งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ง 41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ง 41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ง 41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

2 2 เนื้อหา ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

3 3 ข้อมูลและสารสนเทศ - ข้อมูล - คุณสมบัติของข้อมูล - ชนิดและลักษณะของข้อมูล - สารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

4 4 ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ เช่น -1.5 = หน่วยกิตของ รายวิชา -8:30 = เวลาเรียน INFORMATION TECHNOLOGY : IT

5 5 คุณสมบัติของข้อมูล 1. ความถูกต้อง 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 3. ความสมบูรณ์ 4. ความกระชับและชัดเจน 5. ความสอดคล้อง INFORMATION TECHNOLOGY : IT

6 6 ชนิดและลักษณะของ ข้อมูล 1. ข้อมูลชนิดจำนวน (numeric data) - จำนวนเต็ม เช่น 12, 9, 132 - จำนวนทศนิยม เช่น 9.0, 123.0 x 10 4 2. ข้อมูลชนิดอักขระ (character data) - ข้อมูลที่ไม่สามารถนำไป คำนวณได้แต่อาจนำไป เรียงลำดับได้ ข้อมูลอาจเป็น ตัวหนังสือ หรือตัวเลข INFORMATION TECHNOLOGY : IT

7 7 สารสนเทศ สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาผ่าน กระบวนการประมวลผล เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์ กระบวนการ ประมวลผลอาจเป็น การ แยกแยะ จัดเก็บ จัดลำดับ คำนวณ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

8 8 ความสัมพันธ์ของข้อมูล และสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY : IT ข้อมูล สารสนเทศ การประมวลผล

9 9 กระบวนการจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศ - การรวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูล - การประมวลผลข้อมูล - การดูแลรักษาข้อมูล INFORMATION TECHNOLOGY : IT

10 10 กระบวนการจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศ การรวบรวมและ ตรวจสอบข้อมูล INFORMATION TECHNOLOGY : IT 1. การรวบรวม ข้อมูล 2. การ ตรวจสอบ ข้อมูล

11 11 กระบวนการจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศ การ ประมวลผล ข้อมูล INFORMATION TECHNOLOGY : IT 1. การจัดกลุ่ม ข้อมูล 2. การจัดเรียง ข้อมูล 3. การสรุปผล 4. การคำนวณ

12 12 กระบวนการจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศ การดูแล รักษา ข้อมูล INFORMATION TECHNOLOGY : IT 1. การเก็บรักษา ข้อมูล 2. การทำสำเนา ข้อมูล 3. การสื่อสารและ เผยแพร่ข้อมูล 4. การปรับปรุงข้อมูล

13 THANK YOU QUESTION ? 13 ข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ข้อมูลและสารสนเทศ DATA AND INFORMATION ง 41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google