งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมการข้าว. พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาธิ ปไตย ปกปัก รักษา ประโยช น์ คุ้มครอ งสิทธิ ส่วน บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมการข้าว. พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาธิ ปไตย ปกปัก รักษา ประโยช น์ คุ้มครอ งสิทธิ ส่วน บุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมการข้าว

2 พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาธิ ปไตย ปกปัก รักษา ประโยช น์ คุ้มครอ งสิทธิ ส่วน บุคคล

3 เอกส าร ภา พ วา ด ถ่า ย เสีย ง ข้อมูล ใน คอมพิว เตอร์ ข้อมูล ข่าวสาร แผนผัง / แผนที่

4 ข้อมูล ข่าวสาร ของ ราชการ ข้อมู ล ของ รัฐ ข้อมูล ของ เอกช น

5 หน่วยงานของรัฐต้อง นำข้อมูลลงในหนังสือ ราชกิจจานุเบกษา โครงสร้า งและการ จัด องค์กร อำนาจ หน้าที่ และ วิธีการ ดำเนินงา น สถาน ที่ ติดต่อ คำแนะนำ ในการ ติดต่อกับ หน่วยงาน กฎ / ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย

6 (มาตรา 9) หน่วยงาน ต้องจัดให้มีข้อมูล ให้ ประชาชนตรวจ ผลคำ วินิจฉัยที่ มีผลต่อ เอกชน แผนงาน / โครงการ และ งบประมาณ รายจ่าย สิ่งพิมพ์ที่ อ้างถึงใน ราชกิจจา นุเบกษา มติ คณะรัฐ มนตรี นโยบาย / การตีความ คู่มือ / คำสั่งซึ่ง กระทบ สิทธิหน้าที่ เอกชน สัญญา สัมปทาน

7 ข้อมูล อื่นๆ ข่าวสาร ข้อมูล รัฐ ระบุ “ ห้าม เปิดเผย ” ยกเว้น ร้องเรียน หน่วยงาน 30 วัน 60 วัน

8 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ ต้องเปิดเผย การ เปิดเผย ก่อให้เกิ ดความ เสียหาย การ เปิดเผย ทำให้การ บังคับใช้ กฎหมาย เสื่อม ประสิทธิภ าพ ความเห็ น / คำแนะ นำ ภายใน หน่วยงา น เปิดเผย แล้ว ก่อให้เกิ ด อันตราย ต่อชีวิต และ ความ ปลอดภัย รายงาน การแพ ทย์ ข่าวสาร ส่วน บุคคล ข้อมูล ข่าวสารที่ มี กฎหมาย คุ้มครอง ผู้ได้รับ ผลกระท บ คัดค้าน 15 วัน นับ แต่ได้รับ แจ้ง

9 ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคล เว้นแต่ นำไปใช้ ตาม อำนาจ หน้าที่ ใช้ ข้อมูล ปกติ ของ หน่วยง าน ใช้ ข้อมูล ในการ วางแผน ของรัฐ ใช้ใน การ วิจัย ใช้เพื่อ เก็บหอ จดหมา ยเหตุ แห่งชา ติ ใช้เพื่อ ป้องกัน การฝ่าฝืน สืบสวนคดี ป้อง กัน อันต ราย ใช้ ใน ศาล

10 เอกสาร ประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่ ไม่ เปิดเผ ย (K) 75 ปี ข้อมูลที่ ไม่ต้อง เปิดเผ ย 20 ปี รัฐไม่ ประสง ค์จะ เก็บ รักษา

11 หน่วยงานที่ รับผิดชอบ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ (รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง เลขาธิการคณะ กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ) คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร (คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งตามความ เหมาะสม)

12 พระราช กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

13 มาตรา 24 ในการปฏิบัติภารกิจ หากส่วนราชการจำเป็นต้อง ได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือ เห็นชอบจากส่วนราชการอื่น... ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจ อนุญาต อนุมัติ หรือให้ความ เห็นชอบ แจ้งผลการ พิจารณา ภายใน 15 วัน นับ แต่วันได้รับ

14 เมื่อส่วนราชการได้รับ การติดต่อสอบถามเป็น หนังสือจากประชาชน หรือ จากส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้ ตอบคำถามหรือแจ้งผล ภายใน 15 วัน (หรือในเวลา แล้วเสร็จที่ประกาศให้ ประชาชนรับทราบ) (รวมถึง กรณีรับข้อร้องเรียนด้วย) มาตรา 38

15 มาตรา 39 ให้ส่วนราชการจัดให้ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน สามารถ ติดต่อสอบถามหรือขอ ข้อมูล หรือแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการ

16 มาตรา 43 การปฏิบัติราชการใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่อง เปิดเผย เว้นแต่มีความ จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ รักษาความมั่นคงของ ประเทศ ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ การรักษาความ สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ให้เป็นความลับได้เท่าที่ จำเป็น

17 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการข้าว โทรศัพท์, โทรสาร : 0-2561- 4271, 0-2561-4340 E-mail : adg@ricethailand.go.th


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมการข้าว. พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาธิ ปไตย ปกปัก รักษา ประโยช น์ คุ้มครอ งสิทธิ ส่วน บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google