งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต

2 แหล่งค้นคว้า Robin Hartman, Hope International University
ฐานข้อมูลของ ThaiLIS: TDC (Thai Digital Collection) ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google Robin Hartman, Hope International University

3 ThaiLIS http://www.thailis.or.th
โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

4 ThaiLIS วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด

5 TDC: Thai Digital Collection
เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS Goal: ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ Source: รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร How to: ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน (IP Recognition)

6 การขอใช้บริการค้นหาสารสนเทศ
กรอกแบบคำขอใช้บริการค้นหาสารสนเทศ ***ค่าใช้จ่าย*** สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษา ป.โท และเอก คิดค่าบริการ 20 บาท/เรื่อง/รายการ บุคคลทั่วไป คิดค่าบริการ 50บาท/เรื่อง/รายการ ***ค่าพิมพ์ผลการสืบค้น*** สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษา ป.โท/เอก และบุคลากร คิดค่าพิมพ์ผลการสืบค้น 3 บาท/แผ่น บุคคลทั่วไป คิดค่าพิมพ์ผลการสืบค้น 5 บาท/แผ่น ***การจัดส่งเอกสาร*** รับด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

7 TDC ใช้ผ่าน Internet ได้

8

9

10

11

12

13

14

15 1 3 2


ดาวน์โหลด ppt การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google