งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสืบค้นข้อมูล ด้วย Search engine และการเขียนบรรณานุกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสืบค้นข้อมูล ด้วย Search engine และการเขียนบรรณานุกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสืบค้นข้อมูล ด้วย Search engine และการเขียนบรรณานุกรม
ชุดการสอน วิชากิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นางบุปผา การสมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 เข้าหน้าหลักของเว็บไซต์ ที่ต้องการ

3 ใช้เครื่องหมาย + หรือ - เพื่อช่วยในการค้นหา โดย + เพื่อใช้กับคำที่
ใส่ข้อความที่ต้องการจะหา พยายามบีบประเด็นให้แคบ แล้ว กดคลิก และ ใช้เครื่องหมาย + หรือ - เพื่อช่วยในการค้นหา โดย + เพื่อใช้กับคำที่ ต้องการใช้ในการค้นหา และ – เพื่อใช้กับคำที่ไม่ต้องการใช้ในการค้นหา 1. ใส่คำหรือข้อความที่จะหา 2. คลิก

4 กด Shift เพื่อเก็บหน้าหลักไว้ แล้ว คลิก เพื่อเปิดเว็บไซต์
คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ ถ้าลิงค์ที่แจ้งเข้าไม่ได้ให้คลิกที่ หน้าที่ถูกเก็บไว้ จะเก็บหน้านั้น ที่ถูกเก็บไว้ใน Google ขึ้นมาแทน

5 การค้นหารูปภาพใน Google
1. คลิกที่คำว่ารูปภาพ 2. ใส่คำที่ต้องการค้นหา 3. คลิก

6 5. คลิกที่นี่หรือคลิกที่รูป เพื่อแสดงภาพขนาดจริง
6. ถ้าต้องการบันทึกให้คลิกที่ 7. หรือคลิกขวาที่รูปแล้วเลือก Save Picture As

7 คลิกที่เครืองมือแปลภาษา
การค้นคำภาษาอังกฤษ จะพิมพ์อักษรตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ มีความหมายเท่ากัน คลิกที่เครืองมือแปลภาษา

8 ใส่หัวข้อข่าวที่ต้องการจะหา
การค้นหากลุ่มข่าวแบบละเอียด เราสามารถระบุข้อความที่ต้องการค้นหาจากกลุ่มข่าวด้วยคำ หรือบางส่วนของข้อความ เช่นเดียวกับการค้นหาบนเว็บเพจแต่สามารถคัดเลือกเอาเฉพาะคำที่ปรากฎในกลุ่มข่าว ผู้เขียน หมายเลขข้อความ ภาษาที่ใช้ ใส่หัวข้อข่าวที่ต้องการจะหา

9 การเขียนบรรณานุกรม มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้ รูปแบบ ผู้แต่ง(ถ้ามี).//ชื่อเรื่อง.//(ออนไลน์).//สืบค้นจาก/:/แหล่งสารนิเทศหรือเว็บไซต์.// (วันที่สืบค้น/:). ตัวอย่าง แบบมีผู้เขียน พิชา คล้ายสิงห์. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. (ออนไลน์). สืบค้นจาก : Database.html. (วันที่สืบค้น : 20 มกราคม 2545). แบบไม่มีผู้เขียน ปราสาทหินพิมาย. (ออนไลน์). สืบค้นจาก : (วันที่สืบค้น : 18 มิถุนายน 2549) หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เคาะวรรค 1 ตัวอักษร

10 เรื่อง รายงานผลการสืบค้นข้อมูล
ใบงานที่ 1 เรื่อง รายงานผลการสืบค้นข้อมูล หลังจากที่ได้ทำการสืบค้นข้อมูลแล้ว ให้แต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านสืบค้นได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะอย่างไร 2. ถ้าต้องการข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหตุใดจึงต้องสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ มากกว่า1 เว็บไซต์ 3. ให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลพอสังเขป 4. ให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาเรื่องอินเทอร์เน็ต จากข้อมูลที่สืบค้นได้

11 เรื่อง รูปแบบ การเขียนบรรณานุกรม
ใบงานที่ 2 เรื่อง รูปแบบ การเขียนบรรณานุกรม คำสั่ง ให้นักเรียนค้นหาบทความ เรื่องน่ารู้ สิ่งที่น่าสนใจ เคล็ดลับน่ารู้ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บ Search Engine ช่วยในการค้นหาข้อมูล และจัดรูปแบบให้สวยงามจำนวน1หน้ากระดาษ A4 และเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบ พร้อมชื่อ-สกุล ชั้น และเลขที่ ของนักเรียน (10 คะแนน) ที่มา


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสืบค้นข้อมูล ด้วย Search engine และการเขียนบรรณานุกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google