งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 4- 8 พฤศจิกายน 2556 Accounting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 4- 8 พฤศจิกายน 2556 Accounting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 4- 8 พฤศจิกายน 2556 Accounting

2 ด้านงาน วิชาการ

3 ยอดนักเรียนทั้งหมด 142 คน ค่าเฉลี่ยการมา เรียน 122 คน ค่าเฉลี่ยการมา เรียน 122 คน คิดเป็น 85.92% ค่าเฉลี่ยการขาด เรียน 20 คน ค่าเฉลี่ยการขาด เรียน 20 คน คิดเป็น 14.08%

4 สถิติการขาดเรียนแต่ ละห้อง อาจารย์ประจำชั้นระดับชั้นจำนวนเต็ม ขาด / ลา 1 น. ส. เจลจิรา ทอง ปลายปวช. 1/1 39394 2 น. ส. ราตรี คล่อง แคล้วปวช.2/1 26264 3 นางสายทอง ลียติกุลปวช.2/2 215 4 น. ส. นันทพร วงษ์ชัย สิทธิ์ปวช. 3/2 222 5 นางชลพร สีหะนาม ปวส. 1/1,2154 6 น. ส. พนิดา พระรักษา ปวส. 2/1,2191 รวม 14220

5

6 การส่ง แผนการสอน มีการส่ง แผนการ สอน 4 แผน มีการส่ง แผนการ สอน 4 แผน คิดเป็น 100% คิดเป็น 100% จำนวนรายวิชาทั้งหมด 26 รายวิชา สอนแบบบูรณาการ ปวช. 13 รายวิชา 4 แผน แผนการ สอน ทั้งหมด 4 แผนการ สอน ทั้งหมด 4

7 การส่ง แผนการสอน มีการส่ง แผนการ สอน 2 แผน คิดเป็น 100% สอนแบบบูรณาการ ปวส. 4 รายวิชา 2 แผน แผนการ สอน ทั้งหมด 4

8 การส่ง แผนการสอน มีการส่ง แผนการ สอน 9 แผน มีการส่ง แผนการ สอน 9 แผน คิดเป็น 100% คิดเป็น 100% สอนตามสมรรถนะรายวิชา ปวส. 9 รายวิชา 9 แผน แผนการ สอน ทั้งหมด 9 แผนการ สอน ทั้งหมด 9

9 บันทึกหลังการสอน มีบันทึกหลังการ สอน 10 คิดเป็น 66.67 % จำนวนแผนการ สอนทั้งหมด 15 แผน

10 ด้านพัฒนา นักเรียน - นักศึกษา

11 การลงระบบ SISA ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ขาด - ลา ทั้งหมด 20 คน ค่าเฉลี่ยการลง ในระบบ SISA 20 คน คิดเป็น 100% คิดเป็น 100%

12 การติดตาม ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ ขาดทั้งหมด 20 คน ค่าเฉลี่ย การติดตาม 20 คน คิดเป็น 100% คิดเป็น 100%

13

14 สาเหตุการขาดเรียน เป็นไข้, ปวด ท้อง, เหตุอื่น 60 % 40 %

15 วิธีการแก้ปัญหา เป็นไข้ ที่ปรึกษาโทรเช็ค กับ ผู้ปกครองเพื่อ รับทราบข้อมูล เหตุอื่นๆ ที่ปรึกษาโทรสอบถาม กับผู้ปกครอง และตัว นักเรียนโดยตรงเพื่อ รับทราบข้อมูล

16 ด้านทรัพยากร มนุษย์

17 การมาปฏิบัติงานของครู 5 ขาด 0 คิดเป็น 100% ครู และ บุคลากร จำนวน ลา 0 ไป ราชการ

18 ด้านงานกิจกรรม

19 กิจกรรม การเข้าแถวหน้าเสาธง 2. การจัดระเบียบแถว คิด เป็น 80% 1. เข้าแถวทันเวลา คิดเป็น 75% 3. ร้องเพลงชาติ และสวด มน คิดเป็น 50%

20 แนวโน้มการจัดการเรียน การสอน สัปดาห์ต่อไป สืบสืบเนื่องจาก สัปดาห์หน้า การจัดการเรียนการสอบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขการขาดเรียนน่าลดลง ในทุกระดับชั้นปี 1. ครูประจำวิชา เช็คชื่อทุกคาบ ลงชื่อคาบที่สอนทุกครั้ง และก่อนเรียนใช้กิจกรรมครูฟา ฯ สร้างสุข 1. ครูประจำวิชา เช็คชื่อทุกคาบ ลงชื่อคาบที่สอนทุกครั้ง และก่อนเรียนใช้กิจกรรมครูฟา ฯ สร้างสุข 2. ครูที่ปรึกษา ในคาบที่ว่างให้ เดินตรวจนับ นักเรียน ห้องตนเอง ถ้าพบว่า นักเรียน ขาด ลา ให้โทรติดตาม 2. ครูที่ปรึกษา ในคาบที่ว่างให้ เดินตรวจนับ นักเรียน ห้องตนเอง ถ้าพบว่า นักเรียน ขาด ลา ให้โทรติดตาม 3. ในคาบ Homeroom ให้ที่ ปรึกษาอบรมชี้ให้เห็น ความสำคัญของวัฒนธรรม องค์กร 3. ในคาบ Homeroom ให้ที่ ปรึกษาอบรมชี้ให้เห็น ความสำคัญของวัฒนธรรม องค์กร

21


ดาวน์โหลด ppt สรุปประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 4- 8 พฤศจิกายน 2556 Accounting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google