งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นคว้าข้อมูลจาก ฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต การค้นคว้า ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นคว้าข้อมูลจาก ฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต การค้นคว้า ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นคว้าข้อมูลจาก ฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต การค้นคว้า ข้อมูล

2 แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลของ ThaiLIS: TDC (Thai Digital Collection) ฐานข้อมูลของ ThaiLIS: TDC (Thai Digital Collection) ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google http://reg.ksu.ac.th/Teacher/acs ara/ITforLife/Unit10.ppt http://reg.ksu.ac.th/Teacher/acs ara/ITforLife/Unit10.ppt Robin Hartman, Hope International University

3 ThaiLIS http://www.thailis.or.th โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการ จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) สนับสนุนโดย สำนักงานบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

4 ThaiLIS วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดง เอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุด ในประเทศ ให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง ห้องสมุด

5 TDC: Thai Digital Collection http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS Goal: ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงาน การวิจัยของอาจารย์ Source: รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร How to: ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งาน จากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดู รายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือก มหาวิทยาลัย / สถาบัน (IP Recognition)

6 การขอใช้บริการค้นหา สารสนเทศ กรอกแบบคำขอใช้บริการค้นหาสารสนเทศ กรอกแบบคำขอใช้บริการค้นหาสารสนเทศ *** ค่าใช้จ่าย *** 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษา ป. โท และเอก คิดค่าบริการ 20 บาท / เรื่อง / รายการ 2. บุคคลทั่วไป คิดค่าบริการ 50 บาท / เรื่อง / รายการ *** ค่าพิมพ์ผลการสืบค้น *** 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษา ป. โท / เอก และบุคลากร คิดค่าพิมพ์ผลการสืบค้น 3 บาท / แผ่น 2. บุคคลทั่วไป คิดค่าพิมพ์ผลการสืบค้น 5 บาท / แผ่น *** การจัดส่งเอกสาร *** 1. รับด้วยตนเอง 2. ทางไปรษณีย์ คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

7 TDC ใช้ผ่าน Internet ได้

8

9

10

11

12

13

14

15 1 3 2


ดาวน์โหลด ppt การค้นคว้าข้อมูลจาก ฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต การค้นคว้า ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google