งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมการจัดการ ฐานข้อมูลคนพิการในชุมชน ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การประชุมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมการจัดการ ฐานข้อมูลคนพิการในชุมชน ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การประชุมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมการจัดการ ฐานข้อมูลคนพิการในชุมชน ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การประชุมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด 11 กุมภาพันธ์ 2557

2 ประเทศไทยให้ความสำคัญกับคนพิการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 กล่าวถึงการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค ของบุคคล การห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ ระบุสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความ สะดวก และความช่วยเหลือจากรัฐ การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่คนพิการ การให้รัฐต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ ไทยเป็นภาคี รวมทั้งพันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

3 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 ระบุว่า คนพิการ หมายถึงบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจาก มีความบกพร่องและมีอุปสรรคด้านต่าง ๆ แบ่งประเภทความพิการออกเป็น 6 ประเภท – ความพิการทางการเห็น – ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย – ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย – ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก – ความพิการทางสติปัญญา – ความพิการทางการเรียนรู้ ผู้บริหาร อปท. ควรคำนึงถึงความพิการว่ามีหลายประเภท และมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน นำไปสู่ปัญหาและ ความต้องการด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน

4 สิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการ สิทธิด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทาง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น รายละเอียดสิทธิ 26 รายการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความ พิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ” ซึ่งประกาศ เมื่อปี 2552

5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ 2552 ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกันใน สังคม มีสาระที่ครอบคลุมการพัฒนาระบบที่จะตอบสนองความจำเป็น อันเกิดจากการมีความพิการ

6 การประกันสุขภาพคนพิการ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 และพรบ.ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 2534 มีหลักการที่ครอบคลุมเรื่องความ พิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพไว้ชัดเจนระดับหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติ รูปธรรมสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการและกลไกการจ่าย ค่าบริการตามสิทธิ ยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำ สิทธิในอัตราการเบิกจ่ายค่าเครื่องช่วยฟังที่ต่างกัน ค่าบริการรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ ที่กองทุนหนึ่งให้วงเงินเพียง 2,000 บาท/เดือน ในขณะที่อีก กองทุนหนึ่งให้สถานพยาบาลเบิกได้ตามรายการที่ให้บริการจริง กลไกการ จ่ายที่กองทุนหนึ่งให้คนพิการต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกคืน ภายหลัง ทำให้คนพิการเข้าไม่ถึงบริการจำเป็นบางอย่างที่มีราคาแพง เช่น ขาเทียมระดับเหนือเข่า รถนั่งคนพิการ ในขณะที่อีกกองทุนหนึ่งสามารถรับ บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้ อย่างเป็นธรรม และในหลายๆความจำเป็นก็ยังไม่มีหรือมีบริการไม่เพียงพอ

7 การจดทะเบียนคนพิการ 19 ปีมาแล้วที่รัฐเริ่มดำเนินการจดทะเบียนคนพิการเพื่อรับสิทธิ ขั้นพื้นฐาน มีคนพิการที่จดทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามกฎหมายแล้ว ประมาณล้านกว่าคนซึ่งคิดเป็นเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวน คนพิการ ชี้ชัดถึงกลไกการเข้าถึงสิทธิและบริการที่ยังขาดประสิทธิภาพ สถานการณ์นี้สามารถยืนยันได้จากภาพและเรื่องราวคนพิการที่ ถูกทอดทิ้งอยู่กับความทุกข์ ที่เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์เป็น ประจำสม่ำเสมอ

8 การพัฒนาสุขภาพคนพิการ ไม่สามารถบรรลุผลได้โดยการพัฒนาที่ระบบบริการเท่านั้น แต่ยังต้องร่วมกันพัฒนาให้มีระบบสวัสดิการและบริการทางสังคม ที่เหมาะสมในชุมชนที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จริงด้วย ปัจจุบันสิทธิและสวัสดิการของรัฐที่มีให้กับคนพิการ ได้แก่ เบี้ย ความพิการ 500 บาทต่อเดือน (600 บาท หลังตุลาคม 2556) สำหรับคนพิการตามกฎหมายทุกคน สิทธิในการกู้ยืมเงิน ประกอบอาชีพอิสระ โดยปลอดดอกเบี้ย 5 ปี และสิทธิในการ ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

