งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวสุมิตรา วงษ์พระจันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา นายเศรษฐพงศ์ จันทวงษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวสุมิตรา วงษ์พระจันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา นายเศรษฐพงศ์ จันทวงษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวสุมิตรา วงษ์พระจันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา นายเศรษฐพงศ์ จันทวงษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา เด็กหญิงศรีสกุล ตั้งยิ่งยงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ที่ปรึกษาโครงงาน นางโศจิกานต์ สตาภรณ์

3 เนื่องจากโรงเรียนของเราได้มีการทำ โครงการเกี่ยวกับ การจัดช่อดอกไม้โดยพบว่า กับดักบางหม้อ มีอายุการจัดช่อไม่นาน จากการศึกษาพบว่ามีน้ำตาลในกับดัก หม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่งคาดว่าน้ำตาลมีผลต่อ อายุการจัดช่อของกับดัก เพื่อที่จะทราบ ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการตัด หม้อข้าวหม้อแกงลิง จึงได้ทำการศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และ ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในกับดัก หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บจากต้นในเวลา กลางวันและกลางคืน

4 นิยามศัพท์เฉพาะ การศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ หมายถึง การศึกษา ปริมาณน้ำตาลโดยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) การศึกษาปริมาณทั้งหมด หมายถึง การศึกษาปริมาณน้ำตาลทั้งหมดโดยวิธี Phenol-sulfuric กับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิง หมายถึง กับดัก หม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ N. mirabilis var.globosa (in horticulture) อายุ 3 วันหลังจากฝา ปิดเปิด N. mirabilis var.globosa (in horticulture) อายุ 3 วันหลังจากฝา ปิดเปิด

5 ตัวแปรต้น เวลาในการเก็บกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิง จากต้นคือ กลางวัน (12.oo น.) และ กลางคืน (24.00 น.) ตัวแปรตาม ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์, ปริมาณน้ำตาล ทั้งหมด ตัวแปรควบคุม สายพันธุ์ อายุของกับดัก สถานที่ปลูก

6 1. ศึกษาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในกับดัก หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันและ เวลากลางคืน 2. ศึกษาปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในกับดัก หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันและ เวลากลางคืน

7 1. กับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวัน จะมีปริมาณ น้ำตาลรีดิวซ์มากกว่า หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางคืน 2. กับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวัน จะมีปริมาณน้ำตาลทั้งหมดมากกว่า หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางคืน

8 1. นำต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ N.mirabilis var.globosa (in horticulture) มา ปลูกในเรือนเพาะชำเป็นระยะเวลา 1 เดือน 2. เก็บกับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ N.mirabilis var.globosa (in horticulture) หลังจากที่เปิดฝา 3 วัน ในสภาพที่ได้รับแสง 3. นำมาหาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณ น้ำตาลทั้งหมดในหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บมา 4. สังเกตและบันทึกผล ทำการทดลอง 5 ซ้ำ

9

10 1. ทราบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ของกับดัก หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันและ เวลากลางคืน 2. ทราบปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของกับดัก หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันและ เวลากลางคืน 3. สามารถเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ของกับ ดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวันกับ เวลากลางคืนได้ 4. สามารถเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของ กับดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เก็บในเวลากลางวัน กับเวลากลางคืนได้

11 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ วิเคราะห์องค์ประกอบบางชนิดในสารละลายตัวอย่าง

12 1. หม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ N.mirabilis var.globosa (in horticulture) 2. ต้องการทราบข้อมูลวิธีการ Stop การ เกิดปฏิกิริยาการสร้างและสลายน้ำตาลของกับ ดักหม้อข้าวหม้อแกงลิงหลังจากการตัด

13


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวสุมิตรา วงษ์พระจันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา นายเศรษฐพงศ์ จันทวงษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google