งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
ทะเบียนทรัพย์สิน คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้า ของเจ้าของทรัพย์สินแต่ละคน

2 ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. 4)
ประกอบด้วยข้อมูล ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้ายการค้าต่างๆ การประกอบการค้า ตาม พ.ร.บ. การสาธารณะสุข

3 ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) หน้าแรกเกี่ยวกับที่ดิน
หน้า 1

4 รายละเอียดข้อมูลที่ดิน
1.1 ชื่อ และที่อยู่เจ้าของที่ดิน 1.2 รหัสประจำแปลงที่ดิน เขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) และเลขประจำแปลง ที่ดิน (LOT)

5 1.3 ประเภทและเลขที่ของเอกสารสิทธิ์
เช่น โฉนดเป็นต้น 1.4 ขนาดหรือเนื้อที่ของที่ดิน 1.5 การใช้ประโยชน์ของที่ดิน เช่น ปลูกสร้างอาคาร ปลูกไม้ยืนต้น หรือเป็นที่ดินว่างเปล่า เป็นต้น

6 ตัวอย่างทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) หน้าสองเกี่ยวกับโรงเรือน
หน้า 2 เกี่ยวกับโรงเรือน

7 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
2.1 ที่ตั้งของโรงเรือน 2.2 ชื่อและที่อยู่เจ้าของโรงเรือน 2.3 ลักษณะและขนาดของโรงเรือน เช่น เป็นตึกแถว บ้านไม้ หรือโรงงาน 2.4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ของอาคาร เช่น การประกอบการค้า พักอาศัย หรือเก็บสินค้า

8 ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
เกี่ยวกับข้อมูลป้าย หน้า 2

9 3.ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย ประกอบด้วย
3.ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย ประกอบด้วย 3.1 ที่ตั้งป้าย 3.2 ชื่อและที่อยู่เจ้าของป้ายและ ผู้ครอบครองป้าย 3.3 ประเภทและขนาดของป้าย 3.4 ข้อความและรายละเอียดในป้าย

10 ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) เกี่ยวกับข้อมูลใบอนุญาตต่างๆ
หน้า 2

11 4. ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้า ประกอบด้วย 4.1 ชื่อและที่อยู่ 4.2 ลักษณะ 4.3 ประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการค้า

12 ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)
จัดทำขึ้นในกรณีที่ได้ตรวจสอบข้อมูลใน ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) แล้ว ปรากฏว่า เจ้าของทรัพย์สินยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี

13 ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)
ทะเบียนแสดงรายการเสียภาษีของบุคคลที่อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประเมินภาษีและรับชำระภาษี(ใบเสร็จ)

14 การบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
หน้า 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่

15 การบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
หน้า 2 ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google