9 สิทธิและสวัสดิการอื่นๆ บริการผู้ช่วยเหลือกรณีคนพิการรุนแรงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ บริการปรับสภาพบ้านให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ บริการดูแลกรณีไร้ที่พึ่งพิงในรูปแบบ Group Home หรือ Home Care การให้เงินอุดหนุนครอบครัวรายเดือนในการดูแลคนพิการรุนแรง ที่บ้านตลอดชีวิต บริการล่ามภาษามือสำหรับช่วยการเข้าถึงบริการที่จำเป็นของคน หูหนวก ได้มีการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์บ้างแล้ว แต่ยังไม่เกิดผล ในทางปฏิบัติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

10 ปัญหาการเข้าถึงบริการที่จำเป็น ของคนพิการ จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การทำงานเชิงรุกอย่างมาก และต้องใช้ ชุมชนที่อยู่อาศัยจริงของคนพิการ ต้องมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว และองค์กรคนพิการ เพื่อ พัฒนาระบบจึงจะทำให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ ไปสู่ผลลัพธ์ที่คน พิการจะสามารถใช้ชีวิตที่มีส่วนร่วมในสังคมได้จริง

11 ระบบยังขาดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ จังหวัด ภายใต้คกก.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 มีการทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม (แผนสามปี) มีครบ ทุกจังหวัด มีการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในอัตรา 0.5 บาท/ประชากร พิการที่จดทะเบียน แต่ยังขาดการเชื่อมฐานข้อมูลบริการคนพิการจากหน่วยงานด้าน สังคม สาธารณสุข ศึกษา แรงงาน และท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ ในการเชื่อมต่อบริการคนพิการ ขาดการลงทุนร่วมกันเพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ ขาดตัวชี้วัดและกลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

12 อปท. กับคนพิการ มาตรา 21 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศ แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้” ได้รับการนำลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มากขึ้น ผลการสุ่มสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 170 แห่ง จะพบว่าเพียง 18 แห่ง มีการดำเนินการรวม 26 ฉบับ ประเด็นที่ดำเนินการครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องเบี้ยยังชีพและกองทุนคนพิการ หนึ่งในสามเป็นเรื่องงบประมาณประจำปี ร้อยละ 11 เป็นเรื่องการจัดบริการคนพิการ เช่น การเดินทาง ร้อยละ 5 เป็นการดำเนินการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคม 90 แห่งใน 170 แห่งมีการทำแผนงานด้านคนพิการ ควรมีกลไกความร่วมมือเพื่อกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากมาตรานี้ให้มากขึ้น

13 ควรมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลคนพิการ เชื่อมต่อฐานข้อมูลคนพิการระหว่างหน่วยงานหลัก พม.จังหวัด สสจ. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อปท. สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ทำงานองค์กรคนพิการ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถติดตามการให้บริการสุขภาพ เพื่อเชื่อมต่อและ ติดตามผลลัพธ์บริการสุขภาพกับ บริการทางสังคมและสวัสดิการ บริการทางการศึกษา และทางด้านอาชีพที่เหมาะสมอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยประสานงานหลัก

14 ตอบสนองความจำเป็นของคนพิการ ฐานข้อมูลจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพคนพิการ พิจารณาตอบสนองปัญหาความจำเป็นด้านสุขภาพเฉพาะ ตามแต่ประเภทความพิการ และเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ จัดให้มีบริการที่เพียงพอ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับความพิการและการตรวจสุขภาพ ทั่วไป การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็น รวมทั้งการส่งต่อเพื่อ การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามแต่กรณี

15 การเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพ คนพิการระดับตำบลและจังหวัด อบจ. 76 แห่ง เทศบาล 2,283 แห่ง อบต. 5,492 แห่ง ผู้บริหาร/ปลัด ผอ.กองสวัสดิการสังคม/หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข จะเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการอย่างไร หากไม่มี ฐานข้อมูลคนพิการในขอบเขตพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ

16 ทำไมต้องมีฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนำผลที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการในชุมชนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการจัดการข้อมูลคนพิการของทุกหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดตั้ง กองทุนดูแลคนพิการและคนด้อยโอกาส

17 เก็บข้อมูลอย่างไร จัดทำแบบสอบถามแบบสอบถาม ใครคือกลุ่มเป้าหมาย กำหนดขอบเขต ลงชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล คีย์ข้อมูลและวิเคราะห์ แปลผลที่ได้และนำข้อมูลมาใช้

