ICT เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
Output device

13 Central processing Unit
องค์ประกอบของ ICT เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) Central processing Unit

14 องค์ประกอบของ ICT เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
Main Memory

15 ซอฟต์แวร์ (Software) ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

16

17 ซอฟต์แวร์ (Software) องค์ประกอบของ ICT
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System Software : OS

18 องค์ประกอบของ ICT โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities Software

19 องค์ประกอบของ ICT โปรแกรมแปลภาษา (Language translator Software

20 องค์ประกอบของ ICT โปรแกรมประยุกต์ (Application Software บันเทิง
งานทั่วไป เฉพาะงาน

21 องค์ประกอบของ ICT People Ware : บุคลากรคอมพิวเตอร์

22 องค์ประกอบของ ICT People Ware : บุคลากรคอมพิวเตอร์
ผู้จัดการระบบ (System Manager)  โปรแกรมเมอร์ (Programmer)  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ผู้ใช้ (User) 

23 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับ-ส่งสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

24 ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกลๆ เป็นการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือที่อยู่ไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การ เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก

25 ช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ช่องทางหรือสื่อกลาง (Communication media) เป็นช่องทางที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ(Communication device) คืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับช่องทางหรือสื่อกลางให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้ เช่น Hub, Repeater, Router

26 แยกประเภทระบบเครือข่ายตามขนาด
แลน (LAN) : ระบบเครือข่ายท้องถิ่น เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ภายในห้องเดียวกัน สำนักงานเดียวกัน แวน (WAN) : ระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ในระดับประเทศ ทวีป แยกประเภทระบบเครือข่ายตามกลุ่มผู้ใช้ อินทราเน็ต (Intranet) : เป็นเครือข่ายภายในองค์กร เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) : เป็นเครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรต่างๆ ที่ทำธุรกิจร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม อินเทอร์เน็ต (Internet) : ระบบเครือข่ายสากล ให้บริการสื่อสารข้อมูล ทั่วโลก

27 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
ทำให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น เครื่องพิมพ์ เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน สามารถทำให้การสื่อสารกันภายในเครือข่ายได้หลายรูปแบบ เช่น , Chat, Teleconference, Video Coference

28 Thank YOU


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google