งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย ชานน โตโพธิ์ไทย ม.4/1 เลขที่ 5 นาย ศรัณภัทร์ ภูริวัฒน์ ม.4/1 เลขที่ 16 นาย กรพัชร เพ็ชรพรประภาส ม.4/1 เลขที่ 23 อาจารย์ที่ ปรึกษา อาจารย์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย ชานน โตโพธิ์ไทย ม.4/1 เลขที่ 5 นาย ศรัณภัทร์ ภูริวัฒน์ ม.4/1 เลขที่ 16 นาย กรพัชร เพ็ชรพรประภาส ม.4/1 เลขที่ 23 อาจารย์ที่ ปรึกษา อาจารย์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นาย ชานน โตโพธิ์ไทย ม.4/1 เลขที่ 5 นาย ศรัณภัทร์ ภูริวัฒน์ ม.4/1 เลขที่ 16 นาย กรพัชร เพ็ชรพรประภาส ม.4/1 เลขที่ 23 อาจารย์ที่ ปรึกษา อาจารย์ที่ ปรึกษา อ. วีรวัฒน์ หนองห้าง อ. ฐากูร ดุรงค์ภินนท์

3 ที่มาและ ความสำคัญ (1) ในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็น ประเทศที่มี การพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน ด้านการขนส่ง อุตสาหกรรม ด้าน เทคโนโลยี รวมถึงด้านอื่นๆอีกมากมาย อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่ง ปัญหาที่ตามมาก็คือ “ มลภาวะทาง เสียง ” ซึ่งเป็นปัญหาที่จะเกิดตามมากับ การพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะ เป็นมลภาวะทางเสียงจาก การขนส่ง การก่อสร้างอุตสาหกรรมรวมไปถึงกลุ่ม คนซึ่งนับเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

4 ที่มาและ ความสำคัญ (2) จากปัญหาข้างต้นกลุ่มของ ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะศึกษา เกี่ยวกับคุณสมบัติในการกันเสียง ของวัสดุต่างๆที่หาได้โดยทั่วไป เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการ เปรียบเทียบคุณสมบัติการกันเสียง และซับเสียงของวัสดุเหล่านั้นเพื่อ เป็นแนวทางเลือกและข้อมูลแก่ บุคคลที่ต้องการจะศึกษาเพื่อ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าวัสดุชนิดใดมี คุณสมบัติในการกันเสียงได้ดี ที่สุด ในช่วงความยาวคลื่นที่ ต่างกัน วัสดุใดกันเสียงได้ ดีกว่ากัน

6 ตัวแปลที่ เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น วัสดุที่ นำมาทดลอง ตัวแปรควบคุม ความเข้มของเสียงจาก ลำโพง, เสียงที่ใช้ความหนา ของวัสดุที่ทดลอง ตัวแปรตาม ค่าความ เข้มของเสียงที่ออกมา

7 ขอบเขต การศึกษา ศึกษาวิธีในการตรวจสอบการกัน เสียงของวัสดุต่างๆโดยการใช้ เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) ที่แสดงหน่วยเป็น (db) ศึกษาชนิดของวัสดุที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงค่าความเข้มของ เสียง

8 วัสดุและอุปกรณ์ (1) 1. เครื่องวัดความเข้ม ของเสียง 2. ลำโพง

9 วัสดุและอุปกรณ์ (2) 3. แอมป์ 4. เครื่อง เล่นซีดี

10 วัสดุและอุปกรณ์ (3) 5. กล่อง ผ้า 6. โฟม

11 วัสดุและอุปกรณ์ (4) 7. กระดาษ แข็ง 8. ผ้า อัด

12 วัสดุและอุปกรณ์ (5) 9. ใยสังเคราะห์ 10. เสียง ( ความถี่ 500Hz,1000Hz)

13 ทำไม ต้องใช้เสียง ความถี่ 500 Hz และ 1000 Hz ????