18 รายงานอย่างไร รายงานคนพิการ แยกตามพื้นที่ รายงานคนพิการ แยกตามประเภท http://www.ข้อมูลชุมชน.com http://www.ข้อมูลชุมชน.com

19 ได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วเอาไปทำอะไรต่อ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการให้บริการกับคนพิการ การปรับสภาพบ้าน – การทำห้องน้ำเพื่อให้สามารถจัดการเรื่องการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ ได้ด้วยตนเอง – รองลงมาคือการเคลื่อนย้ายตัวเองภายในบ้าน เช่น ทำราวจับ หรือการ ทำทางลาดเพื่อให้คนพิการสามารถเข็นรถเข็นเข้าบ้านได้ด้วยตัวเอง การศึกษา บางคนพิการจึงไม่สามารถเรียนได้ ท้องถิ่นควร หาทางสนับสนุน การทำงาน การฝึกอาชีพเพื่อให้ประกอบอาชีพได้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การได้รับสิทธิประโยชน์ (อ้างอิงงานวิจัยทบทวนวรรณกรรมและพัฒนาเครื่องมือประเมินความพิการ นครพนม หน้า 86)

20 นวัตกรรม ระบบฐานข้อมูล FAP เป็นโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสุขภาวะ ชุมชน (Family and Community Assessment Program: FAP) ที่ทดลองใช้ใน อบต.ปากพูน ระบบฐานข้อมูล TCNAP (Thailand Community Network Appraisal Program : TCNAP) ของสสส. ที่ใช้ในตำบลสุขภาวะ

21 เทศบาลตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ มีจำนวน มากกว่า 200 คนในพื้นที่ หลายฝ่ายเห็นความสำคัญของการดูแลผู้พิการ ออกแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การวางแผนให้มีการเก็บข้อมูลและ ขึ้นทะเบียนผู้พิการ จัดทำหลักสูตรและจัดอบรมฝึกฝนอาชีพ ให้แก่ผู้พิการ การจัดสวัสดิการสำหรับผู้พิการ ตั้ง “ชมรมผู้พิการและผู้สูงอายุ” ขึ้น เกิดกลุ่มอาสาผู้พิการชมรมผู้พิการและผู้สูงอายุ ตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ผู้พิการขึ้น โดยกลุ่มอาสาเก็บเงินวันละ 1 บาท จากญาติผู้พิการเพื่อนำมาเป็นสวัสดิการเวลาเจ็บป่วย มี การออกเยี่ยมบ้าน ตัดผม ทำความสะอาดบ้านให้ผู้พิการ

22 นวัตกรรม การนวดสมุนไพร ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคนพิการ กิจกรรมส่งเสริมผู้พิการเชิงรุก เยี่ยมบ้านผู้ป่วย

23 สอ./รพ.สต.ถ่ายโอน สอ. / รพ.สต. ถ่ายโอนจาก สธ. ไป อปท. หลายแห่งมีการ จัดการข้อมูลพิการ อบต. ปากพูน อบต. ดอนแก้ว อบต. นาพู่ อบต.บ้านปรก เทศบาลบึงยี่โถ เทศบาลบ้านฆ้อง

24 ตัวอย่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ อ.นาหม่อม จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลคนพิการ(มีบัตรประจำตัวคน พิการ) และเฝ้าระวังคนพิการที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวคน พิการ อาจจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสมรรถภาพในลักษณะ รายบุคคล จัดเก็บข้อมูลในลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล, อายุ, เพศ, ที่อยู่, สิทธิการรักษาพยาบาล, สวัสดิการที่ได้รับ (ด้านการแพทย์, สังคม, อาชีพ, การศึกษา) บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับ องค์กรคนพิการ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสงขลา, สสจ. และอปท. จัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดู ข้อมูลของคนพิการแต่ละรายได้ ผ่านทางเว็บไซต์

25 เครือข่ายองค์กรคนพิการ รัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน นำร่อง… พัฒนาฐานข้อมูลติดตามผลลัพธ์และผลกระทบการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพคนพิการ จ.นครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาคนพิการอย่างเป็นระบบทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม สปสช. เขต 8 อุดรธานี สสจ.นครพนม อบจ. สำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ศูนย์การศึกษา พิเศษ นครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1 สมาคมคนพิการ จ.นครพนม

