งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ ด. ช. อดิรุจ อินต๊ะ เลขที่ 14 ด. ช. อดิรุจ ใจปาละ เลขที่ 15 ด. ญ. จินตพร กันทะ เลขที่ 23 ด. ญ. จิราภา สาทร เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ ด. ช. อดิรุจ อินต๊ะ เลขที่ 14 ด. ช. อดิรุจ ใจปาละ เลขที่ 15 ด. ญ. จินตพร กันทะ เลขที่ 23 ด. ญ. จิราภา สาทร เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ ด. ช. อดิรุจ อินต๊ะ เลขที่ 14 ด. ช. อดิรุจ ใจปาละ เลขที่ 15 ด. ญ. จินตพร กันทะ เลขที่ 23 ด. ญ. จิราภา สาทร เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

2 เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio)

3 เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งาน ด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชม ได้ เช่น การใช้เสียงระทึกใจเพื่อทำให้เกิดความตื่นเต้น หรือเสียงนกร้องเพื่อสร้างบรรยากาศตามธรรมชาติ ดังนั้น การเลือกใช้เสียงกับมัลติมีเดียอย่างเหมาะสม ย่อมสร้างความรู้สึกที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้ชมงาน นำเสนอได้ โดยเนื้อหาบทนี้จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับออดิโอ เช่น อุปกรณ์สำหรับออดิโอ รูปแบบ ไฟล์ออดิโอ และซอฟต์แวร์สำหรับออดิโอ เป็นต้น

4 องค์ประกอบของระบบเสียง การนำเสียงจากธรรมชาติมาใช้งานบน คอมพิวเตอร์ต้องผ่านกระบวนการบันทึก (Record) จัด (Manipulate) และเล่นเสียง (Playback) แต่ก่อนที่จะผ่าน กระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องรับและแปลงเสียงให้อยู่ใน รูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือสำหรับประมวลผลและ แปลงเสียงต้นฉบับให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ได้แก่ ไมโครโฟน (Microphone) เครื่องขยายเสียง (Amplifier) ลำโพง (Speaker) และอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Audio Mixer)

5 ประเภทของเสียง ประเภทของเสียงสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ เสียงแบบมิดี้ และเสียงแบบดิจิตอล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6 มิดี้ (MIDI: Musical Instrument Digital Interface) มิดี้ (MIDI) คือเสียงที่แทนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค. ศ. 1980 สำหรับใช้กับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เช่น สร้าง เสียงตามเครื่องเล่นเปียโน เป็นต้น

7 ดนตรีแบบดิจิตอล (Digital Audio) ดนตรีแบบดิจิตอล (Digital Audio) คือ สัญญาณเสียงที่ส่งมากจากไมโครโฟนหรือเล่นเทป หรือ จากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติ และที่สร้าง ขึ้นเอง และนำข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล ข้อมูลจะถูกสุ่มให้อยู่ในรูปแบบของบิตข้อมูล โดยเรียก อัตราการสุ่มข้อมูลที่ได้มาว่า “Sampling Rate” และจำนวน ของข้อมูลที่ได้เรียกว่า “Sampling Size” ซึ่งจะเป็น ตัวกำหนดคุณภาพของเสียงดิจิตอล เสียงแบบดิจิตอลจะมี ขนาดข้อมูลใหญ่ ทำให้ต้องใช้หน่วยความจำและทรัพยากร ในการประมวลผลมากกว่ามิดี้ แต่จะแสดงได้หลากหลาย และเป็นธรรมชาติมากกว่า

8 อุปกรณ์สำหรับความคุมและบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการควบคุมและ บันทึกไฟล์เสียง ได้แก่ การ์ดเสียง (Sound Card) อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเสียง (Audio Transmission) และอุปกรณ์บันทึกเสียง (Audio Recording Device)

9 การประมวลผลไฟล์เสียง (Processing Audio File) Wave File เป็นไฟล์ของคลื่นเสียงในรูปแบบอนาล็อก โดย การ์ดเสียงจะได้รับเสียงในรูปแบบสัญญาณอนาล็อกจาก ไมโครโฟน หรือเครื่องเล่นซีดี และส่งไปยังตัวแปลงสัญญาณแบบ ADC เพื่อแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอล และส่ง ข้อมูลในรูปแบบไบนารี่ไปเก็บที่บัพเฟอร์ จากนั้นจะส่งไปยังตัว ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล และบีบอัดไฟล์ข้อมูลให้มีขนาดเล็ก ลง เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ต้องการเล่นไฟล์เสียง ซีพียุจะดึงไฟล์ข้อมูลจาก ฮาร์ดดิสก์ แล้วส่งไปยังตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเพื่อเล่น ไฟล์เสียง โดยจะขยายข้อมูลเสียง และส่งไปที่ DAC ซึ่งจะแปลง ข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อก ผ่านเครื่องขยายเสียงไปยัง ลำโพง

10 MIDI File เป็นไฟล์ที่ต้องการชิปสำหรับสังเคราะห์เสียง แบบมิดี้ หรือ Synthesize Chip โดยจะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ ไฟล์ MIDI ไว้บนฮาร์ดดิสก์ในรูปแบบแท็กซ์ไฟล์ ซึ่งจะแสดง ข้อมูลว่าใช้เครื่องดนตรีอะไรในการเล่นและ เล่นอย่างไร โดย ข้อมูลของไฟล์เสียงจะถูกส่งจากซีพียูไปยังตัวประมวลผล สัญญาณดิจิตอล แล้วชิปสำหรับสังเคราะห์เสียงจะถูกสุ่ม สัญญาณเสียง และเลือกข้อมูลการสุ่มที่เหมาะสม เพื่อกำหนด ความดังและระดับเสียง เสียงที่ถูกสังเคราะห์จะถูกส่งไปที่ DAC เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปแบบสัญญาณอนาล็อก และส่งผ่านพอร์ต เอาท์พุตไปยังลำโพง

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ ด. ช. อดิรุจ อินต๊ะ เลขที่ 14 ด. ช. อดิรุจ ใจปาละ เลขที่ 15 ด. ญ. จินตพร กันทะ เลขที่ 23 ด. ญ. จิราภา สาทร เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google