งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการ บริหารโครงการ สนย. ผู้บริหาร MOT GIS Data Integration Center หน่วยงานใน สังกัด คค. ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการ บริหารโครงการ สนย. ผู้บริหาร MOT GIS Data Integration Center หน่วยงานใน สังกัด คค. ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการ บริหารโครงการ สนย. ผู้บริหาร MOT GIS Data Integration Center หน่วยงานใน สังกัด คค. ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ คค. - ประเด็นยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ - มาตรการ / แนวทาง - ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ข้อมูลโครงการ - ชื่อโครงการ - ประเด็น ยุทธศาสตร์ คค. - งบประมาณ - ระยะเวลา - งวดการ เบิกจ่าย / จำนวนเงิน - ค่าพิกัดที่ตั้ง โครงการ - ความคืบหน้า โครงการ - ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ - กิจกรรมย่อย - ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการ แก้ไข - ฯลฯ ประชาชน หน่วยงานใน สังกัด ผู้บริหาร - Web Application - Web Services Application for MOC ฐานข้อมูล ชั่วคราว ฐานข้อมูลกลางของ ศูนย์บูรณาการข้อมูล ภูมิสารสนเทศคมนาคม Data Warehouse ของศูนย์ MOC GIS MOC นำเข้า / ปรับปรุง เชื่อมโยง / นำเข้า / ปรับปรุง ศูนย์ไอซีที สปค. - ปรับปรุง / บำรุงรักษาฐานข้อมูล - ปรับปรุง / บำรุงรักษาโปรแกรม ประยุกต์ - เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน - กำหนด / บริหารจัดการสิทธิ ผู้ใช้งาน - บริหารจัดการการให้บริการรข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ - บริหารจัดการระบบเครื่องและ เครือข่าย MOC

2 ผังแสดงกระบวนดำเนินงานของโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารโครงการ

3 ผังแสดงแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลด้านการบริหารโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ทางหลวง ทางด่วน ทางรถไฟ ทางรถไฟฟ้า ทางน้ำ จุดที่ตั้งโครงการ ความคืบหน้าโครงการ แนวเส้นโครงการ พื้นที่โครงการ

4 ภาพแสดงร่างระบบการนำเข้าข้อมูลโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่

5 ภาพแสดงร่างระบบการสอบถามและรายงานข้อมูลโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงกับศูนย์ MOC ศูนย์ MOC


ดาวน์โหลด ppt ผังแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการ บริหารโครงการ สนย. ผู้บริหาร MOT GIS Data Integration Center หน่วยงานใน สังกัด คค. ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google