งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ ของการเสวนา รร เล็ก ๑. เพื่อรับนโยบาย จาก ผอ. เขต ๒. รู้จักกัน ครู บุคลากร รร. เล็ก ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔. รับสิ่งดีๆ จากเพื่อนไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ ของการเสวนา รร เล็ก ๑. เพื่อรับนโยบาย จาก ผอ. เขต ๒. รู้จักกัน ครู บุคลากร รร. เล็ก ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔. รับสิ่งดีๆ จากเพื่อนไปใช้ประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ ของการเสวนา รร เล็ก ๑. เพื่อรับนโยบาย จาก ผอ. เขต ๒. รู้จักกัน ครู บุคลากร รร. เล็ก ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔. รับสิ่งดีๆ จากเพื่อนไปใช้ประโยชน์ ๓๒ รร ๒๖ ผอ. ๑๘๘ ครู ๒, ๖๕๐ นร.

2 กำหนดการ ๑.ลงทะเบียน ผอ. ปราโมทย์ ๒.ระหว่างลงทะเบียน ชม VTR ร. ร. เล็ก กำหนดการ ๓.พิธีเปิด รอง โอภาส กล่าวรายงาน ๔.ผอ. เขต มอบ ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้นำทาง วิชาการ ๕.ผอ. เขต กล่าวเปิดงานให้นโยบาย บรรยายพิเศษ

3 กำหนดการ พัก อาหารว่าง จัดกลุ่มเสวนา พิธีกร ( ผอ. ปราโมทย์ ) เสวนา กลุ่มสาระ ( ดร. พิภพ ผอ. วิภา และ พี่เลี้ยง Mentor) พัก อาหารกลางวัน นำเสนอ กลุ่มละ ๕ นาที ( ส่งเอกสาร สรุป บทเรียนกลุ่ม ) พัก อาหารว่าง ส่งเอกสาร สรุปบทเรียน รายคน นำเสนอต่อ วิพากษ์ ซักถาม สรุปบทเรียน เสวนา นัดแนะ มอบงาน เสวนา ครั้งที่ ๒ ปิดการเสวนา

4 ผู้นำการเสวนา พี่เลี้ยงประจำ กลุ่ม ๒ คน 4. เพื่อนร่วมอาชีพในกลุ่ม เสวนากัน 3. ให้ผู้นำทางวิชาการ แนะนำตัวเอง ( ชื่อ สอน กี่วิชา กี่ชั้น โรงเรียน ) 2. ให้เลือก ประธาน เลขา กลุ่ม ( ที่ ไม่ใช่ผู้นำทางวิชาการ ) 1. ให้เวลาสมาชิกหาเพื่อน ในกลุ่ม ๑ คน บันทึก 0. ปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือปรับเป็นสั่น

5 ๕ ขั้นตอนการเสวนา (5 Steps ของกระบวนการ เรียนรู้ ) ดร. พิภพ ผอ. วิภา 0. หาเพื่อนต่างโรงเรียน ๑ คน

6 กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (5 STEPs) L iteracy การรู้หนังสือ N umeracy การรู้เรื่องจำนวน R easoning Ability ความสามารถในการ ให้เหตุผล L iteracy การรู้หนังสือ N umeracy การรู้เรื่องจำนวน R easoning Ability ความสามารถในการ ให้เหตุผล LNRLNR LNRLNR LNRLNR LNRLNR L L

7 ๑๓ กลุ่มเสวนา ๒ กลุ่ม ภาษาไทยสีเหลือง ( ๓๒คน ) ๒ กลุ่ม ภาษาอังกฤษแดง ( ๓๒คน ) ๒ กลุ่ม คณิตศาสตร์ฟ้า ( ๓๒คน ) ๒ กลุ่ม วิทยาศาสตร์ม่วง ( ๓๒คน ) ๒ กลุ่ม สังคมชมพู ( ๓๒ คน ) ๓ กลุ่ม ปฐมวัยขาว ( ๓๙ คน )

8 ขั้นตอนการลงทะเบียน ๑. ลงชื่อ ๒. รับป้ายชื่อสี โรงเรียนเดียวกัน รับป้ายสี ต่างกัน ๓. ป้ายสี มี ๖ สี แต่ละสี มีเลข ๑ - ๓๒ สี ขาว มีถึงเลขที่ ๓๙ ๔. เลข ๑ - ๑๖ อยู่กลุ่มเสวนาที่ ๑ ๕. เลข ๑๗ - ๓๒ อยู่กลุ่มเสวนาที่ ๒

9 ผู้นำทางวิชาการ ได้จาก ครู ๕ กลุ่มสาระหลัก เรียงคะแนน โอเน็ต ลำดับที่ ๑ ถึง ๕ รับประกาศเกียรติคุณ จากท่าน ผอ. เขต ระหว่างเสวนา นั่งประจำกลุ่มวิชาที่ตนได้รับ ประกาศเกียรติคุณ

10 จัดเสวนาแล้วได้อะไร ผอ. มี บัดดี้ ครู มี บัดดี้ ประวัติ ผู้นำทางวิชาการ การเสวนาครั้งที่ ๑ เอกสารนำเสนอกลุ่ม บทเรียน ( บทสรุป ) งานเสวนา ร. ร. เล็ก ครั้งที่ ๑ – ป. ๑ – ป. ๖ ( ๕ กลุ่มสาระ ) – ปฐมวัย

11 เอกสาร สรุปบทเรียนกลุ่มที่.... วิชา....................... ชื่อ ประธาน................................................ โรง เรียน......................... ชื่อ เลขากลุ่ม.............................................. โรงเรียน......................... ชื่อ ผู้นำเสนอ.............................................. โรงเรียน......................... – เสวนา เรื่อง......................................... – ได้ความรู้อะไร............................................. – จะบอกเพื่อน ว่าอย่างไร....................................................... – คิดว่าจะนำไปใช้กับใคร.......................................................... อย่างไร....................................................................................................... มีข้อเสนอแนะ..............................................................................................

12 เอกสาร สรุปบทเรียนวิชา.................. ๖ วิชา ชื่อ ผู้นำเสนอ........................................... โรงเรียน......................... – เสวนา เรื่อง................................................. – ได้ความรู้อะไร............................................. – คิดว่าจะนำไปใช้กับใคร...................................................................... อย่างไร....................................................................................................... มีข้อคิดเห็นอย่างไร........................................................................................ ชื่อ....................................... โรงเรียน...............................

13 เสวนา โรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ ๒ เสวนาเรื่อง การจัดการกับคะแนน ของนักเรียนที่ ได้ไม่ถึง ๗๐ % หลักการวัดผล

14 ขั้นตอนการเตรียมตัว กลับไปโรงเรียน วิชาใครวิชามัน ( กลุ่มที่เราร่วม เสวนาในวันนี้ ) สอนแล้วสอบ เก็บคะแนน ๒๐ คะแนน กรอกคะแนนในใบรายชื่อ นำใบรายชื่อที่มีคะแนน มาเข้าร่วม เสวนาครั้ง ที่ ๒ วิเคราะห์ผล หาวิธีแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ( ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน )

15 เสวนา โรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ ๒ เรื่อง การวัดผลและประเมินผลระดับโรงเรียน วันที่สถานที่.....................


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ ของการเสวนา รร เล็ก ๑. เพื่อรับนโยบาย จาก ผอ. เขต ๒. รู้จักกัน ครู บุคลากร รร. เล็ก ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔. รับสิ่งดีๆ จากเพื่อนไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google