งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเพิ่มเติมของ Fuji Xerox 1. ข้อมูลเรื่องการบริการ 2. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องค่าที่เพิ่มขึ้น 3. ข้อมูลเปรีบเทียบเชิงเทคนิค 4. การจ่ายค่าชดเชยสัญญากับผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเพิ่มเติมของ Fuji Xerox 1. ข้อมูลเรื่องการบริการ 2. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องค่าที่เพิ่มขึ้น 3. ข้อมูลเปรีบเทียบเชิงเทคนิค 4. การจ่ายค่าชดเชยสัญญากับผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเพิ่มเติมของ Fuji Xerox 1. ข้อมูลเรื่องการบริการ 2. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องค่าที่เพิ่มขึ้น 3. ข้อมูลเปรีบเทียบเชิงเทคนิค 4. การจ่ายค่าชดเชยสัญญากับผู้ ให้บริการรายเดิม

2 ข้อมูลเรื่องการบริการ 1. ฟูจิซีร็อกมีบริการแบบ pro-active โดยใช้ระบบ EP-BB แจ้ง แบบอัตโนมัติดังนี้ – Fault error แจ้งอาการเสียหรืออายุการใช้งานของอะไหล่ที่ ใกล้หมดอายุการใช้งานล่วงหน้า ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับ ตัวเครื่อง – แจ้ง call center แบบอัตโนมัติในการส่งวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงหมึก ลูกดรัมและ ถังเก็บกากหมึก มาให้ลูกค้าสำรอง ล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องได้ต่อเนื่อง – แจ้งจำนวน meter การใช้งานแบบอัตโนมัติ – รายงาน green report แจ้งปริมาณการใช้กระดาษและการ ลดปริมาณการปล่อย Co2 ในขั้นตอนการจัดทำเอกสาร เพื่อ ประกอบรายงานการใช้ทรัพยากรของบริษัท 2. กระบวนการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่อง มีบันทึกข้อมูลที่ ชัดเจนตรวจสอบย้อนหลังได้ ผ่านระบบ call center โดย ระบบฐานข้อมูล Oracle

3 ต้นทุนค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลปริมาณการใช้งานเอกสารโดยเฉลี่ย ที่ได้รับจาก ทาง KBS ฟูจิซีร็อกได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายรวม TCO(Total Cost Ownership) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทำ เอกสาร กับผู้ให้บริการรายเดิม โดยได้มีการปรับ TCO โดยรวมในการจัดทำเอกสารให้เหมาะสมโดยใช้ปัจจัย ดังต่อไปนี้ เสนอตัวเครื่องที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับงานได้ เหมาะสม รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ได้ครบถ้วน ใช้โซลูชั่นของฟูจิซีร็อก ทั้งในส่วนของซอฟท์แวร์ ( Apeosware manage Ment Suite บริหารจัดการ เครื่องอ่านบัตร เพื่อให้เกิด การใช้งานได้สะดวกและก่อให้เกิดการประหยัดที่แท้จริง อัตราค่าบริการต่อหน้าพิมพ์ในอัตราที่เหมาะสม ทั้งเอกสารสีและ ขาว - ดำ เดิมค่าบริการต่อหน้าพิมพ์สี 6 บาท ขาว - ดำ 0.35 บาท อัตราใหม่ของฟูจิซีร็อก สี 3 บาท ขาว - ดำ 0.30 บาท ฟูจิซีร็อกคิดค่าบริการต่อหน้าพิมพ์แบบ faire meter

4 TCO ในการจัดทำเอกสารในเต่ละเดือน 11.68%

5 ค่ามิเตอร์ในการจัดทำเอกสารในแต่ละ เดือน ลดลง 32.5%

6 ข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่อง ตัวเครื่องมัลติฟังก์ชั่นที่ทางฟูจิซีร็อกเสนอให้ทาง KBS มีข้อดี ดังต่อไปนี้ ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ครบถ้วน ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด จนเป็นที่พอใจ ของ user หลังจากที่มีการ Demo เครื่องพร้อมโซลูชั่น ใช้ตัวเครื่องมัลติฟังก์ชั่นร่วมกับโซลูชั่นของฟูจิซีร็อก Apeosware Management Suite ในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานการจัดทำเอกสาร ย้อนหลังได้ เช่นตรวจสอบเป็นรายแผนก รายบุคคล การ กำหนดชนิดของเอกสาร ( สี, ขาว - ดำ ) จำนวนการใช้งาน เป็นรายบุคคล เป็นต้น ตัวเครื่องที่เสนอให้ทาง KBS เป็นเครื่องที่อยู่ใน series เดียวกัน ทำให้ผู้ใช้เรียนรู้ฟังก์ชั่นและหน้าจอการใช้งาน ได้ง่ายและเกิดความคุ้นเคย ทางฟูจิซีร็อกมีบริการเทรนนิ่งการจัดการระบบ, ตัวเครื่อง กับฝ่ายไอที การเทรนนิ่งการใช้งานให้กับผู้ใช้ พร้อม จัดทำคู่มืออย่างง่าย ไว้ให้ผู้ใช้งาน

7 การจ่ายค่าชดเชยสัญญากับผู้ให้บริการราย เดิม ทางฟูจิซีร็อกยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ให้บริการราย เดิม ตามสัญญาที่เหลืออยู่เต็มจำนวน

8 Fuji Xerox Site Reference North-Eastern Site Reference ลูกค้าภาคอีสานบางส่วนที่ใช้ Solution ของเรา


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเพิ่มเติมของ Fuji Xerox 1. ข้อมูลเรื่องการบริการ 2. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องค่าที่เพิ่มขึ้น 3. ข้อมูลเปรีบเทียบเชิงเทคนิค 4. การจ่ายค่าชดเชยสัญญากับผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google