งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงาน ของระบบราชการให้มีความโปร่งใส และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังหลักการที่ว่า

2  เหตุผลของการมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ ราชการนั้น เนื่องจากในระบบประชาธิปไตยการ ให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของ รัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะได้ สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง การเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็น จริงอันจะเป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลมีการ บริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นไป เพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

3  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้ สิทธิอย่างมากกับประชาชนในการขอข้อมูล ข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐบาลโดย กำหนดให้ประชาชนผู้ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้อง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถใช้สิทธิขอดู ขอตรวจดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจาก หน่วยงานของรัฐได้ ยกเว้นข้อมูลข่าวสาร บางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐอาจไม่เปิดเผยก็ได้

4  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มี ข้อกำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐทุกแห่งต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนได้ทราบ โดยวิธีการและรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1. นำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดลงพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษา เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ที่ สำคัญและวิธีดำเนินการ เป็นต้น 2. นำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดมารวบรวมไว้ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก 3. ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามที่ประชาชนได้มีคำ ขอ นอกจากเป็นข้อมูล ข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย เช่น ข้อมูล ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือความ มั่นคงของประเทศในทาง เศรษฐกิจหรือการคลัง เป็นต้น

5  ในกรณีที่ไปขอข้อมูลข่าวสารแล้ว หน่วยงานของรัฐนิ่งเฉย หรือ ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร ตามคำขอ กฎหมายข้อมูลข่าวสาร ของราชการได้กำหนดให้ ประชาชนมีสิทธิร้องเรียนหรือ อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการได้

6  ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียน หรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งสามารถ ดำเนินการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือ ไปด้วยตนเองที่สำนักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google