งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารโครงการ
สนย. หน่วยงานใน สังกัด คค. ประชาชน นำเข้า/ปรับปรุง ผู้บริหาร MOT GIS Data Integration Center ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ คค. - ประเด็นยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ - มาตรการ/แนวทาง - ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ GIS ฐานข้อมูลกลางของ ศูนย์บูรณาการข้อมูล ภูมิสารสนเทศคมนาคม ฐานข้อมูล ชั่วคราว - Web Application - Web Services เชื่อมโยง/นำเข้า/ปรับปรุง ศูนย์ไอซีที สปค. ข้อมูลโครงการ - ชื่อโครงการ - ประเด็นยุทธศาสตร์ คค. - งบประมาณ - ระยะเวลา - งวดการเบิกจ่าย/จำนวนเงิน - ค่าพิกัดที่ตั้งโครงการ - ความคืบหน้าโครงการ - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ - กิจกรรมย่อย - ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไข - ฯลฯ MOC Data Warehouse ของศูนย์ MOC ผู้บริหาร - ปรับปรุง/บำรุงรักษาฐานข้อมูล - ปรับปรุง/บำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ - เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน - กำหนด/บริหารจัดการสิทธิผู้ใช้งาน - บริหารจัดการการให้บริการรข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ - บริหารจัดการระบบเครื่องและเครือข่าย MOC Application for MOC หน่วยงานในสังกัด

2 ผังแสดงกระบวนดำเนินงานของโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารโครงการ

3 ผังแสดงแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลด้านการบริหารโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่
จุดที่ตั้งโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ทางหลวง แนวเส้นโครงการ ทางด่วน พื้นที่โครงการ ทางรถไฟ ทางน้ำ ทางรถไฟฟ้า

4 ภาพแสดงร่างระบบการนำเข้าข้อมูลโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่

5 ภาพแสดงร่างระบบการสอบถามและรายงานข้อมูลโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงกับศูนย์ MOC ศูนย์ MOC


ดาวน์โหลด ppt ผังแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google