26 สปสช.ใช้ฐานข้อมูลคนพิการ สปสช.ใช้ฐานข้อมูลคนพิการ ท.74 ในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากส่วนกลาง หากสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับจังหวัด ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องจะสามารถดูแลคนพิการได้ครอบคลุม ครบวงจรมากขึ้น ทั้งในด้าน สาธารณสุข การศึกษา อาชีพ สวัสดิการต่างๆทางสังคมที่พึ่งได้รับตามสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง เท่าเทียมกัน

27 อปท. จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (1) ท้องถิ่นให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการด้านสุขภาพ ฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น โดยองค์กรของ คนตาบอด อบรมเพื่อการฟื้นฟูทักษะการสื่อสารหรือการสอนภาษามือให้กับ คนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือและขาดโอกาสเข้ารับการศึกษาใน ระบบการศึกษาพิเศษ สอนภาษามือให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อให้คนหูหนวก ได้รับบริการโดยสะดวก

28 อปท. จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (2) อบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บกพร่องทางจิตและผู้ดูแล อบรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มเด็กออทิสติก ปัญญาอ่อน หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เพิ่มศักยภาพในการดูแลให้กับผู้ปกครองคนพิการ ให้มีความรู้ในการดูแลคน พิการแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง อบรมอาสาสมัครช่วยดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ที่ดำเนินการโดยองค์กรคน พิการ โดยประสานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและหน่วยบริการในพื้นที่ อบรมเพิ่มศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือตนเองของคนพิการเพื่อให้สามารถ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระและมีศักดิ์ศรี สนับสนุนการให้คำปรึกษาฉันท์เพื่อนระหว่างคนพิการ ในลักษณะของการ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและลักษณะของการลงพื้นที่สำรวจและ ให้คำปรึกษา

29 การจัดการข้อมูล เข้าใจความหมายหรือคำนิยาม บริการด้านสุขภาพ หมายถึง การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ / การออกหน่วย เคลื่อนที่ / จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่สำหรับบริการพยาบาลแบบฉุกเฉินและอื่นๆ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรคนพิการ หมายถึง ส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นชมรมคนพิการ ผู้ดูแล และภาคีเครือข่าย / จัดให้มี การจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของคนพิการ หมายถึง จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้ความรู้ ในอาชีพต่างๆ / ประสานกับสถานประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการเข้า ทำงานและอื่นๆ บริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การจัดทำฐานข้อมูลคน พิการ / การประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้รับทราบถึงสิทธิของตนเองในการ เข้าถึงบริการของรัฐ / จัดให้มีอาสาสมัครดูแลคนพิการ / มีการจ่ายเงินเบี้ย ความพิการแก่คนพิการ/ เปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและอื่นๆ

30 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ.... การจัดให้คนพิการ และผู้ดูแลเข้าร่วมฝึกอาชีพและอบรมให้มี ความรู้ในอาชีพ ฝึกอาชีพกับกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านฝีมือแรงงาน เช่น การนวด แผนโบราณ การประดิษฐ์ดอกไม้ ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยง ปลา เย็บผ้า แนะนำแหล่งเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพให้แก่คนพิการ

31 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ.... สิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ห้องน้ำสำหรับคนพิการในอาคารสำนักงาน ตลาดสด หรือ สถานที่สาธารณะของ อบต. เทศบาล อบจ. ทางเดินลาดพร้อมราวจับสำหรับคนพิการ ในอาคาร สถานที่ ของ อบต. เทศบาล อบจ. การให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ที่อยู่ อาศัยให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

32 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ.... ข้อมูลข่าวสารที่ อบต. เทศบาล อบจ. ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ คนพิการได้รับทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงบริการ การจดทะเบียนคนพิการ เพื่อให้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์และการช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยใช้สื่อที่คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เช่น หอกระจายข่าว แผ่นพับ หรือโปสเตอร์ขนาดใหญ่ – สิทธิในการขอรับเงินเบี้ยความพิการ – สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย – สิทธิในการได้รับบริการการศึกษา – สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นตามกฎหมาย

33 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kb.hsri.or.th www.hsri.or.th ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมการจัดการ ฐานข้อมูลคนพิการในชุมชน ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การประชุมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google