14 วิธีการดำเนินการ (1) 1. ตัดวัสดุที่นำมาทดลองให้มีขนาด เท่ากัน

15 วิธีการดำเนินการ (2) 2. บุวัสดุที่ตัดมาในตอนแรกลงกล่อง

16 วิธีการดำเนินการ (3) 3. นำกล่องที่บุด้วยวัสดุที่ใช้มาครอบลง บนลำโพงโดยที่ตัวกล่องและลำโพงจะ มีขนาดเท่ากันในเรื่องของความกว้าง ความยาว ความสูง

17 วิธีการดำเนินการ (4) 4. เปิดเสียงที่จากแอป์เข้าลำโพงโดยใช้ เสียงที่ระดับความถี่ 500Hz,1000Hz ตามลำดับ

18 วิธีการดำเนินการ (5) 5. อ่านค่าที่ได้จากเครื่องวัดความเข้ม ของเสียง (Sound Level Meter) โดยมี หน่วยเป็นเดซิเบล (db)

19 วิธีการดำเนินการ (6) 6. เปลี่ยนวัสดุที่ใช้บุและทำเหมือนเดิม

20 สรุปวิธีการ ดำเนินการ ตัดวัสดุที่จะนำมาบุให้เท่ากัน บุวัสดุลงกล่อง นำกล่องที่บุเสร็จครอบลำโพง เปิดเสียง อ่านค่าความเข้มเสียงที่ ได้ เปลี่ยนวัสดุ

21 ผลการทดลอง ชนิดของ วัสดุที่บุ ระดับ ความดัง ( เสียงที่ได้ ยินจากหู ) ระดับ ความดัง (500Hz)(db) ระดับ ความดัง (1000Hz)(db) ประสิทธิภ าพในการ กันเสียง กล่องเปล่า ( ยัง ไม่ได้บุ ) ยังชัดเจน 64.0252.265 กระดาษแข็ง เบาลงมาก 62.8644.624 ผ้าอัด ดังน้อยกว่า กระดาษแข็ง 60.2546.832 ใยสังเคระห์ ปานกลาง 61.5447.693 โฟม เบาสุด 53.5150.601

22 กราฟแสดงผล การทดลอง Control 5 1

23 สรุปผลการ ทดลอง จากผลการทดลองที่ได้จะเห็นได้ว่าวัสดุที่ นำมาใช้ล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มของ เสียงทั้งสิ้น โดยจากผลการทดลองที่ได้จะเห็นได้ว่า โฟมเป็นวัสดุที่สามารถกันเสียงได้ดี ทั้งคลื่นความถี่ 500Hz และ 1000 Hz สุดรองมาก็เป็น กระดาษแข็ง, ผ้าอัด, ใยสังเคราะห์ตามลำดับ

24 เอกสารอ้างอิง ผศ.. ปรียา อนุพงษ์องอาจ.2547. จ. กรุงเทพมหานคร. เสียง.( ออนไลน์ ). แหล่งที่มา :http://www.rsu.ac.th/science/physic s/pom/physics_2//sound/sound_1.htm.13 มกราคม 2547http://www.rsu.ac.th/science/physic s/pom/physics_2//sound/sound_1.htm ประเจียด ปฐมภาค.2550. จ. กรุงเทพมหานคร. การสั่น และคลื่นเสียง.( ออนไลน์ ). แหล่งที่มา :http://www.rmutphysics.com/physics/o ldfront/89/sound.html.http://www.rmutphysics.com/physics/o ldfront/89/sound.html 21 มีนาคม 2550


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย ชานน โตโพธิ์ไทย ม.4/1 เลขที่ 5 นาย ศรัณภัทร์ ภูริวัฒน์ ม.4/1 เลขที่ 16 นาย กรพัชร เพ็ชรพรประภาส ม.4/1 เลขที่ 23 อาจารย์ที่ ปรึกษา อาจารย์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google