งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังหลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด เหตุผลของการมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น เนื่องจากในระบบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอันจะเป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นไปเพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

3 ประชาชนทุกคนมีสิทธิขอดู ตรวจดูสำเนาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐหรือไม่
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้สิทธิอย่างมากกับประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐบาลโดยกำหนดให้ประชาชนผู้ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถใช้สิทธิขอดู ขอตรวจดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐได้ ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยก็ได้

4 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้อย่างไร ?
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีข้อกำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐทุกแห่งต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ โดยวิธีการและรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1. นำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ที่ สำคัญและวิธีดำเนินการ เป็นต้น 2. นำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดมารวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก 3. ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามที่ประชาชนได้มีคำขอ นอกจากเป็นข้อมูล ข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือความมั่นคงของประเทศในทาง เศรษฐกิจหรือการคลัง เป็นต้น

5 ถ้าประชาชนไปขอข้อมูลและหน่วยงานของรัฐนิ่งเฉยหรือปฏิเสธไม่เปิดเผยหรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอประชาชนจะมีสิทธิดำเนินการอย่างไร? ในกรณีที่ไปขอข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงานของรัฐนิ่งเฉย หรือปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามคำขอ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิร้องเรียนหรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้

6 ประชาชนจะสามารถร้องเรียนหรืออุทธรณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐได้อย่างไร ? ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google