งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนทรัพย์สิน คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สินและ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนทรัพย์สิน คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สินและ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนทรัพย์สิน คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สินและ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้า ของ เจ้าของทรัพย์สินแต่ละคน

2 ทะเบียนทรัพย์สิน ( ผ. ท. 4) ประกอบด้วยข้อมูล 1. ที่ดิน 2. โรงเรือนและสิ่งปลูก สร้าง 3. ป้ายการค้าต่างๆ 4. การประกอบการค้า ตาม พ. ร. บ. การสาธารณะสุข

3 ทะเบียนทรัพย์สิน ( ผ. ท.4) หน้าแรกเกี่ยวกับที่ดิน หน้า 1

4 1. รายละเอียดข้อมูล ที่ดิน 1.1 ชื่อ และที่อยู่เจ้าของที่ดิน 1.2 รหัสประจำแปลงที่ดิน เขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) และ เลขประจำแปลงที่ดิน (LOT)

5 1.3 ประเภทและเลขที่ของ เอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดเป็นต้น 1.4 ขนาดหรือเนื้อที่ของที่ดิน 1.5 การใช้ประโยชน์ของ ที่ดิน เช่น ปลูกสร้างอาคาร ปลูกไม้ ยืนต้น หรือเป็นที่ดินว่างเปล่า เป็นต้น

6 หน้า 2 ตัวอย่างทะเบียนทรัพย์สิน ( ผ. ท.4) หน้าสองเกี่ยวกับโรงเรือน เกี่ยวกับโรงเรือน

7 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่ง ปลูกสร้าง ประกอบด้วย 2.1 ที่ตั้งของโรงเรือน 2.2 ชื่อและที่อยู่เจ้าของ โรงเรือน 2.3 ลักษณะและขนาดของ โรงเรือน เช่น เป็นตึกแถว บ้านไม้ หรือ โรงงาน 2.4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ ของอาคาร เช่น การประกอบการค้า พักอาศัย หรือเก็บสินค้า

8 ทะเบียนทรัพย์สิน ( ผ. ท.4) เกี่ยวกับข้อมูลป้าย หน้า 2

9 3. ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย ประกอบด้วย 3.1 ที่ตั้งป้าย 3.2 ชื่อและที่อยู่เจ้าของ ป้ายและ ผู้ครอบครองป้าย 3.3 ประเภทและขนาด ของป้าย 3.4 ข้อความและ รายละเอียดในป้าย

10 ทะเบียนทรัพย์สิน ( ผ. ท.4) เกี่ยวกับข้อมูลใบอนุญาตต่างๆ หน้า 2

11 4. ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต ประกอบ กิจการค้า ประกอบด้วย 4.1 ชื่อและที่อยู่ 4.2 ลักษณะ 4.3 ประเภทใบอนุญาต การประกอบกิจการค้า

12 ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ( ผ. ท. 5) จัดทำขึ้นในกรณีที่ได้ ตรวจสอบข้อมูลใน ทะเบียนทรัพย์สิน ( ผ. ท.4) แล้ว ปรากฏว่า เจ้าของทรัพย์สินยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี

13 ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ( ผ. ท. 5) ทะเบียนแสดงรายการเสียภาษี ของบุคคลที่อยู่ในข่ายที่จะต้อง เสียภาษีประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดง รายการเสียภาษี ประเมินภาษี และรับชำระภาษี ( ใบเสร็จ )

14 การบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมผู้ชำระ ภาษี ( ผ. ท.5) หน้า 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุง ท้องที่

15 หน้า 2 การบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมผู้ชำระ ภาษี ( ผ. ท.5) ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนทรัพย์สิน คือ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สินและ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google