งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี. ข้อมูลด้านการเกษตร ตำบลคำไฮใหญ่ - พื้นที่ของตำบลทั้งหมด 25,032 ไร่ - พื้นที่ถือครองด้านการเกษตร 19,437 ไร่ - พื้นที่ทำนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี. ข้อมูลด้านการเกษตร ตำบลคำไฮใหญ่ - พื้นที่ของตำบลทั้งหมด 25,032 ไร่ - พื้นที่ถือครองด้านการเกษตร 19,437 ไร่ - พื้นที่ทำนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี

2

3

4 ข้อมูลด้านการเกษตร ตำบลคำไฮใหญ่ - พื้นที่ของตำบลทั้งหมด 25,032 ไร่ - พื้นที่ถือครองด้านการเกษตร 19,437 ไร่ - พื้นที่ทำนา 17,159 ไร่ - พื้นที่ทำไร่ 695 ไร่ - พื้นที่ทำสวนยางพารา 650 ไร่

5 ข้อมูลหมู่บ้านและ ครัวเรือนตำบลคำไฮใหญ่ - มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน - มีครัวเรือนทั้งหมด 902 ครัวเรือน - ครัวเรือนเกษตรกร 812 ครัวเรือน - ประชากรทั้งหมด 4,895 คน - ชาย 2,410 คน หญิง 2,485 คน

6 แหล่งน้ำที่ใช้ใน การเกษตร 1. ห้วยวังโฮ พื้นที่รับน้ำ หมู่ ที่ 2,6,7 2. ห้วยแดง พื้นที่รับน้ำ หมู่ ที่ 5,7,8,9,10 3. ห้วยบ่อตาแล พื้นที่รับน้ำ หมู่ที่ 2,4,7 4. ห้วยใหญ่ พื้นที่รับน้ำ หมู่ ที่ 5 5. ห้วยเตย พื้นที่รับน้ำ หมู่ ที่ 6 6. ห้วยน้ำคำ พื้นที่รับน้ำ หมู่ ที่ 8,10

7 ข้อมูลองค์กรเกษตรกร ตำบลคำไฮใหญ่ - สหกรณ์การเกษตร 1 กลุ่ม จำนวน สมาชิก 60 คน - วิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 48 คน - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 4 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 75 คน - กลุ่มยุวเกษตรกร 1 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 25 คน - ศูนย์ข้าวชุมชน 1 กลุ่ม จำนวน สมาชิก 30 คน - กลุ่มผู้ใช้น้ำ 6 กลุ่ม จำนวน สมาชิก 125 คน

8 เนื้อที่เพาะปลูก 17,159 ไร่ พื้นที่เสียหาย 177 ไร่ ผลผลิตรวม 6,758.84 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 398 กิโลกรัม / ไร่ การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปีการ ผลิต 2556/57

9 ข้อมูลถือครองด้านการเกษตร บ้านหนองหิน หมู่ 9 ตำบลคำไฮ ใหญ่ อำเภอดอนมดแดง พื้นที่ทั้งหมด 2,259 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าว 1,457 ไร่ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยของบ้านหนองหิน 415 กิโลกรัม / ไร่

10 ข้อมูลด้านกลุ่มองค์กร เกษตรกรของบ้านหนองหิน - กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองหิน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้อง บ้านหนองหิน - กลุ่มยุวเกษตรกร - หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำร่อง - โรงสีข้าวกล้องของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน

11 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา 1. ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย 2. อำเภอดอนมดแดงมีเป้าหมายพัฒนาการ เพิ่มผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจากไร่ละ 398 กก./ ไร่ เป็น 425 กก./ ไร่ และปลอดภัย จากสารพิษ เพื่อเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งการแข่งขันในตลาดโลก จึงต้องเร่ง พัฒนาและให้การสนับสนุน 3. เกษตรกรในตำบลคำไฮใหญ่มีการจัดการ ศัตรูพืชไม่เหมาะสมในแปลงนาข้าว ทำให้ผล ผลิตและคุณภาพของผลผลิตต่ำ

12 การวิเคราะห์ คัดเลือก พื้นที่ เป้าหมาย ข้อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลโซนนิ่งข้าว ข้อมูลภัยธรรมชาติ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ย้อนหลัง ข้อมูลรายแปลง สมาชิก ศจช. ข้อมูลการตลาด ข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย / ไร่ พื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ การ วางแผน ดำเนินการ แบบมีส่วน ร่วมการ จัดเวที ชุมชน ดำเนินการ ตามแผน การวางแผน การผลิตและ จัดทำแปลง ตัวอย่าง - กระจาย เมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพ ดี - การจัดการ ศัตรูพืชที่ถูก วิธี / ไม่ใช้ สารเคมี Output พื้นที่ เป้าหมาย - เพิ่มผลผลิต ข้าวจากเฉลี่ย 398 กก./ ไร่ เป็นเฉลี่ย 425 กก./ ไร่ - ลดต้นทุนการ ผลิตข้าวหอม มะลิ 105 ได้ ร้อยละ 30 - สมาชิก ศจช. ต. คำไฮ ใหญ่ ใช้การ จัดการศัตรูพืช ที่เหมาะสม ร้อย ละ 80 MRCF การจัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดี

13 การบริหารจัดการข้อมูล ( คน พื้นที่ สินค้า ) ต. คำไฮ ใหญ่ วิเคราะห์ รายพืช ข้าวขาว ดอกมะลิ 105 - เป็นพืช เศรษฐกิจ หลักของ ตำบล - มีความ เหมาะสม ตาม ศักยภาพ พื้นที่ - พันธุ์ข้าว เหมาะ สำหรับปลูก ในพื้นที่ - ผลผลิต เฉลี่ย 398 กิโลกรัม / ไร่ วิเคราะห์ พื้นที่ ต. คำไฮ ใหญ่ - พื้นที่ไม่ อยู่ใน เขต ประสบ ภัยพิบัติ ( อุกภัย ) วิเคราะห์ นโยบาย นโยบาย - เพิ่ม ประสิทธิภา พการผลิต ข้าว และ ปลอดภัย จาก สารพิษ เป้าหมาย 425 กิโลกรัม / ไร่ วิเคราะห์ เกษตรกร - เกษตรกร ไม่นำความรู้ เรื่อง เทคโนโลยี การปลูกข้าว ที่เหมาะสมไป ใช้ในพื้นที่ ของตนเอง อย่างจริงจัง - เกษตรกร ขาดการ เตรียม / ใช้ เมล็ดพันธุ์ดี ก่อนปลูก


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี. ข้อมูลด้านการเกษตร ตำบลคำไฮใหญ่ - พื้นที่ของตำบลทั้งหมด 25,032 ไร่ - พื้นที่ถือครองด้านการเกษตร 19,437 ไร่ - พื้นที่ทำนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google