งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด 1. เข้าเว็บไซต์ หรือ 2. เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด 1. เข้าเว็บไซต์ หรือ 2. เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด 1. เข้าเว็บไซต์ http://cfodb.cgd.go.th หรือ http://cfodb.cgd.go.th 2. เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด ขอนแก่น http://klang.cgd.go.th/kknhttp://klang.cgd.go.th/kkn  เมนู ระบบฐานข้อมูล การคลังและเศรษฐกิจจังหวัด

2 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด 1. กรอก รหัสผู้ใช้ ที่ สำนักงานคลังจังหวัด ขอนแก่นแจกให้ 2. กรอก รหัสผ่าน ซึ่ง เบื้องต้นกำหนดรหัสผ่าน คือ password 3. คลิกที่ ล็อกอิน เพื่อเข้า สู่ระบบ

3 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด 1. คลิกที่ ระบบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าบันทึกข้อมูล

4 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด คลิกที่เครื่องหมาย บวก หัวข้อ ส่วน กรอกข้อมูลราย เดือน เพื่อเข้า บันทึกข้อมูล

5 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด คลิกที่ หัวข้อ ค้นหา - ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย เพื่อเข้าบันทึก ข้อมูล

6 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด 1. กำหนดประเภท อปท. 2. กำหนด ปีงบประมาณ ( พ. ศ.) 3. กำหนด เดือนที่จะ บันทึกข้อมูล แล้ว คลิกที่ ค้นหา

7 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด คลิกที่เครื่องหมาย บวก เพื่อเพิ่มข้อมูล

8 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด 1. กำหนด ปีงบประมาณ ( พ. ศ.) 2. กำหนด เดือนที่จะ บันทึกข้อมูล 4. บันทึกข้อมูลตาม รายการต่างๆ ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล เมื่อ เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก 3. ข้อสังเกตแถบสี ฟ้ากำลังบันทึก ข้อมูลรายได้ 5. ข้อสังเกต เมื่อบันทึก ข้อมูลจะมี ข้อความ แจ้ง บันทึก ข้อมูล เรียบร้อย แล้ว

9 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด 3. ข้อสังเกตแถบสี ฟ้า กำลังบันทึก ข้อมูลรายจ่าย 1. กำหนด ปีงบประมาณ ( พ. ศ.) 2. กำหนด เดือนที่จะ บันทึกข้อมูล 4. บันทึกข้อมูลตาม รายการต่างๆ ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล เมื่อ เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก 5. ข้อสังเกต เมื่อบันทึก ข้อมูลจะมี ข้อความ แจ้ง บันทึก ข้อมูล เรียบร้อย แล้ว


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลัง และเศรษฐกิจจังหวัด 1. เข้าเว็บไซต์ หรือ 2. เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google