งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MRCF การจัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดี
ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4 ข้อมูลด้านการเกษตรตำบลคำไฮใหญ่ - พื้นที่ของตำบลทั้งหมด ,032 ไร่ - พื้นที่ถือครองด้านการเกษตร ,437 ไร่ - พื้นที่ทำนา ,159 ไร่ - พื้นที่ทำไร่ ไร่ - พื้นที่ทำสวนยางพารา ไร่

5 ข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนตำบลคำไฮใหญ่ - มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด หมู่บ้าน - มีครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือน - ครัวเรือนเกษตรกร 812 ครัวเรือน - ประชากรทั้งหมด 4,895 คน - ชาย 2,410 คน หญิง 2,485 คน

6 แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร 1. ห้วยวังโฮ พื้นที่รับน้ำ หมู่ที่ 2,6,7 2
แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร 1. ห้วยวังโฮ พื้นที่รับน้ำ หมู่ที่ 2,6,7 2. ห้วยแดง พื้นที่รับน้ำ หมู่ที่ 5,7,8,9,10 3. ห้วยบ่อตาแล พื้นที่รับน้ำ หมู่ที่ 2,4,7 4. ห้วยใหญ่ พื้นที่รับน้ำ หมู่ที่ 5 5. ห้วยเตย พื้นที่รับน้ำ หมู่ที่ 6 6. ห้วยน้ำคำ พื้นที่รับน้ำ หมู่ที่ 8,10

7 ข้อมูลองค์กรเกษตรกรตำบลคำไฮใหญ่ - สหกรณ์การเกษตร กลุ่ม จำนวนสมาชิก 60 คน - วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม จำนวนสมาชิก 48 คน - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม จำนวนสมาชิก คน - กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่ม จำนวนสมาชิก คน - ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่ม จำนวนสมาชิก คน - กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่ม จำนวนสมาชิก 125 คน

8 การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปีการผลิต 2556/57
เนื้อที่เพาะปลูก 17, ไร่ พื้นที่เสียหาย ไร่ ผลผลิตรวม , ตัน ผลผลิตเฉลี่ย กิโลกรัม/ไร่

9 ข้อมูลถือครองด้านการเกษตร บ้านหนองหิน หมู่ 9 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง พื้นที่ทั้งหมด 2,259 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าว 1,457 ไร่ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยของบ้านหนองหิน 415 กิโลกรัม/ไร่

10 ข้อมูลด้านกลุ่มองค์กรเกษตรกรของบ้านหนองหิน - กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองหิน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้านหนองหิน - กลุ่มยุวเกษตรกร - หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำร่อง - โรงสีข้าวกล้องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

11 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย 2. อำเภอดอนมดแดงมีเป้าหมายพัฒนาการเพิ่มผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจากไร่ละ 398 กก./ไร่ เป็น 425 กก./ไร่ และปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งการแข่งขันในตลาดโลก จึงต้องเร่งพัฒนาและให้การสนับสนุน มีปรับนิดหน่อย ให้สั้นลง 3. เกษตรกรในตำบลคำไฮใหญ่มีการจัดการศัตรูพืชไม่เหมาะสมในแปลงนาข้าว ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตต่ำ

12 การวิเคราะห์คัดเลือก พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ
การวางแผนดำเนินการแบบมีส่วนร่วมการจัดเวทีชุมชน Output พื้นที่เป้าหมาย เพิ่มผลผลิตข้าวจากเฉลี่ย 398 กก./ไร่ เป็นเฉลี่ย 425 กก./ไร่ ลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ได้ร้อยละ 30 สมาชิก ศจช.ต.คำไฮใหญ่ ใช้การจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม ร้อยละ 80 การวิเคราะห์คัดเลือก พื้นที่เป้าหมาย ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลโซนนิ่งข้าว ดำเนินการตามแผน ข้อมูลภัยธรรมชาติ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง ข้อมูลรายแปลงสมาชิก ศจช. - กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี - การจัดการศัตรูพืชที่ถูกวิธี/ไม่ใช้สารเคมี การวางแผนการผลิตและจัดทำแปลงตัวอย่าง ข้อมูลการตลาด ข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ MRCF การจัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดี

13 การบริหารจัดการข้อมูล (คน พื้นที่ สินค้า) ต.คำไฮใหญ่
การบริหารจัดการข้อมูล (คน พื้นที่ สินค้า) ต.คำไฮใหญ่ วิเคราะห์รายพืช ข้าวขาวดอกมะลิ 105 -เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของตำบล -มีความเหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่ - พันธุ์ข้าวเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ - ผลผลิตเฉลี่ย 398 กิโลกรัม/ไร่ วิเคราะห์พื้นที่ ต.คำไฮใหญ่ - พื้นที่ไม่อยู่ในเขตประสบภัยพิบัติ(อุกภัย) วิเคราะห์นโยบาย นโยบาย -เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และปลอดภัยจากสารพิษ เป้าหมาย 425 กิโลกรัม/ไร่ วิเคราะห์เกษตรกร - เกษตรกรไม่นำความรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสมไปใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างจริงจัง - เกษตรกรขาดการเตรียม/ใช้เมล็ดพันธุ์ดีก่อนปลูก


ดาวน์โหลด ppt ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google