งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.6 กราฟน้ำไหล (Hydrograph ) 1. ความหมาย - กราฟน้ำไหลคือ กราฟที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่า (Q) หรือควาสูงของน้ำในลำธาร (H) กับเวลา (T) - เป็นคุณสมบัติของลักษณะการไหลของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.6 กราฟน้ำไหล (Hydrograph ) 1. ความหมาย - กราฟน้ำไหลคือ กราฟที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่า (Q) หรือควาสูงของน้ำในลำธาร (H) กับเวลา (T) - เป็นคุณสมบัติของลักษณะการไหลของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7.6 กราฟน้ำไหล (Hydrograph ) 1. ความหมาย - กราฟน้ำไหลคือ กราฟที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่า (Q) หรือควาสูงของน้ำในลำธาร (H) กับเวลา (T) - เป็นคุณสมบัติของลักษณะการไหลของ น้ำหนึ่ง ๆ ซึ่งเกิดมาจากลักษณะพื้นที่ลุ่ม น้ำ ( ภูมิประเทศ ) ลักษณะฝน และลักษณะ การใช้ทีดินของมนุษย์ - เปลี่ยนแปลงได้ง่ายมาก ตามลักษณะ การใช้ที่ดินของมนุษย์

2 2. ลักษณะของกราฟน้ำไหล 2.1 ส่วนขึ้น (Rising Limb) - เกิด มาจากการตกของฝน หรือการระบายน้ำจาก ที่อื่นมาผ่านจุดวัด ได้รับอิทธิพลของน้ำไหล บ่าหน้าดิน ส่วนขึ้นที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว …. เป็น กราฟน้ำท่าที่ไม่ดี 2.2 ส่วนยอด (Peak or Crest Segment) - เป็นส่วน ที่มีค่าสูงสุดของการไหล เป็นรูปตัว U หัวกลับ ที่จะมีส่วนสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เช่น อุทกภัย ส่วนยอดที่ต่ำและมีฐานกว้างจะเป็น กราฟน้ำไหลที่ดีจะเป็นรูปตัว U หัวกลับ 2.3 ส่วนลด (Recession or Deletion Curve) - เป็นส่วนที่แสดง ความสามารถของการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ยิ่งมี ความลาดชันที่น้อย ยิ่งมีช่วงระยะเวลาที่มีน้ำ ไหลที่ยาวนานมากยิ่งขื้น

3 Surface runoff No surface runoff Height (m) or Discharge (m 3 ) Rising curve peak Point of inflection Recession curve Time (Hrs) ภาพแสดง Storm hydrograph ส่วนประกอบของกราฟน้ำไหล

4 3. องค์ประกอบของการไหลของ น้ำจากกราฟน้ำท่า Hydrog raph Direct Flow Base Flow Surfaceflow (SF) Lateral Flow (LF) or Interflow (IF) Groundwa ter flow

5 4. คำสำคัญเกี่ยวข้องกับกราฟน้ำไหล 4.1 Point of Inflection ( จุดเปลี่ยนโค้งคว่ำ เป็นโค้งหงาย ) ซึ่งจุดที่นักอุทกวิทยา กำหนด ว่า นับตั้งแต่เวลา ณ จุดนี้เป็นต้นไป การเกิดน้ำ ไหลบ่าหน้าดินจากการตกของฝนครั้งนั้น ๆ สิ้นสุดลงแล้ว 4.2 Lag time … มี 2 ความหมาย 1) ช่วงเวลาตั้งแต่ฝนเริ่มตกจนกระทั่ง น้ำท่าเริ่มเพิ่มขึ้น 2) ช่วงเวลาจากจุดกึ่งกลางของฝนตก จนถึงจุดสูงสุด 4.3 Time of Concentration (T C ) หมายถึง ระยะเวลาที่น้ำท่าไหลมาจากจุดที่ไกลที่สุดของ ลุ่มน้ำมาผ่านจุดปากแม่น้ำ (outlet) Tc ยิ่ง นาน ยิ่งดี - ฝนตกยาวนานกว่า Tc จะ ประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรง Lag time = 0.6 T C


ดาวน์โหลด ppt 7.6 กราฟน้ำไหล (Hydrograph ) 1. ความหมาย - กราฟน้ำไหลคือ กราฟที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่า (Q) หรือควาสูงของน้ำในลำธาร (H) กับเวลา (T) - เป็นคุณสมบัติของลักษณะการไหลของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google